دوره رازهای نقاشی ، فصل 3 : Linear Perspective

درباره‌ی این فصل:

این فصل شامل 3 درس زیر است:

 One Point Perspective
درس 1 : One Point Perspective

Space is explored further in this video through one point perspective. Concepts covered include horizon line, vanishing point, one point perspective.

 Two Point Perspective
درس 2 : Two Point Perspective

A look at how to use two point perspective to create the illusion of space in a drawing. Concepts covered include horizon line, vanishing points, two point perspective.

 Three Point Perspective
درس 3 : Three Point Perspective

A look at creating the illusion of space through three point perspective. Concepts covered include vanishing points, horizon line, steps to three point perspective.