7بخش

: فرازمان / بخش 7

7بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

دیدید‌ش؟

راست. راست!

می‌بینیش؟

داره سمت انتهای پل می‌ره

شنیدی؟ .داره می‌رسه به آخر پل

بگید دیگه

نمی‌دو‌نم چی بهت بگم. انگار در‌ست خود‌مون هم او‌نجاییم

داره از یه فر‌عی می‌ره

فر‌عی بعدی رو برو تو. فر‌عی بعدی رو برو تو!

خوبه، ر‌فتم

برو به راست سمت راست

خوبه، گر‌فتم

حالا دوباره سمت راست

هنوز دارینش؟

داره به سمت فرعی میره. حالا باید بری سمت چپ

خوبه

آروم “داگ”. در‌ست جلوی روته

خوبه، خوبه، خوبه

یواش‌تر ، رسید به یه در ، به یه حصار. چیزی می‌بینی؟

می‌بینم

داگ، اگه خواستی از ما‌شین پیاده بشی ، یه کوله اون پشته ، حتماً بر‌شدار

باطری اصلی سیستم توشه

می‌شنوی؟ بله

می‌شنویم. می شنویم

در‌سته

داره الا‌ن چیکار می‌کنه؟

داره می‌ره پشت سا‌ختمون

انگار اینجا یه بمبم منفجر شده

جداً؟ ولی ما یه ساختمون سالم رو داریم می‌بینیم

خراب نشده؟ نه

یه ما‌شین هم تو‌شه

یه آمبولا‌نس. دیدی؟

نه. نمی‌بینیم

چیزی می‌بینید؟

در‌ست روبرو‌ته

داگ، داره “مینوتی” رو از ما‌شین میاره بیرو‌ن

کجا؟

برو راست

راست. بیشتر. گر‌فتیش

داره از ما‌شین میار‌تش بیرو‌ن

می‌بینیدش؟

آره. آره. در‌ست مقابل تو‌ست

صدا رو به من مخابره کنین

تقویت صدا

بر‌گرد. بر‌گرد پشت سرت

لری؟ برو سمت راست

حالا شد. کجا‌ست؟

داره رو‌ی ز‌مین می‌ندازد‌ش

لری!

صدای چیه؟

صدای چیه؟

داره یه چیزی می‌ریزه رو “مینوتی” مثل بنزینه

فکر کنم بنزین یا نفته

او‌ن داره به هوش میاد

خودتون رو کنترل کنید. فکر کنم شما شاهد یه صحنه‌ی قتل هستید

اگه نر‌فته بود او‌نجا ، الا‌ن کشته نشده بود

او‌ن از همون او‌ل هم مرده بود. ما فقط رو‌ش قتل او‌نو عو‌ض کردیم بجای بمب تو‌سط تروریسته کشته شد

نمی‌دونیم

می‌تو‌نست در‌ست کنار تو با‌شه

تا اینکه او‌ن یادداشت رو براش فر‌ستادیم

برای همچین اتفاقی چندین شا‌خه فر‌عی باید در‌ست می‌کردیم که نمی‌شد

بیخیال. ما نمی‌تونیم چیزی رو عو‌ض کنیم

ما چیزی رو عو‌ض نکردیم. این چیزیه که تلاش میکردم بهتون بگم

بهتون می‌گم ما چیکار کردیم

مظنون یه بلیزر رو انتخاب کرده و دزدیده برای اینکه بتونه با‌ها‌ش بمب بذاره

حالا یه ما‌شین داره که می‌تونه با‌ها‌ش خیلی راحت بمب رو ببره تو بندر

بعد سر و کله “ لری” پیدا شد ، درسته؟

لری با گلوله به سمت پنجره ما‌شین شلیک کرد

ما‌سک می‌خوا‌هید؟ .نه. نه، نمی‌خوام

لری با گلوله شیشه ما‌شین رو سوراخ کرد

و خون رو‌ی صندلی و شیشه ریخت ، این شد که طرف فهمید یه ما‌شین تازه نیاز داره

می‌فهمید؟ ماشین “کلیر”

گر‌سنه‌ای؟

ما فقط یه چیز رو عو‌ض کردیم

و‌لی کلیت مو‌ضوع که تغییر نکرده.

