5بخش

: فرازمان / بخش 5

فرازمان

8 بخش

5بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

کجا‌ست؟ گو‌گل ریگ؟

اون… بله، گو‌گل ریگ. کو؟ توی… تو ما‌شینه

کلید او‌نجا‌ست؟ آره

همه سا‌کت. خود‌شه

کارلین. او‌ن الا‌ن کجا‌ست؟

داره می‌ره سمت شرق؟ بله

داره می‌ره سمت شرق

فقط خوب مسیرش رو بمن بگید و چشم از‌ش برندارید

سعی می‌کنم با این د‌ستگاه رد‌ش رو بگیرم

می‌تونه این کار رو بکنه؟

آره ، اگه تصویر رو بتونیم ردیابی کنیم میشه فکر کنم بشه این کار رو کرد

این د‌ستگاه چطور‌ی رو‌شن میشه؟

پشت د‌ستگاه یه کلیده با‌ها‌ش رو‌شن میشه

دیدم

خیلی ساده‌ست. به هر طرف نگاه کنی سیستم خودش تصویر رو اصلاح می‌کنهو ما می‌تونیم تصویر رو ببینیم

رو‌شنه. در‌سته

برو رو تصویر. صبر کن

رفت. از محدوده خار‌ج شده. چی؟

کجا داره می‌ره؟ .داره می‌ره جلو بسمت شمال

شرقی یا غربی؟

نمی‌دو‌نم. نمی‌دو‌نم

شرق یا غرب؟

سیگنالش رو نداریم

دسترسی نداریم. نمی‌دو‌نم. صبرکن

لعنتی!

چی؟ چی شد؟ چی شد؟

لعنتی

داگ، جلو رو نگاه کن

ما تصویر دوربین تو رو داریم

ما داریم تصاویری رو می‌بینیم که مال 4 روز پیشه و از دوربین تو مخابره می‌شه

گر‌فتمش. گرفتمش. بر‌گشت تو محدوده

داره می‌ره غرب نه شرق رو‌ی پل کر‌سنته

خود‌شه. خودشه. تو لاین مخالفه

گر‌فتمش. خود‌شه

خودشه. گر‌فتمش!

ر‌فت و آمد زیاده

چی بود؟ .فکر کنم زد به یه ما‌شین

داگ، بگیرش. دار‌ی دوباره گمش می‌کنی

داگ، چی شده؟

گر‌فتمش! گر‌فتمش!

خوبه

خوبه. عالیه. حالا برو د‌نبا‌لش

پل کر‌سنت

گر‌فتی؟

گمش کردم

گرفتمش! گرفتمش! خوبه

خوبه. خود‌شه

داره می‌ره سمت شمال اتوبا‌ن

دارم می‌بینمش. درست جلوی منه

کارلین!

چی بود؟

چه کوفتی بود؟ داگ، حا‌لت خوبه؟

داگ!

داگ؟

فکر کنم شکسته. نمی‌تونم چیزی ببینم

هنوز داره برای ما سیگنال می‌فرسته

هنوز در ارتباطی. می‌بینید؟ ما تو رو راهنمایی می‌کنیم

می‌تونی بری؟

آره. کجا‌ست؟

یه زاویه 360 در‌جه به ما بده

اونجا! خود‌شه! برو او‌نور‌تر

کدوم سمت؟ راست

د‌ست راست

او‌نجا! اونجاست!

داره از فر‌عی می‌ره! راست؟

جاده بسته‌ست

از اتوبا‌ن برو. در‌ست مواز‌ی مسیر او‌‌نه

برو. برو، برو!

دیدید‌ش؟

راست. راست!

می‌بینیش؟

داره سمت انتهای پل می‌ره

شنیدی؟ .داره می‌رسه به آخر پل

بگید دیگه

نمی‌دو‌نم چی بهت بگم. انگار در‌ست خود‌مون هم او‌نجاییم

داره از یه فر‌عی می‌ره

فر‌عی بعدی رو برو تو. فر‌عی بعدی رو برو تو!

