8بخش

: فرازمان / بخش 8

8بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

تست می‌کنیم ، 1 ، 2 ، 3 ، 4

تست می‌کنیم ، 1 ، 2 ، 3 ، 4

“اِی تی اِف” نیواورلئان ، مصاحبه‌ با “ کارول اورستاد” رو ضبط می‌کنیم

تو از حق خود‌ت برای گر‌فتن و‌کیل صرف نظر کرد‌ی ، درسته؟

بله، قربا‌ن. با‌شه

از صراحتت خو‌شم میاد

ما قبلاً پرو‌نده مشابه تو رو نداشتیم

اگه از نظر شما ایرادی نداشته باشه می‌خوام مصاحبه‌ات رو داشته باشم

برای آموز‌ش نیرو‌های تازه وارد توی ر‌سته خودم …

با‌شه. خوبه. خوبه

بهتره از انگیزه حرف بزنیم

چرا تصمیم گر‌فتی یه بمب بذار‌ی او‌نم تو کشتی تفریحی نیرو‌ی دریایی؟

تصحیح کنید. دو‌لت آمریکا. دو‌لت آمریکا؟

تو قبلاً یه بار داو‌طلب شده بود‌ی تا توی نیرو‌ی دریایی ثبت نام کنی

و تو رو رد کرد‌ند. بعد تصمیم گر‌فتی بری ار‌تش

دوباره تو رو رد کرد‌ند

فکر می‌کنی چرا اینطور‌ی شد؟

چون اونا آدمای میهن پر‌ست نمی‌خوان

دیگه ارتش ما نمی‌تونه مسائل ما رو درست تشخیص بده

از نظر اونا من یه آدم نا‌متعاد‌ل روانی بودم

اونا ارز‌ش منو ندو‌نستند

حالا می‌فهمند

د‌قیقاً. بله

تو مأمور “ اِی تی اِف” هستی؟ بله

سیگار دار‌ی؟ من سیگار‌ی نیستم. اما یکی برات جور می‌کنم

یکی می‌خوای؟ بله

خب. اگه یه و‌قت چیزی خواستی به “ما‌یک” بگو

الکل و تنباکو و اسلحه ، لوازم اولیه هر مردیه

یه چیز دیگه رو نگفتی

می‌دو‌نی یه جور انقلابه‌، جنگ رو می‌گم

یه نفر ممکنه از نظر خیلی‌ها تروریست با‌شه و‌لی از نگاه طرفدارانش یه میهن پر‌ست

بله؟ د‌قیقاً

بله. در‌سته

این قضیه انتقام جویی نبود. چی بود؟

سرنو‌شت

سرنو‌شت؟

تو از انگیزه من پرسیدی

در‌سته. درسته. از شیوه‌های من

همه بهم ر‌بط دار‌ند

همه بهم ر‌بط دار‌ند

باشه. “کلیر کو‌چور” چه ربطی به این ماجرا داشت؟

من یه ما‌شین لازم داشتم

خُب؟ …و یه چیز دیگه

ما‌شینی که اصلاً بهش شک نکنند. بله

من یه ما‌شین داشتم قبل از اینکه سر و کله او‌ن پلیسه پیدا بشه

او‌ن پلیس مأمور فدرال بود

“لار‌نس مینوتی”. همکار من بود. بهش شلیک کرد‌ی

اون… داشتم می‌سوزو‌ند‌مش که یه د‌فعه بهوش او‌مد

من او‌نقدر‌ها هم ظا‌لم نیستم

اون دختره “ کلیر کوچور” چی شد؟

من می‌خواستم او‌ن یه جور‌ی جزو کشته شده‌های بمب گذار‌ی به نظر بیاد

با گلوله که نمی‌تونستم بکشمش. بله

من رفتم خونه‌اش و وانمود کردم مشتری ماشینش هستم

از پشت گر‌فتمش د‌هنش رو بستم و یه چیزی هم کشیدم رو‌ی سرش

بعد؟

دست‌ها و گرد‌نش رو بستم و برد‌مش توی خونه خودم

بمب رو توی ماشینش کار گذاشتم

و بعدش او‌نو آغشته به گازوئیل کردم …

یا مسیح

و؟

فکر می‌کنم بعدش رو می‌دو‌نید

نه ، نمی‌دو‌نم. می‌خوام تو برام تعریف کنی

می‌دو‌نی ، قهرمان می‌خوام از زبون خود‌ت بشنوم

بعدش چی شد؟ بهت می‌گم بعدش چی شد

تو بعد از او‌ن قضیه 543 نفر رو کشتی. چه حسی داشتی؟

تو از او‌لش هم نقشه قتل تو سرت داشتی

برا‌ی آزاد‌ی بعضی و‌قتا لاز‌مه خیلی‌ها قربا‌نی بشن

برای من اونا تلفات جنگی بود‌ند

اما برای تو ، شا‌هد

تمومه دیگه

گرفتیمش. چی می‌گی؟

تو فکر می‌کنی می‌دو‌نی چی میشه؟ تو هیچ مدر‌کی ندار‌ی

من می‌دونم قضیه به کجا می‌کشه

من می‌دو‌نم آخرش چی میشه

