11بخش

: حافظه / بخش 11

11بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

سمي

اون گفت سمي. سمي رو از کجا مي شناسه؟

لعنتي

من چيکار کردم؟

آقا، لطفا کمک کنيد.

يکي اينجاست که حالش خيلي بده. بايد برسونيمش به يه دکتر

خيلي خب

نمي دونم چي شد. من مشکل حافظه دارم

من شما رو مي شناسم؟ نه. نگران نباش. من پليسم

هنوز نفس مي کشه؟ نمي دونم. شايد

شماها اينجا چيکار مي کرديد؟ يادم نمياد. من مشکل حافظه دارم

اميدوارم مشکلت به اندازه اين يارو جدي نباشه چون اون مرده

لني! با اون ميشه آدم کشت. حالا منو يادت اومد

تو واقعا يه پليس هستي. آره. و همون کسي هستم که کمکت کرد اين يارو رو پيدا کني

بلند شو! بلند شو. لني، تو اشتباه برداشت کردي

اون کيه؟ منو مي شناخت

بايد بشناسه. همونيه که به زنت تجاوز کرد. تو رو به اين روز انداخت

مزخرف ميگي! اون قاتل همسرم نبود

اسمش جيمز اف گرنتسه. جان جي. خالکوبي هات رو نگاه کن

واسه چي 200 هزار دلار با خودش آورده بود؟ چي؟

براي چي آورده بود؟ بهش گفتم آمفتامين دارم (قرص روان گردان)

قرار بود معامله کنيد؟ نه. خب آره، هم معامله هم کارِ تو

ببين، لئونارد، جيمي همونيه که دنبالش بودي. فقط خواستم در کنارش يه مقدار پول به جيب بزنيم

منو از کجا مي شناخت؟ مسافرخونه ديسکانت

اونجا معامله مي کنه. اون يارويي که اونجا کار مي کنه آمار رفت و آمد همه رو بهش ميده

به محض اينکه ديد داري عکس مي گيري جيمي رو خبر کرد

تو داري از من سوء استفاده مي کني. نه! نصف پول مال توئه!

اون سمي رو مي شناخت! من چرا بايد درباره سمي با اون حرف بزنم؟

تو با همه درباره سمي حرف مي زني، هر کي که به حرفات گوش ميده

“سمي جنکيس رو يادت مياد” “سمي جنکيس رو يادت مياد”

عجب داستاني. هر بار که تعريفش مي کني بهتر ميشه

تو به خودت دروغ ميگي تا خوشحال باشي. هيچ اشکالي نداره

همه ما اينکار رو مي کنيم. کي اهميت ميده به اون جزئياتي که تو ترجيح ميدي يادت نياد؟

اين مزخرفات چيه ميگي؟ نمي دونم

زنده موندن زنت بعد از اون اتفاق. باور نکردنِ مشکل تو

درد و ناراحتي و عذابي که اونو از درون داغون کرد

انسولين

اينا مربوط به سميه، نه من. داستان سمي رو بهت گفته بودم

آره، درسته. همونطور که بارها و بارها براي خودت تعريف کردي

خودت رو مجبور به يادآوري اين موضوع کردي. ياد گرفتن از طريق تکرار

همسر سمي خودکشي کرد. اون رو بردن به يه آسايشگاه

سمي يه خلافکار بود، يه متظاهر

من هيچوقت نگفتم که سمي فيلم بازي مي کنه

تو دستش رو رو کردي

اشتباه مي کردم. نکته ش همينجا بود

زنِ سمي اومد سراغ من. سمي زن نداشت

زنِ تو بود که ديابت داشت

زنِ من ديابت نداشت

مطمئني؟

آخ. تمومش کن. اون ديابت نداشت

فکر مي کني من زنِ خودمو نمي شناسم؟ تو چه مرگته؟

خب فکر کنم تو فقط چيزهايي که دلت مي خواد رو يادت مياد

مثل جيمي که اون پائينه. اون قاتل زنِ من نيست

براي تو بود

بس کن. تو انتقامت رو گرفتي. تا وقتي يادت مياد ازش لذت ببر

چه فرقي داره که حالا واقعا قاتل بوده يا نه؟

خيلي فرق داره. چرا؟ تو که يادت نمي مونه

يادم مي مونه. نه، يادت نمي مونه

يه جورايي يادم مي مونه! يادت نمي مونه

وقتي بکشمش، يادم مي مونه. فرق میکنه.

