دوره رسیدن به شادی واقعی

در رابطه با این دوره:

چگونه فورا می توانید رفاه خود را بهبود بخشید و با رویدادهای ناراضی و حتی استرس روبرو شوید

این دوره شامل 4 فصل زیر است:

 Finding Real Happiness
فصل 2 : Finding Real Happiness

Understand the habits you need to develop to be happy

درس 1. Preview to the Happiness Module

درس 2. Happiness

 Overcoming Stress
فصل 3 : Overcoming Stress

Stress can be debilitating and worse cause health problems, so we show you some techniques to combat and control everyday stress in your life

درس 1. Preview to Beating Stress Module

درس 2. Beating Stress Module

 Learning how to change Bad Habits
فصل 4 : Learning how to change Bad Habits

Bad habits that make you miserable. You have tried to stop or change but they keep coming back because these habits have probably been with you since childhood, we show you how to finally change

درس 1. Preview to the Kicking Bad Habits Module

درس 2. Kicking Bad Habits Module

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.