بخش 03

: مورچه ای به نام زی / بخش 3

مورچه ای به نام زی

9 بخش

بخش 03

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

پیس. ويور.

من فهميدم! ویور. ويور!

چيه؟چيه؟

يه فکر توپ دارم.

تو بايد جاتو با من عوض کني. بذار من به جاي تو برم تو بازرسي.

ساعت چنده؟

ويور. خانواده ي سلطنتي ميان اونجا.

اين تنها راهه ميتونم ببينمش.

کيو ببيني؟

پرنسس بلا.

خل شدي؟

ازم ميخواي جامو با تو عوض کنم؟

ميدوني چقدر ممکنه تو دردسر بيفتي حتي براي صحبت کردن درباره ي جعل هويت يه سرباز؟

ميتوني حتي واسه شنيدنش تو دردسر بيفتي کسي که درباره ي جعل هويت يه سرباز حرف بزنه.

تو بايد بهم کمک کني.

اگه نتونم دوباره ببينمش، زندگيم ارزش زندگي کردن نداره.

خواهش ميکنم ويور.

خواهش ميکنم.

فقط واسه يه روز شغلتو با من عوض کن.

به همه ي کارايي که برات کردم فکر کن.

امم. من به هيچي نميتونم فکر کنم.

باشه. پس به همه ي کارايي که قراره برات انجام بدم فکر کن.

ميشه چند تا کارگر دخترو ببينم؟

شوخي ميکني؟

اونا هميشه دنبال يکي جديد ميگردن.

مثل يه سرگرميه براشون!

و و حرفمو باور کن اونا قطعا دنبال حشره ي ستودني مثل تو ميگردن.

ممم.

ويور،من. بايد اونو دوباره ببينم.

زي، چقدر شانس هست که بتوني با پرنسس باشي؟

منظورم اينه،اون احتمالا حتي رو يادش نياره.

من. ميدونم به نظر ديوونگي مياد.

ولي من بايد امتحان کنم.

واي پسر.

پرنسس،خيلي خوبه که اينجا ميبينمت.

منظورت چيه که ما جمعيت رو گم کرديم؟

واي،من؟ ميدوني،من.

من خيلي کلاه پوشيدم.

فکر کنم بهتر منو يه مورچه ي دوران رنسانسي صدا کني.

به راست،راست!

زيباس! خيلي زيباس!

مم. دقت. نظم.

پرنسس بلا! پرنسس بلا!

هي. منم.

زي،از بار رو يادتون مياد؟

پرنسس بلا! پرنسس بلا! پرنسس.

بلا،تو بايد سربازهارو تشويق کني.

دست تکون بده.

واي. منو ديد!

بخشيد رفقا، شرمنده.

من. ببخشید.

يه پيشنهاد بهتر دارم.

ميشه ببخشي.

به جاي خود!

پرنسس!

پرنسس بلا!

اونجا!

برگرد سر جات.

تو جديدي کوچولو؟

اوه، آره،ولي زود ميرم.

من يه عضو آزمايشيم.

عضو آزمايشي؟

از نوع خوبش!

اسمم بارباتوسه.

زي.

به راست،راست!

پیس! فدا شدن.

براي بعضي ها فقط يه کلمس.

براي ديگران يه رمزه!

بدبختي. من واقعا تو بازي اعداد کارم بده.

يه سرباز ميدونه که زندگي فردی مهم نيست.

چيزي که مهمه کلونيه.

او براي کلوني زندگي ميکنه، براي کلوني ميجنگه، براي کلوني ميميره.

اين يارو ديوونس.

شنيدم.

از ساعت هاي 0800 پيامهايي دريافت کرديم که ارتش موريانه ها بسيج شدن.

ما چاره اي نداشتيم ولي يک حمله ي پيشگيرانه رو ترتيب داديم.

شما بهترين ملکه هستيد.

ميدونم به تمام وظيفه هاتون عمل ميکنيد.

من افتخار ميکنم که شما رو بفرستم به نبرد.

تو. ببخش..

ببخشید، به نبرد؟

آزاد.

به چپ چپ. قدم رو.

ميدوني،فکر کنم يه مشکل کوچيک به وجود اومده.

ميدوني،حقيقت اينه من فقط.

من فقط براي سخنراني اومده بودم.

نگران نباش عزیزم.

حواسم بهت هست.

بي صدا!

يک!

دو!

بي صدا!

سه!

ها؟

بي صدا!

پنج!

شش!

هفت!

هشت!

نه!

ده!

يازده!

دوازده!

سيزده!

