دوره یادگیری ویولون ، فصل 2 : Posture and violin position.

درباره‌ی این فصل:

این فصل شامل 5 درس زیر است:

 Different posture traditions.
درس 1 : Different posture traditions.

Learn about the different posture traditions.

 Finding the correct body alignment.
درس 2 : Finding the correct body alignment.

By finding the correct body alignment we are facilitating the process of playing and can get better results with less effort. Join me in a few exercises to discover the correct body alignment and get the most natural posture.

 Position of the shoulders.
درس 3 : Position of the shoulders.

Join me in two fun exercises to warm up and strengthen the shoulders.

 Placing the violin.
درس 4 : Placing the violin.

Step by step guide on how to hold the violin.

 Rotation of the left arm, angle of the wrist and placement of the fingers.
درس 5 : Rotation of the left arm, angle of the wrist and placement of the fingers.

Learn and practice the important aspects of the violin hold- rotation of the left arm, the angle of the wrist and the position of the fingers.

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.