منم همين فکر رو مي کردم. در واقع مطمئن بودم اما يادت نموند

درسته. جان جيِ واقعي. حدود يک سال پيش با کمک هم پيداش کرديم

اون مُرده. انقدر بهم دروغ نگو

ببين، لني

مأمور پرونده مرگِ همسرت من بودم. من حرفت رو باور کردم

باور داشتم که تو سزاوار انتقامت هستي

من کمکت کردم تا اون دومين نفري که اون شب تو خونه ت بود رو پيدا کني

هموني که به زنت تجاوز کرد و تو رو به اين روز انداخت

ما با هم پيداش کرديم. تو کشتيش

اما تو يادت نموند

واسه همين دوباره باهات همراه شدم. دنبال کسي که قبلا کشته بوديش

واقعا؟ اون کي بود؟ يه نفر مثل بقيه آدما. مگه اهميت داره؟

هيچ توطئه اي در کار نبود، لني. فقط بدشانسي آوردي

دو تا معتادِ نئشه که فکر مي کردن زنت تنها زندگي مي کنه

اما وقتي کشتيش باورم شده بود که يادت مي مونه

اما يادت نموند

مثل تمام چيزها که هيچوقت يادت نمي مونه. مثل همين يارويي که الان کشتي

من اون عکس رو گرفتم

به محض اينکه اون يارو رو کشتي

ببين چقدر خوشحالي تو اين عکس. دوست داشتم دوباره اينجوري ببينمت

اوه، واقعا ممنونم. برو گمشو

من بهت يه دليل واسه زندگي کردن دادم و تو هم از بابتش خيلي خوشحال بودي

تو دنبال حقيقت نيستي. تو حقيقتِ مخصوص خودت رو مي سازي. مثل اون پرونده اي که همراهت داري

وقتي بهت دادمش کامل بود. کي اون 12 صفحه رو از توش درآورد؟

احتمالا تو

نه، من نبودم. خودت بودي. چرا بايد همچين کاري بکنم؟

تا براي خودت يه معما بسازي که هيچوقت قابل حل کردن نيست

مي دوني تو چند تا شهر

چند تا جان جي يا جيمز جي وجود داره؟ حتي منم يه جان جي هستم

اسمِ تو تديه. مادرم منو تدي صدا مي کنه

اسمِ واقعي من جان ادوارد گمله

اخماتو وا کن. کلي جان جي واسه پيدا کردن وجود داره

کارت شده فقط غر زدن! اوني که بايد خرابکاري هاي تو رو ماست مالي کنه منم

منم که همه چيز رو راست و ريس مي کنم

تو واسه خودت مي گردي و کاراگاه بازي در مياري. داري واسه خودت حال مي کني

يه زنِ مرده که دلت براش تنگ بشه. يه هدف براي ادامه زندگي

يه جستجوي عاشقانه که حتي اگه منم تو ماجرا نبودم هيچوقت تموم نمي شد

حقشه بکشمت. تمومش کن. لني، یالا

تو قاتل نيستي. براي همين انقدر اين کار رو خوب انجام ميدي

چيکار داري مي کني؟

مي دوني الان وقت چيه؟ وقتِ آبجو. مهمون من

لعنتي

من قاتل نيستم

فقط مي خوام کارِ درست رو انجام بدم

مي تونم چيزهايي که بهم گفتي رو فراموش کنم؟

متن انگلیسی بخش

Sammy.

He said “Sammy”. How does he know about Sammy?

Oh, fuck.

What have I done?

Mister, I need help. There’s a guy in here, he’s hurt bad.

We gotta get him to a doctor. All right.

I don’t know what happened. I’ve got this memory thing.

Do I know you? No. Don’t worry. I’m a cop.

Is he still breathing? I don’t know. Maybe.

What the hell were you guys doing down here?

I don’t remember. I have this condition.

I hope it’s not as serious as his, ‘cause this guy’s dead.

Ow; Lenny! That shit kills!

So you remember me now, huh? You are a fuckin’ cop.

Yeah. And I’m the guy that helped you find him.

Get up. Get up.

Lenny, you got the wrong idea.

Who is that? He knew me.

