دوره Introduction to Research for Essay Writing ، فصل 1 : Course Introduction

درباره‌ی این فصل:

This is the last course in the Academic English- Writing specialization. In this course, you will learn all of the steps to writing a research paper. You will learn how to choose topics, where to do your research, and how to plan the research paper. You will also master your understanding of using sources and avoiding plagiarism.

این شامل 1 زیر است:

This is the fourth course in the academic english writing specialization. In the previous course you started learning about using outside sources in your writing. In this class, you'll continue practicing that and you'll learn about doing research.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.