دوره مدیریت استرس

در رابطه با این دوره:

با استفاده از دوره‌ی مدیریت استرس، در رابطه با اختلالات استرس و نحوه‌ی مدیریت آن بیشتر بیاموزید.

این دوره شامل 4 فصل زیر است:

 What is Stress?
فصل 1 : What is Stress?

The What is Stress chapter of this Stress Management in Psychology- Help and Review course is the simplest way to master material on stress. This chapter uses simple and fun videos that are about five minutes long, plus lesson quizzes and a chapter exam to ensure you learn the essentials of topics pertaining to stress.

درس 1. Stress- Definition and Impact on Overall Health

درس 2. Understanding Stress- Eustress, Distress & Coping Strategies

درس 3. Homeostasis and Adaptation to Stress

درس 4. HPA Axis and Stress- Function & Definition

درس 5. Where Does Stress Come From?

درس 6. Environmental Stressors- Examples, Definition & Types

درس 7. What Is a Psychological Stressor? - Definition & Examples

درس 8. What Is Chronic Stress? - Symptoms & Effects

درس 9. Health Risks Associated with Chronic Stress

 Stress Disorders & Theories
فصل 2 : Stress Disorders & Theories

The Stress Disorders & Theories chapter of this Stress Management in Psychology- Help & Review course is the simplest way to master stress disorders and theories. This chapter uses simple and fun videos that are about five minutes long, plus lesson quizzes and a chapter exam to ensure you learn the essentials of stress disorders.

درس 1. Stress Disorders- Definition and Perspectives

درس 2. General Adaptation Syndrome- Definition, Phases & Changes

درس 3. Social Support and Stress- Emotional vs. Instrumental Support

درس 4. Perceived Behavioral Control- Definition and Relation to Stress

درس 5. How Seligman's Learned Helplessness Theory Applies to Human Depression and Stress

درس 6. Self-Efficacy and Locus of Control- Definition and Meaning

درس 7. Cognitive and Cognitive-Behavioral Therapies

درس 8. Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)- Definition & Techniques

 Habits to Manage Stress
فصل 4 : Habits to Manage Stress

The Habits to Manage Stress chapter of this Stress Management in Psychology- Help & Review course is the simplest way to master stress management habits. This chapter uses simple and fun videos that are about five minutes long, plus lesson quizzes and a chapter exam to ensure you learn the essentials of habits for stress management.

درس 1. The Benefits of Regular Physical Activity- Mental Health, Stress & Life Span

درس 2. Making Healthy Nutritional Choices- Habits, Behaviors & Resources

درس 3. How to Create a Healthy Eating Plan

درس 4. How Sleep Affects Health and Chronic Conditions

درس 5. How to Deal with Stress in the Workplace

درس 6. Time Management & Job Stress

درس 7. Successful Relationships- Characteristics, Development & Maintenance

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.