راهنمای مطالعه و تمرین- تست GRE

دوره راهنمای مطالعه و تمرین- تست GRE

در رابطه با این دوره:

بگذارید با این دوره آمادگی آزمون جذاب به شما کمک کنیم تا برای شرکت در آزمون GRE آماده شوید. درس های ویدئویی خودسنجی و آزمون های ارزیابی ما به شما کمک می کند تا موضوعاتی را که در این آزمون مشاهده خواهید کرد مرور کنید و میزان درک آنها را بسنجید تا بتوانید برای کسب بهترین نمره ممکن آماده شوید.

این دوره شامل 26 فصل زیر است:

Use this chapter to familiarize yourself with the scoring, structure, and objectives of the GRE exam. Quick, entertaining videos explain how to prepare for the assessment and what to expect on test day. Make sure to ask our instructors if you'd like any advice regarding the GRE.

We've assembled this quick chapter to explain the format, objectives and content of the verbal reasoning portion of the GRE assessment. Short videos introduce the concepts, but you can also read through their companion transcripts.

Need to brush up on your reading skills for the verbal reasoning section of the GRE? This chapter features over an hour of engaging video lessons to teach concepts and reading strategies to help you succeed. Make sure your ready for the GRE with lesson quizzes and the chapter exam.

Learn vocabulary skills and common words you can encounter on the GRE with this chapter's engaging video lessons. Each lesson teaches concepts to help you succeed in the verbal reasoning section of the GRE. You can also test your knowledge to make sure you are ready for the test.

Use this series of quick video lessons for tips and strategies on the analytical writing measure of the GRE. You can practice these tips and strategies by working through our short quizzes.

Review the elements of crafting an argument to prepare for the Graduate Record Exam (GRE). Video lessons and quizzes incorporate concepts used in the GRE's analytical writing section in a simple and clear manner.

Review the elements of planning an essay to prepare for the Graduate Record Examination (GRE). Video lessons and quizzes incorporate strategies for the analytical writing section in a simple and clear manner.

Review the elements of starting an essay to prepare for the Graduate Record Exam (GRE). Our video lessons and quizzes incorporate concepts used in the GRE's analytical writing section in a simple and clear manner.

Review the elements of writing an essay body to prepare for the Graduate Record Exam (GRE). Video lessons and quizzes incorporate concepts used in the GRE's analytical writing section in a simple and clear manner.

Review the elements of essay editing to prepare for the Graduate Record Exam (GRE). Video lessons and quizzes incorporate concepts used in the GRE's analytical writing section in a simple and clear manner.

Review writing technique elements to prepare for the Graduate Record Exam (GRE). Video lessons and quizzes incorporate concepts used in the GRE's analytical writing section in a simple and clear manner.

Review the elements of writing stronger sentences to prepare for the Graduate Record Exam (GRE). Video lessons and quizzes incorporate concepts used in the GRE's analytical writing section in a simple and clear manner.

Need to review grammar concepts so you can prepare for the essay portion of the GRE? Watch this chapter's engaging video lessons to learn proper punctuation and grammar rules. You can also test yourself with lesson quizzes and chapter exams to make sure you understand the concepts.

This chapter presents a series of short videos to help familiarize you with the goals and format of the quantitative reasoning portion of the GRE. Our instructors offer study advice and testing techniques, and you can test yourself on these by working through our lesson quizzes.

Review the elements of numbers and operations to prepare for the Graduate Record Exam (GRE). Video lessons and quizzes incorporate elements of this part of the quantitative reasoning section in a simple and clear manner.

Learn about sequences and series to help prepare you for math questions you may run into on the GRE. Watch engaging and fun video lessons on need to know concepts and test yourself with quizzes and a chapter exam.

Review elements of equations and expressions to prepare for the Graduate Record Exam (GRE). Video lessons and quizzes incorporate elements of the quantitative reasoning section in a simple and clear manner.

Review elements of factoring and solving quadratics to prepare for the Graduate Record Exam (GRE). Video lessons and quizzes incorporate elements of the quantitative reasoning section in a simple and clear manner.

Review the elements of exponents to prepare for the Graduate Record Exam (GRE). Video lessons and quizzes incorporate these elements of the quantitative reasoning component in a simple and clear manner.

Do you know how to divide functions? What about graphing them? Prep for the quantitative reasoning section of the GRE by reviewing elements of functions in this helpful chapter. Check out over 10 engaging video lessons to brush up on math skills and test your understanding with lesson quizzes and a chapter exam.

Review elements of rational equations and expressions to prepare for the Graduate Record Exam (GRE). Video lessons and quizzes incorporate these elements of the quantitative reasoning section in a simple and clear manner.

Brush up on inequality concepts that are covered on the quantitative reason section of the GRE. Review and test your knowledge with fun and engaging lessons and quizzes that are easy and convenient to access.

Review the elements of plane geometry to prepare for the Graduate Record Exam (GRE). Video lessons and quizzes incorporate these elements of the quantitative reasoning section in a simple and clear manner.

Learn about coordinate geometry concepts covered on the GRE with this chapter's fun and engaging lessons. You can also test your knowledge with lesson quizzes and chapter exams to make sure your ready to tackle the math section of the GRE.

Looking for practice in probability and statistics for the GRE? This chapter offers engaging and fun video lessons to help prepare you for these questions on the GRE test. Test your knowledge with lesson quizzes and a chapter exam to help gauge your understanding of probability and statistics concepts.

Review elements of sets to prepare for the Graduate Record Exam (GRE). Video lessons and quizzes incorporate these elements of the quantitative reasoning component in a simple and clear manner.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.