بخش 02

: مورچه ای به نام زی / بخش 2

مورچه ای به نام زی

9 بخش

بخش 02

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

پرنسس بلا. چه سوپرايز عالي اي.

هر دفعه که ميبينم شما رو دلبرتر تر شدين.

ممنون.

اميدوارم شما فقط واسه کار اينجا نيومده باشيد.

اوه،البته.

معلومه که نه.

چون ميتونه خوب باشه اگه يه مکالمه ي کوتاه قبل از اينکه ازدواج کنيم داشته باشم.

کاملا حق با شماست.

کاتر،يه وقت خصوصي براي من و پرنسس بلا زمان بندي کن.

در حقيقت،قربان،همين الان براي کار شخصي وقت هستش.

چند ثانيه وقت خالي داريم.

عاليه.

پرنسس.

خُب چند ثانيه زيد نيست، ولي حدس ميزنم اگه وقت خوبي باشه. خُب روزتون چطور بود؟ اتفاق جالبي افتاد؟ ما اعلان جنگ کرديم.

اعلان جنگ؟

پسر،درباره ي يه روز خشن حرف ميزني.

قربان،متنفرم از اينکه حرفتون رو قطع ميکنم اما وقت براي هيچ مورچه اي نداريم.

پرنسس.

مامان،ميشه ياد من بياريد، چرا من دارم با اين مرتيکه ازدواج ميکنم؟ بلا ميخوايم دوباره سر اين موضوع سر و کله بزنيم؟ ما هيچ تفاهمي با هم نداريم. اين مرتيکه خيلي خشکه.

آره عزيزم.

ميدونم شايد اين ژنرال يه کم زمخت باشه و بعضي وقتا هم يه کم از خود راضي ميشه ولي اينم ميدونم اون به تو اهميت ميده.

اون منحصرا اونجور که نشون ميده خوب نيست.

ولي بايد ببيني چطور تو عروسي ازت تقاضا ميکنه.

ولي چرا آخه من؟ چون تو تنها کسي هستي که کار منو ادامه ميده.

انجا جاي تو عزيزم.

ولي اگه من جامو دوست نداشته باشم چي؟ هر کسي جاي خودشو داره بلا، تو،سربازا،کارگرا. حالا،اينقدر هم پرنسس شدن بد نيست، هست؟ ترجيح ميدادي تمام روز رو کثافت هاي دور و بر رو حمل کني؟ اوه، مادر،اينقدر دراماتيک نشو.

حداقل اين طور به نظر مياد که اون ها هر روز سرگرمي دارن.

دو تا آبجو شته.

چرا من بايد يه کارگر به دنيا بيام؟ همه ي افتخارا به شما سربازا ميرسه به علاوه اينکه شما ميتونيد بريد به دنياي بيرون.

حشرات جالب رو ميبينيد، اون ها رو ميکشيد.

آره خُب.

ولي شما هم تمام روز رو با اون. دُخيهاي خوشگل کارگر ميگذرونيد.

ويور،اونا دخترهاي حرفه اي هستن.

اونا چاه عميق ميکنن.

فکر ميکنم هيچ موقع نتونم با يه دختر که مناسب من باشه ملاقات کنم.

کي گفت يه دختر براي تو؟ من داشتم در مورد يه دختر براي خودم حرف ميزدم.

ابجو شته ت رو نميخواي؟ منو ديوانه صدا کن ولي.

من يه نوشيدني از يه موجود ديگه دارم. باشه؟

مناسب خودت.

آه! من دارم ميرم ديگه.

ما به زودي يه بازرسي سلطنتي داريم.

بازرسي, منظورت اينه که ميخواي مثل يه احمق اين دور و بر وايسي تا وقتي که يه دسته خون هاي آبي به تو بخندن.

من نميدونم تو چطوري با اين قضيه کنار مياي.

زي،من تو رو خيلي وقته ميشناسم.

درسته؟

قطعا.

تو دو ثانيه بعد از من به دنيا اومده بودي.

آره. و از همون کوچيکي من به انتقاد هاي تو گوش ميکردم.

در مورد چي انتقاد ميکني؟ در عوض تو متوجه نشدي ما مورچه ها خودنمايي ميکنيم.

ما پادشاه زمينيم.

هي. با من در مورد زمين حرف نزن، باشه؟ چون دقيقا تمام روز رو همين دور و بر ميگذرونم.

اونجا بايد يه جاي بهتر باشه.

هست.

من اونجا بودم.

ببخش. ببخشید.

شما با من بودي؟ يه جاي بهتر هست.

اينسکتوپيا.

اوه واقعا.

ديوانه در موقعيت ساعت 3 تا نري اونجا و خودت نبيني نميفهمي ميتوني. اونجا مورچه ي خودت باشي.

يه خيابون که با غذا سنگ فرش شده.

هيشکي بهت نميگه چي کار کن.

نه جنگي. نه کلوني.

هيچ وقت نبايد ترک ميکردم.

اوه،ايول. جالبه.

