خلاصه

دوره: علم خوشبختی / فصل: Putting Strategies into Practice / درس 5

خلاصه

توضیح مختصر

And then, we ended with two strategies that we can use to kind of go beyond just knowing the stuff that actually put those things into practice. So, which of these spots of these things that you don't necessarily want that you should be wanting more that you can actually put into your life, so that you're doing them more often, using these techniques and strategies we learned about at the end, and sort of using these techniques and strategies we learned about the beginning to kind of get rid of your biases, to kind of curb them. We'll have check-ins, and we'll have the social support of our situation, and I'll kind of ping you guys and remind you about your goals, and so on.

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

بسیارخب ، بدین طریق به پایین برمیگردیم تا مرور کنیم . ما تا بدینجا چه چیزهایی دیده ایم؟ خب ما تمام چیزهایی که فکر میکنیم برایمان خوشحال کننده و جذاب است را دیده ایم که به سرمایهگذاری روی آنها ادامه میدهیم ، مگر اینکه تلاش ذاتی برای انجام این کارنداشته باشیم که ما را به همان اندازه که فکر میکنیم خوشحال نمیکند . ما دیدیم که چرا این اتفاق افتاد . این به این خاطر است که به نظر میرسد که ما این چیزها را درک میکنیم ، و این چیزها را به خاطر این ویژگیهای آزار دهندهای که ذهن ما را آشفته میکند ، رها میکنیم . ما عادت داریم که به چیزهای دیگر عادت کنیم ، به نظر نمیرسد که به درستی نقاط مرجع خود را انتخاب کرده باشیم.

و بنابراین ، چه کاری میتوانیم در این مورد انجام دهیم ؟ خوب ، استراتژیهای زیادی وجود دارند که ما میتوانیم برای شکستن تعصبات، برای شکستن نقاط مرجع خود به منظورمتوقف کردن پروسه عادت کردن به موارد ، برای شکستن پروسه سازگاری خوشی و لذت از آنها استفاده کنیم. و ما گفتیم ، چیزهایی وجود دارند که ما میتوانیم به خودمان بگوییم که ما چیزهای بدی داریم. چیزهایی وجود دارند که ما باید بخواهیم ، که البته این پاسخ را میگیریم که لزوما ً خیلی زیاد نمیخواهیم ، اما ما باید به طور کلی بخواهیم . و ما از این روشها استفاده کردیم تا چیزهایی که میخواهیم را بدست اوریم ، اما ما نمی خواهیم بخش های مناسب مانند نحوه انتخاب کارها و نتایج یادگیری را که کاووش کردیم را انتخاب کنیم.

و سپس، ما این مجموعه نهایی از خواسته ها را دیدیم. این چیزهایی که ما نمی فهمیم آنها را می خواهیم،در صورتی که باید در عمل انجام دهیم. . اگر همه این 5 مورد را بیشتر در عمل انجام دهیم ، اگر در گذشته فرصت استفاده از این موارد را نداشته ایم، اما (باید دانست) که چیزهای دیگر، ما را واقعاً خوشحال خواهد کرد. و سپس با دو استراتژی به پایان رسیدیم که میتوانیم از آن دو به گونه ای استفاده کنیم که فراتر از دانستن چیزهایی رویم که واقعا ً باید آنها را در عمل انجام دهیم. بنابراین ، شرایط مناسب را تنظیم کنید ، و واقعا ً درباره اهدافی خاص که امشب میتوانید شروع کنید و در مورد اهداف خاص به شیوهای بسیار خاص فکر کنید .

و بنابراین ما قرار است این بخش را پایان دهیم . اما من میخواستم یک سری تکلیف برای این زمان به شما بدهم ، که کمی بیشتر از آخرین تکالیف شما را درگیر ماجرا می کند. زیرا بیشتر شما که این درس را گرفته اید ،به این خاطر که میخواهید در مورد علم روانشناسی یاد بگیرید و این مطالب را بشنوید، این کار را نکردید بلکه شما این درس را گرفتید چون میخواهید این چیزها را بدانید . شما این درس را میگیرید، زیرا میخواهید این دانسته ها را به عمل درآورید ، و احتمالا ، شما میخواهید شادتر باشید و شادکامی شخصی خودتان را افزایش دهید.

و بنابراین، این یک چالش است . آیا شما آماده اید که این کار را انجام دهید ؟ و بنابراین، چالش این است که من میخواهم ببینم که به کدام یک از این استراتژیها می خواهید عمل می کنید. بنابراین ، کدام یک از این موارد را لزوما ً دوست ندارید بیش از این در زندگی خود وارد کنید. گویی که اغلب اوقات آنها را انجام میدهید ، با استفاده از این تکنیکها و استراتژیهایی که در پایان یاد گرفتیم ،و به نوعی با استفاده از این تکنیکها و استراتژیهایی که از ابتدا تا حدودی برای خلاص شدن از تعصبات خود آموخته ایم به نوعی به مهار کردن آنها پرداختیم .