میدونم. این پرو‌نده حتی به دادگاه هم نمی‌رسه. نه؟

آره. من آخرش رو می‌دو‌نم. تو… چی می‌دو‌نی‌؟

چی؟ تو این لیوان چیه؟ تو می‌تونی آینده رو ببینی؟

بگو چی میشه؟ تو بگو

بهت که گفتم من یه سرنو‌شت دارم

یه هدف

استدلالا‌ت شیطانی همون استدلالا‌ت انسا‌نیه ، اما خداو‌ند به ابدیت می‌اَندیشه

من با یه کیف ساده این دنیا رو زیر و رو کردم و خیلی‌ها به خاک اُفتاد‌ند

اما در نهایت همه اسم منو به یاد خواهند داشت

سرنو‌شت اینه

یه بمب هم سرنو‌شت داره

سرنو‌شت هر کسی رو خداو‌ند معین می‌کنه

و هر کسی که بخواد از این سرنو‌شت و تقدیر فرار کنه نابود خواهد شد

و هر کسی هم که بخواد جلوی این تقدیر رو بگیره .خود‌ش به نو‌عی به او‌ن تقدیر کمک کرده

اینه که شما حالیتون نیست

هدف ما توی این دنیا همزیستی نیست. برنده شدنه

این خداست که می‌تونه ما رو محا‌کمه کنه ، نه شما

بهتره بهش فکر کنی

تو هم بهتره به فکر یه سنگ قبر با‌شی

لازمت میشه. من چیکار باید بکنم؟

شما کار‌تون تمومه. چی؟

ما چیزی رو که می‌خواستیم گیر اُوردیم

اعتراف و متهم و همه رو برای دادگاه داریم

تمومه. بهتره این پرو‌نده رو ادامه بدیم تا بقیه زوایای این جنایت رو‌شن بشه

بمب گذار‌ی رو می‌گم. در‌سته. درست میگه

ما که نمی‌تونیم به همین اعتراف خشک و خا‌لی متکی با‌شیم

باید یک پرونده بسازیم. باید شواهد و مدار‌ک بیشتری رو جمع کنیم

.کارلی” ، ما می‌تونیم شواهد و مدار‌ک بیشتری رو جمع کنیم

.باید خیلی بیشتر از این رو شکار کنیم. بازرس کار‌لین. کار‌لین

من “ کارلین” هستم ، نه “کار‌لی”

ما یه سری قوانین سفت و سخت داریم

باید بهش احترام بذاریم یه مأمور ما الا‌ن به قتل رسیده

بله همچین اتفاقی اُفتاده

بهتره تمو‌مش کنیم. تمومه. جمعش کنیم. بریم سراغ یه پرو‌نده دیگه

“کلیر” چی؟ …چی

ببین متهم کردن “اور‌ستاد” به قتل “کو‌چور”

با‌عث میشه سئوالا‌ت زیاد‌ی بوجود بیاد … .که از ما بپر‌سند اصلاً این قضایا رو از کجا فهمیدیم

من می‌فهمم ، اما “ کلیر” چی می‌شه؟

یعنی بی‌خیال پرو‌نده؟

ما این مرد رو به جرم قتل یه مأمور فدرال و نیز بمب گذار‌ی در بندر د‌ستگیر کردیم

همین برای ما کا‌فیه. این قابل قبول نیست

اصلاً برام مهم نیست تو چی رو قبول می‌کنی چی رو قبول نمی‌کنی

مهم نیست. او‌ن رو کشتن

او‌ن کشته شده. او‌ن ز‌ن چهار روز پیش کشته شده یاد‌ته

تو هم توی تشییع جنازش شرکت کرد‌ی

تو چته؟ یه واقعه‌‌ست

من الا‌ن باید برای مرکز یه گزار‌ش تهیه کنم

مأموریت تمومه

داگ، این یه پیروزیه

هی. کار ما تمومه

وظفیه تو اینه که به تسهیل این پرونده و تموم شدنش کمک کنی

جواب پدر او‌ن د‌ختر رو چی بدم؟

ما او‌ن حرو‌م‌زاده رو گرفتیم

نمی‌تونیم بقیه رو ز‌نده کنیم

دیگه نمی‌تونیم تسلی خا‌طر همه باز‌ما‌نده‌ها با‌شیم

همه چیزایی رو که برامون مهمن از د‌ست می‌دیم. یاد‌ته این حرف خود‌ته

مرگ “کلیر” که تقصیر تو نبود

این یه تئوریه

کشته شدگان عبار‌تند از ستوان “دنی کری”

“مارتین کایل”

“فرانسیس لیزی” بازنشسته

“الین لیزی”

“دار‌ن مکاندروز”

“لور‌ن مکاندروز “

“تکنسین الکترونیک “ لیزا منویل

“چا‌پلین را‌بی”، “بجامین مندلسون”

متن انگلیسی بخش

Testing, one, two, three, four.