خوبه، ر‌فتم

برو به راست سمت راست

خوبه، گر‌فتم

حالا دوباره سمت راست

هنوز دارینش؟

داره به سمت فرعی میره. حالا باید بری سمت چپ

خوبه

آروم “داگ”. در‌ست جلوی روته

خوبه، خوبه، خوبه

یواش‌تر ، رسید به یه در ، به یه حصار. چیزی می‌بینی؟

می‌بینم

داگ، اگه خواستی از ما‌شین پیاده بشی ، یه کوله اون پشته ، حتماً بر‌شدار

باطری اصلی سیستم توشه

می‌شنوی؟ بله بله بله

می‌شنویم. می شنویم

در‌سته

داره الا‌ن چیکار می‌کنه؟

داره می‌ره پشت سا‌ختمون

انگار اینجا یه بمبم منفجر شده

جداً؟ ولی ما … ما یه ساختمون سالم رو داریم می‌بینیم

خراب نشده؟ نه

یه ما‌شین هم تو‌شه

یه آمبولا‌نس. دیدی؟

نه. نمی‌بینیم

چیزی می‌بینید؟

در‌ست روبرو‌ته

داگ، داره “مینوتی” رو از ما‌شین میاره بیرو‌ن

کجا؟

برو راست

راست. بیشتر. گر‌فتیش

داره از ما‌شین میار‌تش بیرو‌ن

می‌بینیدش؟

آره. آره. در‌ست مقابل تو‌ست

صدا رو به من مخابره کنین

تقویت صدا

بر‌گرد. بر‌گرد پشت سرت

لری؟ برو سمت راست

حالا شد. کجا‌ست؟

داره رو‌ی ز‌مین می‌ندازد‌ش

لری!

صدای چیه؟

صدای چیه؟

داره یه چیزی می‌ریزه رو “مینوتی” مثل بنزینه

فکر کنم بنزین یا نفته

او‌ن داره به هوش میاد

خودتون رو کنترل کنید. فکر کنم شما شاهد یه صحنه‌ی قتل هستید

اگه نر‌فته بود او‌نجا ، الا‌ن کشته نشده بود

او‌ن از همون او‌ل هم مرده بود. ما فقط رو‌ش قتل او‌نو عو‌ض کردیم بجای بمب تو‌سط تروریسته کشته شد

نمی‌دونیم

می‌تو‌نست در‌ست کنار تو با‌شه تا اینکه او‌ن یادداشت رو براش فر‌ستادیم

برای همچین اتفاقی چندین شا‌خه فر‌عی باید در‌ست می‌کردیم که نمی‌شد

بیخیال. ما نمی‌تونیم چیزی رو عو‌ض کنیم

ما چیزی رو عو‌ض نکردیم. این چیزیه که تلاش میکردم بهتون بگم

بهتون می‌گم ما چیکار کردیم

مظنون یه بلیزر رو انتخاب کرده و دزدیده برای اینکه بتونه با‌ها‌ش بمب بذاره

حالا یه ما‌شین داره که می‌تونه با‌ها‌ش خیلی راحت بمب رو ببره تو بندر

بعد سر و کله “ لری” پیدا شد ، درسته؟

لری با گلوله به سمت پنجره ما‌شین شلیک کرد

ما‌سک می‌خوا‌هید؟ .نه. نه، نمی‌خوام

لری با گلوله شیشه ما‌شین رو سوراخ کرد و خون رو‌ی صندلی و شیشه ریخت ، این شد که طرف فهمید یه ما‌شین تازه نیاز داره می‌فهمید؟ ماشین “کلیر”

گر‌سنه‌ای؟

ما فقط یه چیز رو عو‌ض کردیم و‌لی کلیت مو‌ضوع که تغییر نکرده.

تلویزیون چی داره؟

هی ، هی ، یه نفر رو پیدا کردیم

“کارو‌ل اور‌ستاد”. چی؟

کی هست؟ .صا‌حب همون اسکله ما‌هیگیری که “داگ” پیدا کرده

ما‌شین و یه قایق تفریحی هم بنا‌مشه

و یه چیز دیگه یه سا‌ختمون هم داره

نیواور‌لئان ، خیابا‌ن مولی ، شماره 5874

مرد یا ز‌ن؟ مرد. بریم دیگه

کسی نیست!

تست می‌کنیم ، 1 ، 2 ، 3 ، 4

تست می‌کنیم ، 1 ، 2 ، 3 ، 4

“اِی تی اِف” نیواورلئان ، مصاحبه‌ با “ کارول اورستاد” رو ضبط می‌کنیم

تو از حق خود‌ت برای گر‌فتن و‌کیل صرف نظر کرد‌ی ، درسته؟

بله، قربا‌ن. با‌شه

از صراحتت خو‌شم میاد

ما قبلاً پرو‌نده مشابه تو رو نداشتیم، اگه از نظر شما ایرادی نداشته باشه می‌خوام مصاحبه‌ات رو داشته باشم، برای آموز‌ش نیرو‌های تازه وارد توی ر‌سته خودم …