و هدف و آنچه که میخواهیم ببینیم این است که ببینیم آیا شما میخواهید کاری کنید که برای چهار هفته آینده متعهد باشید و تلاش کنید تا برخی از این کارها را انجام دهید . لازم نیست که تعداد زیادی از آنها را انجام دهید. در حقیقت هر چه بیشتر روی یک هدف خاص تمرکز کنید ، بهتر است. اگر شما فقط یکی از این موارد را انتخاب کردید که میخواهید بیشتر انجام دهید و فقط روی آن متمرکز شوید، از این تکنیکها به روشنی استفاده کنید، که در واقع بهتر است. اگر شما میخواهید این بازی را انجام دهید، آنچه که ما انجام خواهیم داد این است که ما دوباره برخواهیم گشت و چهار هفته آینده با هم خواهیم دید چه اتفاقی می افتد. و امید این است که ما همه چیز را به دست آورده باشیم.

ما تحت کنترل اجتماعی قرار خواهیم گرفت ، و ما حمایت اجتماعی از وضعیت خود را خواهیم داشت ، و من به شما قول میدهم که شما را به یاد اهداف خود بیندازم ، و غیره . و بعد ، ما به اینجا بر میگردیم و ببینیم اوضاع چطور پیش میرود . و در پایان آن ، ما نیز به همان چیزی که قبلا ً شروع کردیم برخواهیم گشت ،و قصد دارم میزان شادکامی خود را بررسی کنید. امیدوارم که اکثر شما قبل از این که نظر سنجی را بررسی کنید، این کار را انجام دهید و ما این کار را چهار هفته بعد دوباره مرور خواهیم کرد که آیا شما این کارها را انجام دادید ، و این در واقع تفاوتی در امتیاز اصلی شادی شما ایجاد میکند .

متن انگلیسی درس

Okay, with that, we will wind down. And so, reviewing. What have we seen so far? Well we saw all the stuff we think is going to make us happy and healthy that we continue to invest in, unless we take in that intentional effort to not do that, doesn’t make us as happy as we think. We saw why that was. It’s because we seem to miswant these things, and we miswant these things because of these annoying features of our mind that mess us up. We get used to stuff, we don’t seem to set our reference points correctly, all this stuff.

And so, what can we do about this? Well, there are intentional strategies that we can use to break those biases, to break our reference points, to stop getting used to stuff, to break our hedonic adaptation. And we said, there are also things that we can do to tell ourselves that we’re miswanting things. There’s stuff that we should be wanting, that we’re delivered this answer that we don’t necessarily want very much, but we should want in general. And we went through those, these ways to want stuff that we do want, but we don’t want the right parts like how to really pick jobs and learning outcomes that we dig.

And then, we saw this final set of wanting. These things, we don’t realize we want, but we should put into practice. All of these five things that if we put into practice more often, if we didn’t have the opportunity cost of using these things, the other stuff, we would actually be happy. And then, we ended with two strategies that we can use to kind of go beyond just knowing the stuff that actually put those things into practice. So, setting up the right situations, and maybe really thinking about specific goals that you can start tonight, and thinking about specific goals in a very specific way.

And so, with that, we’re going to wind down. But I wanted to give you a set of homework for this time, which is a little bit more engaging than the homeworks last time, which is, most of you are taking this course not just because you wanted to learn about the science of psychology and to hear this stuff. You’re not taking this course because you want to know this stuff. You’re taking this course because you wanted to put this stuff into practice, and probably, you wanted to be happier, and increase your own personal well-being.

And so, this is the challenge. Are you guys actually ready to do this? And so, the challenge is that I want to see, which of these strategies you want to put into practice. So, which of these spots of these things that you don’t necessarily want that you should be wanting more that you can actually put into your life, so that you’re doing them more often, using these techniques and strategies we learned about at the end, and sort of using these techniques and strategies we learned about the beginning to kind of get rid of your biases, to kind of curb them.

And the goal and what we’re going to see if you guys want to do now is to see if some of you would be game to commit for the next four weeks to do some of these things. It doesn’t have to be a lot of them. In fact, the more you focus on one particular goal, the better. If you just picked one of these things that you wanted to do more of and just focused on that, use those techniques explicitly, that would actually be better. If you’re game for that, what we will do is we will come back and we will meet here in four weeks’ time. And the hope is that we will all have achieved this stuff.

We’ll have check-ins, and we’ll have the social support of our situation, and I’ll kind of ping you guys and remind you about your goals, and so on. And then, we’ll come back here and see how it went. And at the end of that, we will also return to what we started before, which is that I’m going to want you guys to measure your happiness. Hopefully, most of you guys took the happiness survey before and we will revisit it four weeks on to see, did you guys do these things, and is it actually making a difference in terms of your authentic happiness score.

مشارکت کنندگان در این صفحه

مترجمین این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

ویرایشگران این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.