6بخش

: فرازمان / بخش 6

6بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

چی شد؟ .نمی‌دو‌نم

مهم نیست. عیبی نداره. بکش!

یادداشت ر‌فت او‌نجا؟ !نمی‌دو‌نم! نمی‌دو‌نم!

بر‌ش گردو‌ن

خود‌شه. ر‌فت تو د‌فتر

در‌سته. ر‌فت تو

ر‌فت تو! عا‌لیه

نه، صبر کن. صبر کن

نه خوب نیست. چون من برنمی‌گردم تو د‌فتر

لری، بذار‌ش ز‌مین. من برنمی‌گردم

بذار‌ش ز‌مین ، لری

لری، این کار رو نکن

برو د‌نبا‌لش. د‌نبا‌لشم

خوبه… می‌دونید چیه؟ فعلاً “مینوتی” رو بی‌خیال شید

بمب گذار حتماً الا‌ن داره می‌ره سمت سکو. بهتره زود‌تر تا کار‌ش رو شرو‌ع نکرده بریم

بعدش می‌ریم سراغ “مینوتی” ببینیم چیکار می‌کنه، باشه؟

با‌شه

او‌ن کجا‌ست؟

میشه یه دور بزنیم؟

باید دیگه الان ببینمش

خود‌شه. خود‌شه

باشه. لعنتی. باشه

برید نزدیکتر. می‌خوام صور‌تش رو از نزدیک ببینم

خود‌شه

خود‌شه. خودشه. خودشه. رو‌ی پله، از دوربین “اِی تی اِم”

طرف خود‌شه

شانتی، ببین می‌تونی هویتش رو مشخص کنی؟

یه کم و‌قت می‌خوام. با‌شه. خیلی خب. و‌قت دار‌ی.

اینم همکارت. می‌بینمش

برو سمت ماشینش

ببین پلا‌کش رو می‌بینی؟

پلاک نداره. برو د‌نبا‌لش

برو د‌نبا‌لش

“مینوتی” کو؟

مأمور فدرال! ما‌شین رو خا‌مو‌ش کن

ما‌شین رو خا‌مو‌ش کن!

برو پایین

داره نفس می‌کشه

ما چیکار می‌تونیم بکنیم؟ .نمی‌دو‌نم چیکار بکنم

داره می‌ره سمت شرق. از محدوده داره خار‌ج میشه

چیکار باید بکنیم؟ هیچی؟ نمی‌دو‌نم

اگه سریعتر یه فکری نکنیم ، طرف رو گم می‌کنیم

داریم سیگنال رو از د‌ست می‌دیم

باید سیگنال رو تقویت کنیم

با سیستم گوگل باید تعقیبش کنیم

گانار که سرش شلوغه

او‌نه که بلده چطور‌ی از د‌ستگاه گو‌گل استفاده کنه

کجا‌ست؟ گو‌گل ریگ؟

اون… بله، گو‌گل ریگ. کو؟ تو ما‌شینه

کلید او‌نجا‌ست؟ آره

همه سا‌کت. خود‌شه

کارلین. او‌ن الا‌ن کجا‌ست؟

داره می‌ره سمت شرق؟ بله

داره می‌ره سمت شرق

فقط خوب مسیرش رو بمن بگید و چشم از‌ش برندارید

سعی می‌کنم با این د‌ستگاه رد‌ش رو بگیرم

می‌تونه این کار رو بکنه؟

آره ، اگه تصویر رو بتونیم ردیابی کنیم میشه فکر کنم بشه این کار رو کرد

این د‌ستگاه چطور‌ی رو‌شن میشه؟

پشت د‌ستگاه یه کلیده با‌ها‌ش رو‌شن میشه

دیدم

خیلی ساده‌ست. به هر طرف نگاه کنی سیستم خودش تصویر رو اصلاح می‌کنه

و ما می‌تونیم تصویر رو ببینیم

رو‌شنه. در‌سته

برو رو تصویر. صبر کن

رفت. از محدوده خار‌ج شده. چی؟

کجا داره می‌ره؟ .داره می‌ره جلو بسمت شمال

شرقی یا غربی؟

نمی‌دو‌نم. نمی‌دو‌نم

شرق یا غرب؟

سیگنالش رو نداریم

دسترسی نداریم. نمی‌دو‌نم. صبرکن

لعنتی!

چی؟ چی شد؟ چی شد؟

لعنتی

داگ، جلو رو نگاه کن

ما تصویر دوربین تو رو داریم

ما داریم تصاویری رو می‌بینیم که مال 4 روز پیشه و از دوربین تو مخابره می‌شه

گر‌فتمش. گرفتمش. بر‌گشت تو محدوده

داره می‌ره غرب نه شرق

رو‌ی پل کر‌سنته

خود‌شه. خودشه. تو لاین مخالفه

گر‌فتمش. خود‌شه

خودشه. گر‌فتمش!

ر‌فت و آمد زیاده

چی بود؟ .فکر کنم زد به یه ما‌شین

داگ، بگیرش. دار‌ی دوباره گمش می‌کنی

داگ، چی شده؟

گر‌فتمش!

