دوره رازهای نقاشی ، فصل 2 : The Elements Of Art - Part 1

درباره‌ی این فصل:

این فصل شامل 5 درس زیر است:

 Line
درس 1 : Line

A look at the element of art, line and its relationship to drawing. Concepts covered include contour, blind contour, line quality, and cross contour lines.

 Shape
درس 2 : Shape

A look at how shapes can be used to draw anything. Concepts covered include geometric and organic shapes, using shapes to draw objects.

 Form
درس 3 : Form

A look at how to create the illusion of form on a 2-Dimensional surface. Concepts covered include turning shapes into forms, using shadow to further the illusion.

 Value
درس 4 : Value

This video takes a look at the element of art, value and its relationship with drawing. Concepts explored include tints, shades, highlights and shadows, and creating the illusion of a light source.

 Space
درس 5 : Space

This video takes a look at how to create the illusion of space on a 2-Dimensional surface. Concepts covered include overlapping, size, value/color, detail, placement on the paper, and linear perspective.

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.