Of course he did. He raped your wife. He fucked up your brain.

Bullshit. He’s not the guy.

His name is James F Grants. John G. Check your tattoos.

What was he bringing the 200 grand for? What?

What was it for? A load ofamphetamines I told him I had.

Is this a drug deal? No. Yeah, that and your thing.

Look, Leonard, Jimmy’s your guy. I just figured we’d make a few dollars on the side.

How did he know me? The Discount Inn. He dealt out of there.

The guy at the front desk let him know if anybody came snooping around.

He called Jimmy the minute he saw you taking a picture ofthe dump.

You’re fucking using me. No! You get half!

He knew about Sammy! Why would I tell him about fuckin’ Sammy?

You tell everybody about Sammy, everybody who’ll listen.

“Remember Sammy Jankis” “Remember Sammy Jankis?”

Great story. Gets better every time you tell it.

So you lie to yourself to be happy.

There’s nothing wrong with that. We all do it.

Who cares if there’s a few little details you’d rather not remember?

What the fuck are you talking about? I don’t know.

Your wife surviving the assault.

Her not believing your condition.

The torment and pain and anguish tearing her up inside.

The insulin.

That’s Sammy, not me. I told you about Sammy.

Yeah, right. Like you tell yourselfover and over again.

Conditioning yourself to remember.

Learning through repetition. Sammy let his wife kill herself.

Sammy ended up in an institution. Sammy was a con man, a faker.

I never said that Sammy was faking.

You exposed him for what he was, a fraud.

But I was wrong. That’s the whole point.

See, Sammy’s wife came to me. Sammy didn’t have a wife.

It was your wife who had diabetes.

My wife wasn’t diabetic.

You sure?

Ouch. Cut it out. She wasn’t diabetic.

You think I don’t know my own wife? What the fuck is wrong with you?

I guess I can only make you remember the things you wanna be true.

Like old Jimmy down there. He’s not the right guy.

He was to you.

Come on. You got your revenge. Enjoy it while you still remember.

What difference does it make whether he was your guy or not?

It makes all the difference. Why? You’re never gonna know.

Yes, I will. No, you won’t.

I will; Somehow I’ll know.

You won’t remember! When it’s done, I will know. It’ll be different.

I thought so too. In fact, I was sure of it, but you didn’t!

That’s right. The real John G.

I helped you find him over a year ago. He’s already dead.

Don’t lie to me anymore. Look, Lenny.

I was the cop assigned to your wife’s case. I believed you.

I thought you deserved a chance for revenge.

I’m the one that helped you find the other guy in your bathroom that night…

the guy that cracked your skull and fucked your wife.

We found him. You killed him.

But you didn’t remember. So I helped you start looking again…

Looking for the guy you already killed.

Yeah? So who was he?

Just some guy. Does it even matter who?

No reason, Lenny; No conspiracy. Just bad fucking luck.

Couple of junkies too strung out to realize your wife didn’t live alone.

But when you killed him, I was so convinced that you’d remember.

But it didn’t stick.

Like nothing ever sticks. Like this won’t stick.

I took that picture… just when you did it.

Look how happy you are.

I wanted to see that face again.

Gee, thanks. Fuck you.

I gave you a reason to live, and you were more than happy to help.

You don’t want the truth. You make up your own truth.

Like your police file.

It was complete when I gave it to you. Who took out the 12 pages?

You, probably. No, it wasn’t me. See, it was you.

Why would I do that? To create a puzzle you could never solve.

You know how many towns?

How many John G’s or James G’s?

Shit, Lenny; I’m a fucking John G.

Your name is Teddy. My mother calls me Teddy.

My name’s John Edward Gammell.

Cheer up.

There’s plenty of John G’s for us to find.

All you do is moan.

I’m the one that has to live with what you’ve done.

I’m the one that put it all together.

You wander around, you’re playing detective. You’re living a dream, kid.

A dead wife to pine for. A sense of purpose to your life.

A romantic quest that you wouldn’t end even if I wasn’t in the picture.

I should kill you. Quit it. Lenny, come on.

You’re not a killer. That’s why you’re so good at it.

What are you doing? You know what time it is?

It’s beer o’clock. I’m buying.

Fuck.

I’m not a killer.

I’m just someone who wanted to make things right.

Can I just let myself forget what you’ve told me?

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.