چهارده!

پس اين موريانه،اون ها.

اين بچه ها نميخوان خيلي آتيش جنگو زياد کنن؟

ما در مورد يه کار راحت حرف ميزنيم،درسته؟

نه خيلي عزیزم.

اون ها هيکلشون 5 برابر ماست.

و اونها از پيشونيشون اسيد ميپاشن.

هي! تکون بخور کوتوله!

بگو ببينم،جوخه ي ما دقيقا ميخواد چي کار کنه؟

منظورم اينه،قراره ما نوشيدني سرو کنيم يا تشریفات اداری رو پردازش کنیم؟

جوخه ما بهترین ماموریت رو دارن! ما اولین نفر در جنگ هستیم.

هي. يه لحظه وايسا.

بيا فرض کنيم. که ما اينجا خيلي عجول هستیم.

اين. اين بچه ها عين هو مشت زن ها می مونن.

پس چجوري ميخواين به اون ها ضربه بزنين؟

نفرات بيشتر، بچه!

دفاع شون رو در هم بشکن و ملکه شون رو بکش!

هي پسر.

تو يه کم دورنگري،احساس کردم.

چرا سعي نميکنيم و روي پروسه هاي سياسيشون با سهام کمپين تاثير نميذاريم.

ازت خوشم مياد بچه!

تو خيلي شوخ طبعي.

حمله!

زود باش.

بيا يه کم موريانه کپل بزنيم!

بقيه کجان؟

يه چيزي درست نيست.

نترس بچه.

حمله!

يالا.

بارباتوس تو زندگيمو نجات دادي.

اه،خيلي شنگولي تو.

هي،بچه ها. هواي پشت سرتونو داشته باشيد!

هي. هي بچه ها؟

کسي اینجا ميتونه کمکم کنه؟

کسي ميتونه. هي.

آره.

بسيار خب مامان.

آره!

اوه، آره. کله گنده داره مياد.

عاشقشم.

هي. هي. هي. عضله ها رو آرام کن.

داري قيافه ي ما رو به هم ميريزي .

زي چي شد؟

اون يه روز مرخصي گرفتو من به جاش اومدم.

تو خيلي بيشتري و داري ميترکي.

تو مشکلي داري؟

نه،مم.

هيشکي به من نگفته بود حفر کردن انقدر حال ميده.

میدونی، آت و آشغالا رو برميداري.

ميندازيشون کنار.

دوباره برش ميداري. دوباره ميندازي کنار.

هي تکرار ميکني.

تو تمرين بازو و سينه ميکني.

آره، من..

ميدونم منظورت چيه.

مم. آره. خيلي باحاله.

ببخشيد قربان.

فقط داشتم با دوستم گپ ميزدم قربان.

ميدوني،منم داشتم با ژنرال مانديبل گپ ميزدم.

هر کسي اونو ملاقات نکنه کوچيکش ميکنه.

بيخيال. راحتش بذار.

اون تازه وارده.

هي.

چطوره يه کم با کم کردن جيرت به اخلاق و رفتارت کمک کنم؟

ممنون از وقت گران بهاتون.

نميدونم چه ربطي به من داشت.

که اون طوري باهام حرف ميزنه.

بايد بيخيالش بشم.

متاسفم انداختمت تو دردسر.

ولي،گوش کن،ميتوني.

جيره ي من رو تقسيم کني. وای.

اگه بخواي.

ازم ميخواي باهات بيام بيرون شام بخوريم؟

واي،نه. من. خب..

اگه برنامه ي ديگه اي نداشته باشي.

تقويممو چک کنم.

ميدوني.

خوشحال شدم که زي رفته واسه استراحت.

متن انگلیسی بخش

Psst. Weaver.

I figured it out! Weaver. Weaver!

What? What?

I got a great idea.

You gotta switch places with me. Let me go to the inspection instead of you.

What time is it?

Weaver. The royal family will be there.

This is the only way I can see her.

See who?

Princess Bala.

Are you nuts?

You want me to switch places with you?

Do you know how much trouble you can get into for even talkin’ about impersonatin’ a soldier?

You can get in trouble just for listenin’ to someone talkin’ about impersonatin’ a soldier.

You have to help me.

If I can’t see her again, my life is just not worth living.

Pl Pl Please, Weaver. Please.

Switch jobs with me just for a day.

ThThink of all the things that I’ve done for you.

Mmhmm. I can’t think of any.

Okay. So, think of all the things that I’m gonna do for you.

Would I meet some worker girls?

Are you kidding?