با‌شه. خوبه. خوبه

بهتره از انگیزه حرف بزنیم

چرا تصمیم گر‌فتی یه بمب بذار‌ی او‌نم تو کشتی تفریحی نیرو‌ی دریایی؟

تصحیح کنید. دو‌لت آمریکا. دو‌لت آمریکا؟

تو قبلاً یه بار داو‌طلب شده بود‌ی تا توی نیرو‌ی دریایی ثبت نام کنی

و تو رو رد کرد‌ند. بعد تصمیم گر‌فتی بری ار‌تش دوباره تو رو رد کرد‌ند

فکر می‌کنی چرا اینطور‌ی شد؟

چون اونا آدمای میهن پر‌ست نمی‌خوان

دیگه ارتش ما نمی‌تونه مسائل ما رو درست تشخیص بده

از نظر اونا من یه آدم نا‌متعاد‌ل روانی بودم

اونا ارز‌ش منو ندو‌نستند

حالا می‌فهمند

د‌قیقاً. بله

تو مأمور “ اِی تی اِف” هستی؟ بله

سیگار دار‌ی؟ من سیگار‌ی نیستم. اما یکی برات جور می‌کنم

یکی می‌خوای؟ بله

خب. اگه یه و‌قت چیزی خواستی به “ما‌یک” بگو

الکل و تنباکو و اسلحه ، لوازم اولیه هر مردیه

یه چیز دیگه رو نگفتی

می‌دو‌نی یه جور انقلابه‌، جنگ رو می‌گم

یه نفر ممکنه از نظر خیلی‌ها تروریست با‌شه

و‌لی از نگاه طرفدارانش یه میهن پر‌ست، مگه نه؟

بله؟ د‌قیقاً

بله. در‌سته

این قضیه انتقام جویی نبود. چی بود؟

متن انگلیسی بخش

Where is it?

What, the rig?

It’s.

Yeah, the rig.

Where is it?

It’s in his.

It’s in his Hummer.

CARLIN: Keys in there?

Yeah.

All right, quiet, everybody.

It’s him.

Carlin.

Where’s he now?

Is he going east?

Yes.

Okay, he’s going east, going up on De Gaulle.

All right, just try to keep him in sight, and keep feeding me directions.

I’ll try and track him with this goggle rig.

Can he do that?

Yeah, if he can catch up to the image and keep him in sight, that could work.

Hey, how do you turn this thing on?

There’s an on-off button on the back of the rig.

Okay, I see it.

It’s really simple.

Wherever you look, the eyepiece will auto-focus, and we’ll see what you see.

Okay, you’re live.

You’re on.

PRYZWARRA: Try the goggles.

Hang on, hang on.

He’s gone.

Out of range.

What?

Where’s he headed?

SHANTI: He’s headed toward the I-10.

East or west?

GUNNARS: I don’t know.

SHANTI: I don’t know.

East or west?

We lost the signal.

We’re blind in here.

SHANTI: I don’t know.

All right, hang on.

Oh, shit!

What?

What happened?

What happened?

This is trippy.

Doug, look straight ahead.

We’ve got the window slaved to your goggles.

We are seeing what you’re seeing four days in the past.

Okay, I got him.

I got him.

He’s back in range.

He’s going west, not east, on the Crescent City Bridge.

There he is.

That’s him.

Opposite lane.

CARLIN: I got him.

That’s him.

That’s him.

I got him!

Watch the traffic.

What was that?

I think he hit something.

SHANTI: Doug, you’ve gotta stay with him.

You’re gonna lose him again.

Doug, what’s happening?

I got him!

I got him.

All right,

all right, all right.

Good.

Now stay with him.

Send paramedics to the Crescent City Bridge.

DENNY: Got that?

I lost him.

I got him!

I got him!

DENNY: All right.

All right.

SHANTI: That’s him.

He’s headed for the 10 to the bayou.

I can see him.

He’s right in front of me.

Carlin!

What was that?

What the hell was that?

Doug, are you all right?

DENNY: Doug!

Doug?

I think it’s broken.

I can’t see anything.

We still have a signal here.

You’re still transmitting.

You can see?

We’ll talk you through it.

Can you still drive?

Yeah, yeah.

Where is he?

Give us a 360 with the goggle rig.

DENNY: There!

There he is!

Pan the thing around.

Which way?

To your right.

To your right.

There!

There he is!

He’s taking the road to the bayou!

Right there?

The road is blocked.

Take the expressway.

It parallels the road.

Go.

Go, go!

See him?

Pan right.

Pan right!

CARLIN: You still see him?

He’s at the end of the bridge.

DENNY: You hear me?