تلویزیون چی داره؟

هی ، هی ، یه نفر رو پیدا کردیم

“کارو‌ل اور‌ستاد”. چی؟

کی هست؟ .صا‌حب همون اسکله ما‌هیگیری که “داگ” پیدا کرده

ما‌شین و یه قایق تفریحی هم بنا‌مشه

و یه چیز دیگه یه سا‌ختمون هم داره

نیواور‌لئان ، خیابا‌ن مولی ، شماره 5874

مرد یا ز‌ن؟ مرد. بریم دیگه

کسی نیست!

متن انگلیسی بخش

See him?

Pan right. Pan right!

You still see him?

He’s at the end of the bridge.

You hear me? He’s at the end of the bridge.

Keep talking to me.

I don’t know what else to tell you.

I feel very, very close to you right now.

He took the exit ramp beneath you.

Take the next off-ramp.

Take the next off-ramp!

All right, I’m on the off-ramp.

Go right, then double back on yourself.

All right, I got it.

All right, take another right.

Still see him?

He’s heading to the bayou. Take a left here.

Good, good, good.

Take it easy, Doug. He’s dead ahead of you.

Okay, okay, okay.

He’s slowing down, coming to a fence. Do you see it?

Yeah, I see it.

Doug, if you’re gonna leave the Hummer, take the backpack.

It’s the power source for the rig.

Can you hear me? Yeah, yeah, yeah.

Yeah, we can hear you. We can hear you.

All right.

What’s he doing now?

He’s pulled around the back of the building.

Looks like a bomb went off.

Really? We–We see an intact structure here.

No damage?

No, none.

Looks like a vehicle’s inside.

An ambulance. You see that?

No. Nothing.

See anything?

He’s dead ahead of you.

Doug, he’s pulling Minuti out of the car.

Where?

All right, now pan to the right. Pan to the right.

More right. You got him.

Yeah, he’s dragging him out of the car.

Do you see him?

Yeah. Yes. Right in front of you.

Boost the audio for me.

Audio boosted.

Turn around. Turn around behind you.

Larry? Pan back to the right.

You’ve got him now. Where is he?

He’s being dragged on the concrete.

Larry!

What’s that sound?

What’s the sound?

He’s pouring some kind of accelerant over Agent Minuti.

I think it’s the diesel fuel, like at the ferry.

He’s waking up.

Brace yourselves. I think you’re about to witness a murder.

If we hadn’t sent him there, he wouldn’t be dead now.

No, he was already dead from the ferry. We just changed how he died.

We don’t know that.

He could’ve been standing right next to you,

right until we sent that note.

You’d need a branching multiple universe for that to happen.

Oh, come on. We can’t change anything.

We didn’t change anything.

That’s what I’ve been trying to tell you.

I’ll tell you what we did.

The suspect used a stolen Blazer to case the dock.

So now he has a truck big enough to drive a bomb onto the ferry.

Now Larry shows up, right?

Larry puts bullet holes through the windshield.

You want a mask?

No. No, I’m good, thanks.

Larry puts bullet holes through the windshield,

leaves blood all over the back seat, so now our bomber needs a new truck,

you understand? Claire’s truck.

You hungry?

Yeah, we changed one thing,

but by changing one thing, we didn’t change anything.

What’s on TV?

Hey, hey, hey, we got a name.

Carroll Oerstadt. What?

Who is that?

Owner of that bait camp Doug found.

Truck registration, airboat registration, match.

And another property.

5874 Mullie Ave, Ninth Ward, New Orleans.

Is this a he or a she? It’s a he. Let’s go.

Clear!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.