دوره یادگیری ویولون ، فصل 1 : Introduction. Basics of sound production and bow hold.

درباره‌ی این فصل:

این فصل شامل 8 درس زیر است:

 Introduction.
درس 1 : Introduction.

 Parts of the violin and basics of sound production.
درس 2 : Parts of the violin and basics of sound production.

Learn the names of the different parts of the violin and what happens when we draw the bow on the strings.

 Bow hold basics. Position of the right hand thumb.
درس 3 : Bow hold basics. Position of the right hand thumb.

Learn the correct position of the right hand thumb and why it is the foundation of a good bow hold.

 Bow hold continued. Position of the rest of the fingers.
درس 4 : Bow hold continued. Position of the rest of the fingers.

Learn the position of the rest of the fingers on the bow. Follow a step by step practice session.

 Bow hold exercises. Role of each finger.
درس 5 : Bow hold exercises. Role of each finger.

Join me for a few exercises for getting a relaxed bow hold, as I explain the role of each finger.

 Explanation of the different bow hold traditions.
درس 6 : Explanation of the different bow hold traditions.

Learn about the difference between the "Russian" and "Franko-Belgian" bow holds.

 Exercises for the movement of the wrist.
درس 7 : Exercises for the movement of the wrist.

Join me in a few exercises developing the flexibility of the wrist.

 How to move the bow arm properly!
درس 8 : How to move the bow arm properly!

Learn the main elements of the bow arm movement and practice them with me.

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.