ما در دراز مدت به رسميت شناخته شده بوديم.

من يگانم رو رها کردم.

همين رو کم داشتي که روزت تکميل بشه. بعد ديدمش! هي! اينسکتوپيا!

راست سينتو ميگيري و ادامه ميدي.

ده قدم که گذشتي ميرسي به دره ي عظيم سرزمين سفيد و سرخ!

هي گرمپس.

براي امشب کافيه.

زود باش.

قبل از اينکه تو دردسر بيفتي.

برو تا برسي به تک سنگ! گوش بده!

تک سنگ!

مرتيکه عقلشو از دست داده.

از درياچه عبور کن!

اينسکتوپيا.

عالي نميشد اگه به اين راحتي بود؟ آره. خوابشو ببيني زي.

از درياچه عبور کن!

دنبال سرزمين سفيد و سرخ بگرد!

واي!

اين خيلي. ريگيه.

ده دقيقه ميريم بيرون اونجا.

درسته؟ اينجا بدون محدوديته.

فقط سرزنشش مال منه.

بهش بگو فکر من بود.

همش فکر تو بود.

گذشته از اين،کسي ما رو تشخيص نميده.

زود باشيد دخترا.

چي ميگي تو؟

بياين يه قدمي بزنم.

بسيار خب،همگي. ساعت 6:15 وقت رقصیدنه.

زمان عشق و حاله زي.

واي نه. من راحتم.

من همينطوري که هست حال ميکنم ويور.

بريد عقب خانوما.

ميخوام از يکي از اين کارگرا بخوام که باهام برقصه.

اوه.

چه دسته ي بازنده هايي.

تسليم شده زامبي هاي بي فکر به يه نظام ستمگر.

سلام. ميخواي برقصي؟ حتما.

دنبالم بيا.

خُب،چطور من تو رو قبلا اين دور و بر نديده بودم؟ واي،من زياد نميام بيرون.

من،اوه، من اونورا تو يه جايي کار ميکنم.

واي مکان،کيه؟

شرط ميبندم شاها اینجا زندگي ميکنن.

البته نه همشون ميدوني، از زمان توليد مثل.

چي؟

آخ!

آ آ آ خ!

اوخ.

آخ

رو زمين چي ميکني تو؟ خُب،حقيقتو بهت ميگم، من يه جورايي ساختمون سازم.

واقعا؟

چرا همه بايد يه جور برقصن؟ میدونی خيلي کسل کنندس.

يکنواخته. اين..

جالب نيست.

هي.

جلو پاتو نگاه کن کارگر.

تو جلو پاي خودتو نگاه کن رفيق يا تو دردسر بزرگي ميفتي.

اشکالي نداره.

من.. اين دفعه رو بيخيال ميشم.

چي؟تو ديوونه شدي؟ اين يارو خيلي نره خره.

تو حتي از خودت دفاع نميکني؟ هی رفیق. برگرد سر جات.

من؟ ام. ام.

اگه نخوام چي؟

آره. اگه از جام خوشم نياد چي؟ در مورد چي حرف ميزنه؟ ما خودمون يه پا دردسر سازيما.

دست و پنچه نرم کن اسپنکي.

اين تقديم به همه ي کارگراي تنبل.

تو بايد مراقب رفتار پرخاشگرانت باشي پسر.

اون فقط يه کارگره.

پپرنسس بلا! پرنسس بلا!

نگهبانا دارن ميان.

بيابد از اينجا بريم.

صبر کن! صبر کن!

پرنسس؟ تو يه پرنسسي؟ اوه، بايد برم.

کي دوباره ميتونم ببينمت؟ بذار فکر کنم.

هيچ وقت.

آخيش.

يه دونه ديگه بيارم برات؟ نه،ممنون.

فکر کنم بايد برم.

آره. من سرزنشت نميکنم.

هميشه شبا اينجا آرومه قبل از دوره هاي سلطنتي.

فکر ميکنم سربازا قبل از اينکه ملکه رو بيين بايد چشماشونو ببندن.

من سرزنشت نميکنم.

همينه!

ميدوني،من يه بار.

ميبينمت.

متن انگلیسی بخش

Princess Bala. What a nice surprise.

You look lovelier each time I see you.

Thanks.

I hope you’re not just here on business.

Oh, of course.

Of course not.

Because, um, it might be nice if we had a conversation once before we get married.

You’re absolutely right.

Cutter, schedule some private time for me and Princess Bala.

Uh, in fact, sir, there is time right now for a personal moment.

We’re a few seconds ahead of schedule.

Excellent. Princess.

Well, a few seconds isn’t much, but I guess if it’s quality time.

So, how was your day?

Anything interesting happen?

We declared war.

Declared war?

Boy, talk about a rough day.

Sir, I hate to interrupt, but time stands still for no ant.

Princess.

Mom, could you remind me, why am I marrying this guy?

Bala, do we have to argue about this again?

We don’t seem to have anything in common. The guy’s a stiff.

