دوره رازهای نقاشی

در رابطه با این دوره:

این کورس آنلاین در رابطه با نقاشی بدین منظور پیاده‌سازی شده است که به هر شخصی در هر سطح از مهارت نقاشی، دانشی بدهد که بهتر نقاشی کند. هرکسی میتواند با این دوره نقاشی کشیدن را بیاموزد.

این دوره شامل 11 فصل زیر است: