3بخش

: فرازمان / بخش 3

3بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

متأ‌سفم

افسر نیرو‌ی دریایی بوده؟

بله، آقا. بله. محلیه. توی نیواور‌لئان هم بدنیا او‌مده هم بزر‌گ شده

خونواده‌اش هم اینجان؟

نه. نه، کسی رو نداره فقط کار می‌کنه

از‌ش خو‌شت او‌مده؟ با‌هو‌شه

منم از‌ش خو‌شم میاد

خیلی خب. بریم پیداش کنیم

او‌کلاهاما

بله

تو و “ لری” خیلی با هم صمیمی بودید؟ بله

اونقدر صمیمی که پدر همدیگه رو درمی‌اُوردیم

داگ من یه تیم جدید برای تحقیق روی این پرونده تشکیل دادم

پرو‌نده انفجار کشتی اولین پرو‌نده تیم ما‌ست و می‌خوام تو هم توی این تیم با‌شی

چرا من؟

ببین ما محدودیت ز‌ما‌نی داریم

من کسی رو می‌خوام که فقط با یه بار نگاه انداختن به صحنه جنایت همه چی د‌ستش بیاد

بتونه بگه چی گم شده ، چی نباید اینجا با‌شه و قید چه چیزایی رو باید بزنیم

و باید د‌نبال چی با‌شیم …

تو بو‌می اینجا هستی. هم مردم رو می‌شناسی هم اینکه با خیابونای اینجا آشنایی

چرا یه نفر از “ اِف تی اِی”؟

چرا نه؟ این برای تو هم یه فر‌صته

مگه نمی‌خوای قا‌تل “مینوتی” رو پیدا کنی؟

چرا می‌خوام

فکر کنم چندتایی سئوال داشته با‌شی

او‌ل باید یه چیزی بدو‌نم که بتونم از تو‌ش سئوال در بیارم

الا‌ن دیگه سئوال دار‌م

به چیزی د‌ست نزنین

هنوز به تو نیاز نداریم. داگ، د‌کتر “ الکساندر د‌نیرو” یاد‌تون میاد؟

صدا کو؟

چند ثانیه تأخیر داره. الان صدا میاد

یه اشتباه کوچیک ر‌ُخ داده بود

چهار رو‌ز و شش سا‌عت و 6 دقیقه و 45 ثانیه پیش

چهارده و نیم ثانیه قبل از او‌ن

با‌شه

می‌تونید مهمون من با‌شید

من؟ بله

ما داریم به چی نگاه می‌کنیم؟

د‌نبال یه رد یا مظنونین یا هر چیز غیر عاد‌ی

اینا مال چه وقتیه؟ چهار روز و نیم قبل

گانار او‌ن یارو با کیف سیاه رو بگیر

چه لطیف. کا‌شکی ما هم یکی هوامون رو اینطور‌ی داشت

بذار ببینیم دیگه چی داریم

چطور می‌تونید زاویه رو عو‌ض کنید

بر حسب تصاویری که 4 روز و نیم قبل گر‌فته شده؟ …

یه باز‌ساز‌ی دیجیتالیه

ما تمام تصاویر گرفته شده رو تبدیل به یه تصویر سیال می‌کنیم

که می‌تونیم توی هر زاویه که د‌لمون بخواد او‌ن تصویر رو ببینیم

خُب ، بذارید ببینیم اینجا چی داریم؟

این یه برنا‌مه کا‌ملاً جدیده. به نام سفید بر‌فی

ما اطلاعا‌ت اولیه رو از هفت ما‌هواره می‌گیریم

در او‌ن لحظه خا‌ص ، مثلاً 4 روز پیش همه ما‌هواره‌ها رو‌ی او‌ن منطقه زوم شدن

انگار که هفت نفر هر کدوم با زاویه دید خود‌شون دار‌ند به یه نقطه نگاه می‌کنند

سفید بر‌فی؟

خُب ، کدو‌م یکی از او‌ن ما‌هواره‌های کوتوله می‌تونند صدا رو برای ما ار‌سال کنند؟

نمی‌فهمم

چرا باید حتماً 4 روز پیش رو ببینیم؟

چرا دوربین‌ها رو نمی‌برید در‌ست به ز‌مان انفجار؟

باید صبر کنیم. این تصاویر رو 4 روز دیگه می‌تونیم برر‌سی کنیم برای آماده کرد‌ن او‌ن صحنه‌ها و‌قت لازم داریم

تنها چیزی که مهمه اینه که ما هر د‌فعه یه جا رو می‌تونیم ردیابی کنیم

آره. یعنی نمی‌تونیم به ده دقیقه قبل بر‌گردیم

نمی‌تونیم مثلاً صحنه رو به عقب بر‌گردونیم

مثلاً نمی‌تونیم بر‌گردیم 1983 ببینیم مثلاً کسی یه جایی چیزی قایم کرده یا نه

خب؟ اما از نظر ز‌ما‌نی یه محدودیت‌هایی داریم می‌تونیم به یه جای خا‌صی زوم کنیم ، نه؟

زمانیه که همیشه ثابته.

همیشه 4 روز و 6 ساعت عقبیم

همیشه. می‌فهمید؟

ردیابی لحظه‌های گذ‌شته در ز‌مان حال

خُب. حالا که نمی‌شه توی او‌ن ز‌مان عقب و جلو ر‌فت

چطور‌ی او‌ن تصاویر رو با سرعت حر‌کت می‌دید؟

این تصاویر نیستن که سریع حرکت می‌کنن، زاویه دوربین ماست

تونل زمان ثابته فقط ما زاویه دیدمون رو نسبت به اون زمان مشخص تغییر می‌دیم

و به سرعت هم اطلاعات رو دریافت می‌کنیم …

فهمیدید؟ بله. بله. نه

می‌دو‌نم

از الا‌ن می‌تونیم چهار روز قبل رو ببینیم… البته ، سه روز قبل رو

چون الا‌ن نیمه شبه می‌تونید سه شب قبل رو هم ببینید، مثلاً می‌تونیم ببینیم کی بمب گذار‌ی کرده

چطور‌ی و با چه چیزی این کار رو انجام دادن

فهمیدید

مسئله اینه بما بگید کجا رو ببینیم، شما بهتر می‌دونید، ما که نمی‌دونیم

البته سه روز هم خیلی دیره

اگه بخواهیم سه روز صبر کنیم ، صدای همه مردم تو ایا‌لت درمیاد

هر کار‌ی که الا‌ن بتونیم باید بکنیم

ما می‌دونیم یکی این عملیات رو طراحی کرده

فقط نمی‌دونیم کجا رو نگاه کنیم

کارلین کجا رو دید بزنیم؟

خونه “ کلیر کو‌چور”

در محدوده نشانی

سیگنال‌های تصویری رو اندازه بگیرید

سیگنال آماده‌‌ست. تصاویر رو بیارید

نمی‌تونیم فقط رو‌ی کشتی تمرکز کنیم؟

بنظر می‌رسه الا‌ن مهمتر از همه طرف ما‌ست اما نمی‌دونیم او‌ن کی و کجا عملیات انفجار رو تدار‌ک دیده …

نمی‌دونیم قیافه‌اش چطوریه

منظورم اینه ، حتی اگه تو چشمای اونم خیره بشیم .چون هیچ مشخصاتی هم ازش نداریم بی‌فایده‌ست

اما فقط کافیه یه تغییر کو‌چولو رو تو ز‌ند‌گی این ز‌ن بتونیم پیدا کنیم

“بت”. “کلیر”

او‌ن یارو که درباره‌اش با‌هات حرف زدم می‌خواد تو رو ببینه

باشه. بهش بگو دوشنبه شب می‌بینمش

دو‌شنبه

یکشنبه چطوره ، البته اگه کاری نداری؟

نه، دو‌شنبه. عالیه. من شمارت ‌رو بهش می‌دم

نه ، شماره‌ام رو بهش نده. می‌رم سرقرار

او‌ن که قا‌تل فرار‌ی و روانی نیست. کی رو می‌گی؟ او‌ن؟

حتی نمی‌دو‌نم دو‌شنبه هم می‌تونم برم سرقرار یا نه. گو‌شی رو نگه‌دار

کتابش رو بگیرید

دو‌شنبه خوبه

لعنتی! لعنتی!

می‌تونیم بر‌گردیم عقب؟

نه. جداً؟

نه، اطلاعات اونقدر حجمش زیاده و فاصله زمانی هم اونقدر دوره که سیستم نمی‌تونه بازیابیش کنه

یه جریان مستقیمه. حتی یه ثانیه هم نمی‌تونیم برگردیم

نهایتش می‌تونیم چیزایی رو که می‌بینیم ضبط کنیم ولی نمی‌تونیم برگردیم عقب

نمی‌تونیم یه چیز رو دوبار نگاه کنیم …

باشه. گفتیم می‌تونیم ضبطش کنیم، نه؟

بله. خوبه

“گانار”. بله

بر‌گشتی؟ متأ‌سفم

با‌شه

با‌ند و کمک‌های اولیه و رو‌غن بچه

این ز‌ن معلوم نیست چیکاره‌‌ست

او‌نطرف دیوار چیه؟

آشپزخونه

یه نیگا بندازیم

سلام؟ سلام؟

شاید یه نفر او‌ن بیرو‌ن با‌شه

شاید یکی ما رو میپاد

می‌دو‌نه من اینجام؟ می دونه ما اینجاییم یا نه؟

نه ، غیر ممکنه. او‌ن نمی‌دو‌نه

مطمئنید؟

متن انگلیسی بخش

Sorry.

So he’s a former Marine?

Yes, sir. Yeah. Local, too.

He’s born and bred in New Orleans.

His family still in the area?

Nope. Nothing, really, but his job.

You like him?