They always go after the new guy.

It’s like a sport for them!

And And believe me, they will definitely go for an adorable little insect like you.

Mmhmm.

Weaver, I. I have to see her again.

Z, what kind of chance do you have with a princess?

I mean, she probably won’t even remember you.

I. I know it sounds nuts.

But I have to try.

Oh, boy.

Princess, fancy meeting you here.

What do you say we lose this crowd?

Oh, me? You know, I. I wear many hats.

I guess you’d have to call me a Renaissance ant.

Eyes right!

Beautiful! Just beautiful! Mm.

The precision. The order.

Princess Bala! Princess Bala!

Hey. It’s me.

Remember Z from the bar?

Princess Bala! Princess Bala! Princess.

Bala, you must encourage the troops.

Wave.

Oh. She sees me!

Excuse me, guys. II. I’m sorry.

I just got a better offer.

Could you excu.

Company halt!

Princess!

Princess Bala!

Quiet there! Get back in rank.

You new, kid?

Oh, yes, but I’m gettin’ out soon.

I got a trial membership.

Trial membership.

That’s a good one!

Name’s Barbatus.

Z.

Right face!

Psst!

Sacrifice. To some, it is just a word.

To others, it is a code!

Jeez. I’m bad at word games.

A soldier knows that the life of an individual ant doesn’t matter.

What matters is the colony.

He’s willing to live for the colony, to fight for the colony, to die for the colony.

This guy’s crazy.

I hear ya.

At 0800 hours, we received word that the termite enemy has mobilized.

We have no choice but to launch a preemptive strike.

You are the queen’s finest.

I know you will all do your duty.

I am proud to send you into battle.

Into. I’m sor. I’m sorry, into battle?

Dismissed.

Left face. Forward march.

You know, I think there’s been a terrible mistake.

You know, the truth is I just.

I just came for the speech.

Don’t worry, kid. I’ll watch out for ya.

Sound off!

One!

Two!

Sound off!

Three!

Huh?

Sound off!

Five!

Six!

Seven!

Eight!

Nine!

Ten!

Eleven!

Twelve!

Thirteen!

Fourteen!

So, these termites, they’rethey’re.

These guys are not going to put up much of a fight?

We’re talkin’ pushovers, right?

Not really, kid.

They’re five times our size.

And they shoot acid from their foreheads.

Hey! Keep it movin’, shorty!

Say, what exactly does our platoon do?

I mean, will we be serving beverages or processing paperwork?

Our platoon has the best assignment of all! We’re the first into battle.

Hey. Wait a minute. Let’s not get.

We’re being too hasty here.

These. These guys sound like bruisers.

Just how were you figuring on beating them?

Superior numbers, kid!

Overwhelm their defenses and kill their queen!

Hey, fellas. You’re being a little extreme, I feel.

Why don’t we try and influence their political process with campaign contributions?

I like you, kid!

You got a sense of humor.

Forward!

Come on. Let’s kick some termite butt!

Where is everyone?

Something’s not right.

Don’t be scared, kid.

Attack!

Come on.

Barbatus, you saved my life.

Ah, don’t get all sappy about it.

Hey, guys. Look out behind you!

Hey. Hey, guys?

Can somebody help me here?

Can anybody. Hey.

Yeah.

Okay, mama.

Yeah!

Oh, yeah. Big guy comin’ through.

Love it.

Hey. Hey. Hey. Take it easy, muscles.

You’re makin’ the rest of us look bad.

What happened to Z?

He’s takin’ a personal day, so I’m fillin’ in.

You fill in any more, and you’ll explode.

Eh, you got a problem?

No, um.

Nobody told me digging was so much fun.

You know, you pick the dirt up.

You move it.

You pick it up again.

You move it again. Lots of reps.

You exercise the arms and the thorax.

Yes, I. I see what you mean.

Mm. Yeah. That is fascinating.

Sorry, sir.

I was just havin’ a little chat with my friend, sir.

You know, I just had a little chat with General Mandible.

Anybody who doesn’t meet his quota is going to be downsized.

Come on. Cut him a break.

He’s new.

Hey.

What do you say we help your attitude a little bit by taking away your rations for the day?

Thanks for your time.

I don’t know what came over me.

Talking back like that.

I must be losin’ it.

Sorry I got you in trouble.

But, listen, you can.

share my rations. Whoa.

If you want.

Are you askin’ me out to dinner?

Oh, no. I. Well.

If you don’t have anything else planned.

I’ll check my calendar.

You know.

I’m kinda glad Z’s takin’ a breather.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.