دوره شادی و انعطاف پذیری ، فصل 2 : Happiness and Resiliancy

درباره‌ی این فصل:

این فصل شامل 6 درس زیر است:

 None
درس 1 : None

 Affects the Family
درس 2 : Affects the Family

Families are negatively affected by numbing agents and possibly depression in today's society. This course will teach you how to increase your level of happiness.

 Hailey's Personal Experience
درس 3 : Hailey's Personal Experience

Hailey shares her journey and the events that shaped her into the person she is today.

 Method to Heal Yourself.
درس 4 : Method to Heal Yourself.

How to access the "Magic'. How to get more happiness and resiliency. How to use the right tools to work on yourself.

 Taking your Temperature
درس 5 : Taking your Temperature

Let's take your temperature. Not the Fahrenheit temperature, but the how you feel about your life on a scale of one to ten.

 Summary
درس 6 : Summary

The foundations are laid and now you are ready to get going and change your levels of Happiness.

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.