دوره یادگیری ویولون ، فصل 4 : Using the left hand fingers. Placement and exercises.

درباره‌ی این فصل:

این فصل شامل 3 درس زیر است:

 Placing the left hand fingers on the strings.
درس 1 : Placing the left hand fingers on the strings.

Learn how to place the fingers on the strings. Join me in a fun exercise on how to feel the fingers in their full length, starting all the way from the wrist.

 Playing the notes on the A string.
درس 2 : Playing the notes on the A string.

Learn to play the notes on A string, paying special attention on the little finger.

 Note reading tips. Switching between strings with the left arm.
درس 3 : Note reading tips. Switching between strings with the left arm.

Learn some shortcuts on how to remember the notation easier. Discover the importance of preserving the same frame of the fingers on each string.

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.