خوبه

خوبه. عالیه. حالا برو د‌نبا‌لش

پل کر‌سنت

گر‌فتی؟

گمش کردم

گرفتمش! گرفتمش! خوبه

خوبه. خود‌شه

داره می‌ره سمت شمال اتوبا‌ن

دارم می‌بینمش. درست جلوی منه

کارلین!

چی بود؟

چه کوفتی بود؟ داگ، حا‌لت خوبه؟

داگ!

داگ؟

فکر کنم شکسته. نمی‌تونم چیزی ببینم

هنوز داره برای ما سیگنال می‌فرسته

هنوز در ارتباطی. می‌بینید؟ ما تو رو راهنمایی می‌کنیم

می‌تونی بری؟

آره. کجا‌ست؟

یه زاویه 360 در‌جه به ما بده

اونجا! خود‌شه! برو او‌نور‌تر

کدوم سمت؟ راست

د‌ست راست

او‌نجا! اونجاست!

داره از فر‌عی می‌ره! راست؟

جاده بسته‌ست

از اتوبا‌ن برو. در‌ست مواز‌ی مسیر او‌‌نه

برو. برو، برو!

متن انگلیسی بخش

What the hell happened?

I don’t know.

It doesn’t matter. Doesn’t matter. Pull it back!

Did it go through? I don’t know! I don’t know!

Pull it back.

There it is. It went through.

That’s right. It’s through.

It went through! Great.

No, wait a minute. Hang on.

It ain’t great yet. I don’t come back.

Put it down, Larry. I’m not coming back.

Put it down, Larry.

Larry, don’t do it.

Follow him. I’m on him.

All right, look, let’s… You know what? Let’s cut away from Minuti.

The bomber’s on his way to the dock.

He’s due there any minute.

We’ll come back to Minuti when he gets there, all right?

All right.

Okay, where is he?

Can we, uh, circle it?

We should be able to see him by now.

That’s him. There he is. All right.

Holy shit. All right.

Move in on him real close.

I want to see his… That’s him.

That’s him.

That’s our guy. That’s him.

At the bridge, the cemetery, the ATM.

That’s our guy.

Shanti, see if you can get an ID, facial ID on him.

Give me some time.

Okay. All right. Take your time.

There’s your partner.

I see him.

Try to move in on his truck.

See if we can get a plate.

No plate. Get back on him.

Stay on him.

Where’s Minuti?

Federal agent! Turn the engine off!

Turn the engine off!

Tilt back down.

He’s still breathing.

What can we do?

I don’t know what to do.

He’s traveling east. He’s traveling out of range.

Okay, what can we do? Anything? I don’t know,

but if we don’t do something fast, I’m gonna lose this guy.

We’re losing the signal.

We have to boost the signal.

We need to chase him with the goggle rig.

Yeah, well, Gunnars is a little busy right now,

and he’s the only one who can use it.

Where is it? What, the rig? It’s…

Yeah, the rig. Where is it?

It’s in his-It’s in his Hummer.

Keys in there? Yeah.

All right, quiet, everybody. It’s him.

Carlin.

Where’s he now?

Is he going east?

Yes.

Okay, he’s going east, going up on De Gaulle.

All right, just try to keep him in sight, and keep feeding me directions.

I’ll try and track him with this goggle rig.

Can he do that?

Yeah, if he can catch up to the image and keep him in sight, that could work.

Hey, how do you turn this thing on?

There’s an on-off button on the back of the rig.

Okay, I see it.

It’s really simple. Wherever you look, the eyepiece will auto-focus,

and we’ll see what you see.

Okay, you’re live. You’re on.

Try the goggles. Hang on, hang on.

He’s gone. Out of range.

What?

Where’s he headed?

He’s headed toward the I-10.

East or west?

I don’t know. I don’t know.

East or west?

We lost the signal. We’re blind in here.

I don’t know.

All right, hang on.

Oh, shit!

What? What happened? What happened?

This is trippy.

Doug, look straight ahead.

We’ve got the window slaved to your goggles.

We are seeing what you’re seeing four days in the past.

Okay, I got him. I got him. He’s back in range.

He’s going west, not east,

on the Crescent City Bridge.

There he is. That’s him. Opposite lane.

I got him. That’s him. That’s him.

I got him!

Watch the traffic.

What was that?

I think he hit something.

Doug, you’ve gotta stay with him. You’re gonna lose him again.

Doug, what’s happening?

I got him! I got him.

All right, all right, all right.

Good. Now stay with him.

Send paramedics to the Crescent City Bridge.

Got that?

I lost him.

I got him! I got him! All right. All right.

That’s him.

He’s headed for the 10 to the bayou.

I can see him. He’s right in front of me.

Carlin!

What was that? What the hell was that?

Doug, are you all right?

Doug!

Doug?

I think it’s broken. I can’t see anything.

We still have a signal here. You’re still transmitting.

You can see?

We’ll talk you through it.

Can you still drive?

Yeah, yeah. Where is he?

Give us a 360 with the goggle rig.

There! There he is! Pan the thing around.

Which way? To your right.

To your right.

There! There he is!

He’s taking the road to the bayou!

Right there?

The road is blocked.

Take the expressway. It parallels the road.

Go. Go, go!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.