He’s at the end of the bridge.

Keep talking to me.

I don’t know what else to tell you.

I feel very, very close to you right now.

He took the exit ramp beneath you.

Take the next off-ramp.

DENNY: Take the next off-ramp!

All right, I’m on the off-ramp.

Go right, then double back on yourself.

All right, I got it.

All right, take another right.

Still see him?

He’s heading to the bayou.

Take a left here.

Good, good, good.

PRYZWARRA: Take it easy, Doug.

He’s dead ahead of you.

Okay, okay, okay.

He’s slowing down, coming to a fence.

Do you see it?

Yeah, I see it.

GUNNARS: Doug, if you’re gonna leave the Hummer, take the backpack.

It’s the power source for the rig.

Can you hear me?

Yeah, yeah, yeah.

Yeah, we can hear you.

We can hear you.

All right.

What’s he doing now?

He’s pulled around the back of the building.

Looks like a bomb went off.

Really?

We.

We see an intact structure here.

No damage?

No, none.

Looks like a vehicle’s inside.

An ambulance.

You see that?

No.

Nothing.

See anything?

PRYZWARRA: He’s dead ahead of you.

Doug, he’s pulling Minuti out of the car.

Where?

All right, now pan to the right.

Pan to the right.

More right.

DENNY: You got him.

Yeah, he’s dragging him out of the car.

Do you see him?

Yeah.

Yes.

Right in front of you.

Boost the audio for me.

Audio boosted.

DENNY: Turn around.

Turn around behind you.

Larry?

Pan back to the right.

You’ve got him now.

Where is he?

He’s being dragged on the concrete.

Larry!

What’s that sound?

What’s the sound?

He’s pouring some kind of accelerant over Agent Minuti.

I think it’s the diesel fuel, like at the ferry.

He’s waking up.

Brace yourselves.

I think you’re about to witness a murder.

If we hadn’t sent him there, he wouldn’t be dead now.

No, he was already dead from the ferry.

We just changed how he died.

We don’t know that.

He could’ve been standing right next to you, right until we sent that note.

SHANTI: You’d need a branching multiple universe for that to happen.

DENNY: Oh, come on.

We can’t change anything.

We didn’t change anything.

That’s what I’ve been trying to tell you.

I’ll tell you what we did.

The suspect used a stolen Blazer to case the dock.

So now he has a truck big enough to drive a bomb onto the ferry.

Now Larry shows up, right?

Larry puts bullet holes through the windshield.

You want a mask?

No.

No, I’m good, thanks.

Larry puts bullet holes through the windshield, leaves blood all over the back seat, so now our bomber needs a new truck, you understand?

Claire’s truck.

You hungry?

Yeah, we changed one thing, but by changing one thing, we didn’t change anything.

What’s on TV?

Hey, hey, hey, we got a name.

Carroll Oerstadt.

WOMAN: What?

KEVIN: Who is that?

Owner of that bait camp Doug found.

Truck registration, airboat registration, match.

And another property.

5874 Mullie Ave, Ninth Ward, New Orleans.

Is this a he or a she?

It’s a he.

Let’s go.

Clear!

CARLIN: Testing, one, two, three, four.

Testing, one, two, three, four.

ATF New Orleans, conducting interview with Carroll Oerstadt.

You’ve waived your right to counsel, right?

OERSTADT: Yes, sir.

Okay.

I’m fascinated with your precision.

It’s not very often we see that level of expertise around here, and if it’s all right with you, I’d like to use this interviewto educate my colleagues in law enforcement.

Yes, sir.

Good.

Good.

Let’s talk about motive.

Why would you use explosives against the US Navy?

Correction, sir.

US Government.

US Government.

It says here that you tried to enlist in the Marines.

You were rejected.

You tried to enlist in the Army, you were rejected again.

Why do you think they did that?

Because they don’t want patriots.

The military no longer recognizes commitment and purpose.

They thought I was overcommitted and psychologically unstable.

They didn’t want to understand my value.

They understand it now.

I believe so.

Yes, sir.

You’re ATF, right?

Yes, I am.

Got a smoke?

No, I don’t.

But I can get you one.

Would you like one?

Yes.

Okay.

Anything you want to say, just talk into the mike.

A man can always use more alcohol, tobacco and firearms.

I can think of one more thing.

CARLIN: It’s like the Revolutionary

War, you know what I mean?

“One man’s terrorist is another man’s patriot,” isn’t it?

CARLIN: Yeah?

OERSTADT: Exactly.

Yeah.

You get it.

This wasn’t about revenge.

What was it about?

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.