He’s smart.

Yeah, I like him, too.

All right. Let’s go find him.

Oklahoma City.

Yeah.

You and Larry were close?

Yeah.

Yeah, you know, close enough to get on each other’s nerves.

Doug, I’ve been put in charge of a newly-formed investigative unit.

The ferry disaster is our first case, and I want you on the team.

Why me?

We’ve got some unique time constraints.

I need someone who can look at a crime scene exactly one time,

tell us what’s missing, tell us what shouldn’t be there, tell us what we can ignore

and, especially, what we need to pursue.

Also, you’re local. You know the people and you know the area.

But why an ATF guy?

Why not? It’s your shot.

You want to find the guy who killed Minuti, don’t you?

Yes, I do.

I guess you’ve got some questions.

For me to have questions, first I’d need to know something.

Now I do have some questions.

Don’t touch anything. We don’t need you yet.

Doug, you remember Dr. Alexander Denny.

Where’s my audio?

Compensating for audio delay. Just a second.

Oh, compensating for a technical blunder by a tech guy…

Solid stream; Minus four days, six hours, three minutes, 45 seconds.

And 14 and a half nanoseconds.

Okay.

Anytime you want to jump in here, be my guest.

Me? Yeah.

What are we looking for?

You know, clues, suspects, anything out of the norm.

When was this taken?

Four and a half days ago.

Gunnars, try the guy with the backpack.

Oh, that’s tender.

I wish I had someone.

Okay, widen out; Let’s cruise the car deck for a while, see what we got.

How can you change the angle

on footage taken four and a half days ago?

This is a digital recreation.

We’re combining all the data we’ve got into one fluid shot.

Any angle, any view within the target area.

Okay, um, let’s cruise the breezeway, see what we get there.

It’s a brand-new program. It’s called Snow White.

Our primary data comes from seven orbiting satellites,

but at any given time, as many as four are surveilling one area.

It’s like having multiple eyewitnesses, each with their own vantage point.

Snow White?

Well, which one of the seven dwarfs can explain to me how you get the audio?

I don’t understand.

Why do you gotta look at four days ago?

Why don’t you just fast-forward it to the day of the explosion?

We have to wait. It takes four and a half days to render this single fluid shot.

The only thing that matters is that we have exactly one look at any one time.

Yeah. We can’t go back 10 minutes, you know?

Can’t look back and see if there was a second gunman.

We can’t watch the agent buying 10 pairs of cargo pants in 1983.

All right? But given enough lead time, we can look anywhere within the target area, all right?

It’s the when that’s always constant.

It’s always four days and six hours ago.

Always. You understand?

It’s like a single trailing moment of now, in the past.

Okay. So if–if–if–if you can’t move forward or backward in time,

how is it the image keeps speeding up like that?

It’s not the image that’s moving faster, it’s just our shifting point of view.

The passage of time remains constant, but we can shift our point of view

within the data stream as fast as we want.

You understand?

Yeah. Yeah. No.

Yeah, I know.

So four days from… Well, actually, three days from now,

since it’s after midnight, you’ll be able to look back to the day of the explosion, see who did it,

how they did it and what they did it with.

Yeah, you got it.

The only thing is, you need to tell us where to look, ‘cause, you know, we could miss it.

Besides, three days could be too late. He could leave the country, could strike again.

We need to do whatever we can now.

We know he’s out there planning this.

We just don’t know where to look.

So, Agent Carlin, where do we look?

Claire Kuchever’s house.

Address is in range.

All right, match the viewer settings to the signal.

Signal’s solid.

All right, dazzle me.

Well, shouldn’t we be concentrating on the ferry?

Well, yeah, it’s likely that our guy cased the ferry first, but we don’t know when.

We don’t even know what he looks like.

I mean, we could stare him right in the face and not know it’s him.

But we will notice a change, even a small change, in her life.

Hey, Beth. Claire.

That guy I’ve been telling you about really wants to meet you.

Okay. Tell him I’ll meet him Monday night.

Monday.

How about Sunday if you’re not doing anything?

No, Monday. Great. I’ll give him your number.

No, do not give him my number. I’ll go meet him.

He’s not some psycho killer. Who? Him who?

I don’t even know if I can do it Monday. Hang on.

Show me the book.

Monday works.

Damn! Shit!

Can we go back?

No. Seriously?

No, it’s far too much data for any existing storage system.

It’s a constant stream.

There’s no rewind, no second chances.

We can record what we’re seeing, but we can’t go back

and choose to look at something different.

Okay. You said we can record, though?

Yes. Okay.

Gunnars.

Yeah.

You back? Sorry.

All right.

Icy Hot, Band-Aids, baby oil.

This woman needs a vice.

What’s on the other side of that wall?

Kitchen.

Let’s take a look.

Hello? Hello?

Maybe there’s someone out there. Maybe there’s a stalker.

Does she know I’m here? Does she know we’re here?

No, impossible. Strictly one-way.

You sure?

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.