Yes, darling. I know the General may be a little gruff, and somewhat overbearing at times, but I know that he cares about you.

He’s just not particularly good at showing it.

But you should have seen how persistently he asked for your hand in marriage.

But why me?

Because you’re the one who has to continue my work.

It’s your place, dear.

What if I don’t like my place?

Everyone has their place, Bala you, the soldiers, the workers.

Now, it’s not all that bad being princess, is it?

Would you prefer to be carting around dirt all day?

Oh, Mother, don’t be so dramatic.

At least, they seem to have some fun every now and then.

Two aphid beers.

Why’d I have to be born a worker?

You soldiers get all the glory, plus you get to go out in the world.

You meet interesting insects, you get to kill them.

Yeah.

But you get to spend all day with those.

beautiful worker girls.

Weaver, they’re career girls.

They’re obsessed with digging.

I really don’t think I’m ever gonna meet the right girl for me.

Who said a girl for you?

I was talking about a girl for me.

Don’t you want your aphid beer?

Call me crazy, but.

I have a thing about drinking from the anus of another creature. Okay?

Suit yourself.

Ah! Me, I’m cuttin’ loose.

We got royal inspection comin’ up.

Inspection, meaning you’re gonna stand around like an idiot while a bunch of blue bloods smirk at you.

I don’t know how you put up with it, Weaver.

Z, I’ve known you for a long time. Right?

Definitely. You were born two seconds after me.

Yeah. And ever since we were little, I’ve been listenin’ to you complain.

What are you bitching about?

In case you haven’t noticed, we ants are running the show.

We’re the lords of the Earth.

Hey. Don’t talk to me about earth, okay?

‘Cause I just spent all day hauling it around.

There’s just gotta be a better place.

There is. I’ve been there.

I’m sor. I’m sorry.

Were you talking to me?

There is a better place.

Insectopia.

Oh, really. Lunatic at 3:00 You can’t understand until you go there and see it for yourself.

You can be your own ant there.

The streets are paved with food.

Nobody tellin’ you what to do.

No wars. No colony.

I shoulda never left.

Oh, yeah. Fascinating.

We were on a longrange recon.

I got cut off from my unit.

Nothing like a little posttraumatic stress disorder to make your day complete.

Then I saw it! Hey!

Insectopia!

You head towards the monolith.

Ten clicks past the great canyons to the land of red and white!

Hey, gramps.

You’ve had enough for one night.

Come on. Before you get in trouble.

Head for the monolith! Listen to me!

The monolith!

That guy’s got a screw loose.

Cross the lake!

Insectopia.

Wouldn’t it be great if it were that easy?

Yeah. Dream on, Z.

Cross the lake!

Look for the land of red and white!

Wow! This is so. gritty.

Ten minutes and we’re out of here.

Right? This place is offlimits.

Just blame it on me.

Say it was all my idea.

It is all your idea.

Besides, no one’s gonna recognize us.

Come on, girls. What do you say?

Let’s take a walk on the wild side.

Okay, everybody.

6:15, Time to dance.

Time to cut a rug, Z.

Oh, no. That’s okay.

I’m gonna leave the rug just the way it is, Weaver.

Step back, ladies.

I’m gonna ask one of these workers to dance with me.

Oh.

What a bunch of losers.

Mindless zombies capitulating to an oppressive system.

Hi. Wanna dance?

Absolutely.

Follow me.

So, how come I haven’t seen you around here before?

Oh, I don’t get out much.

I, uh, I work over at the palace.

Oh, the palace, huh?

I bet those royals really live it up.

Course they’re all a little, you know, from inbreeding.

What?

Yowch!

Yayayowch!

Yowch.

Yowch.

What on earth are you doing?

Well, actually, to tell you the truth, I’m sort of making it up.

Really?

Why does everybody have to dance the same way?

You know, that’s completely boring.

It’s monotonous. It’s.

It’s no fun.

Hey. Watch your step, worker.

You watch yours, buddy, or you’ll be in big trouble.

ThThThat’s okay.

I’ll. I’m gonna let him off this time.

What? Are you crazy?

This guy’s built like a pebble.

Aren’t you even gonna defend yourself?

Hey, buddy. Get back in place.

Me? Uh. Uh.

What if he doesn’t want to?

[clears throat] Yeah.

What if I don’t like my place?

What’s he talkin’ about?

We got us a troublemaker.

Buckle up, Spanky.

This one goes out to all the lazy workers.

You ought to watch that aggressive behavior, buddy.

He’s just a worker.

Princess Bala! Princess Bala!

The guards are coming.

Let’s get outta here.

Wait! Wait!

Princess? You’re a princess?

Uh, I gotta go.

When can I see you again?

Let me think.

Never.

Yowch.

Can I get you another one, pal?

No, thanks.

I think I’m gonna go.

Yeah. I don’t blame you.

It’s always slow in here the night before one of those royal reviews.

I guess the soldiers need their shuteye before they meet the queen.

I don’t blame ya.

That’s it!

You know, I was once.

See ya.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.