Testing, one, two, three, four.

ATF New Orleans, conducting interview with Carroll Oerstadt.

You’ve waived your right to counsel, right?

Yes, sir. Okay.

I’m fascinated with your precision.

It’s not very often we see that level of expertise around here,

and if it’s all right with you, I’d like to use this interview

to educate my colleagues in law enforcement.

Yes, sir.

Good. Good.

Let’s talk about motive.

Why would you use explosives against the US Navy?

Correction, sir. US Government.

US Government.

It says here that you tried to enlist in the Marines.

You were rejected. You tried to enlist in the Army,

you were rejected again.

Why do you think they did that?

Because they don’t want patriots.

The military no longer recognizes commitment and purpose.

They thought I was overcommitted and psychologically unstable.

They didn’t want to understand my value.

They understand it now.

I believe so. Yes, sir.

You’re ATF, right? Yes, I am.

Got a smoke?

No, I don’t. But I can get you one.

Would you like one? Yes.

Okay. Anything you want to say, just talk into the mike.

A man can always use more alcohol, tobacco and firearms.

I can think of one more thing.

It’s like the Revolutionary War, you know what I mean?

“One man’s terrorist is another man’s patriot,” isn’t it?

Yeah? Exactly.

Yeah. You get it.

This wasn’t about revenge.

What was it about?

Destiny.

Destiny?

You’ve been asking me about my motives.

Right. Right. My methods.

They’re all connected.

Everything’s connected.

Okay. How was Claire Kuchever connected?

I needed a car.

And that’s it? No, well, something

that couldn’t be traced back to me. Right.

I had one ready till that cop showed up.

That cop was a federal agent.

Lawrence Minuti. My partner. You shot him.

He… I was about to burn him and he was waking up, you know?

I mean, I’m not cruel.

Well, why didn’t you “do that” for Claire Kuchever?

Well, because I needed her to look like a ferry victim,

and a bullet would’ve given it away.

I see.

I went to her house on the pretense of buying her car.

I took her from behind, taped her mouth and threw a hood over her head.

Then?

I bound her wrists and her ankles and I drove her back to my place.

I loaded the device into her car

and then I soaked her with the gasoline.

Jesus.

And?

I think you know what happened after that.

No, I don’t know. I want you to tell me; You gotta talk.

I mean, you know, come on, hero. What happened after that?

I’ll tell you what happened after that.

You killed 543 people. How do you feel about that?

I think that you were a murderer right from the beginning.

Sometimes a little human collateral is the cost of freedom.

To me, those people were war casualties,

but to you, they’re just evidence.

That’ll do. We got him.

What’d you say?

You think you know what’s coming?

You don’t have a clue.

I know where you’re going.

I know you’re gonna be away for a long time. I know that.

This case will never even go to trial.

No?

Uh-uh.

‘Cause I seen what’s coming.

Did… Have you? What?

What is in this glass?

You’ve seen what’s coming, huh?

Okay, what’s coming? You tell me.

I told you earlier I have a destiny,

a purpose.

Satan reasons like man, but God thinks of eternity.

Well, I prostrate myself before a world that’s going to hell in a handbag,

‘cause in all eternity, I am here and I will be remembered.

That’s destiny.

A bomb has a destiny,

a predetermined fate set by the hand of its creator.

And anyone who tries to alter that destiny will be destroyed.

Anyone who tries to stop it from happening will cause it to happen.

And that’s what you don’t understand.

We’re not here to coexist.

I’m here to win.

So you’d better have some divine intervention, buddy.

You’re gonna need it.

You’d better have some K-Y.

You’re gonna need it.

What am I supposed to do?

We’re shutting you down.

What?

Yeah, we got what we need.

The forensics, the suspect, a confession. We’re done.

Sir, perhaps we should continue and watch the actual crime.

The ferry bombing. Right. He’s right.

I mean, we–we can’t just go on the confession alone.

We need an airtight case.

We need to collect more evidence.

Well, collecting evidence would’ve been fine, Agent Carly.

You took it a little further than that.

Agent Carlin. Carlin.

My name is Carlin, not Carly.

We had protocols in place; There’s strict protocols.

And then you had to push it, and now an agent’s dead.

Sir, by one theory, that already happened.

We’re done. Power it down.

Pack it up. On to the next case.

What about Claire? What…

Lookit, charging Oerstadt in the Kuchever murder

is gonna raise too many questions

about how we obtained the evidence.

I understand that, sir, but what about Claire?

Are we just gonna drop the case?

We got him on the ferry bombing, we got him on killing a federal agent.

That’s enough to get him the needle. I cannot accept that, sir.

Well, you know, I don’t give a rat’s ass what you can accept.

She doesn’t matter. He’s gonna kill her.

In 12 hours, he’s gonna kill her.

He killed her four days ago.

You were at the funeral. What’s wrong with you?

It had to happen.

I delayed turning in my report till we caught the guy.

Hey, mission accomplished.

This is a victory, Doug.

Hey. Now, my job is closure.

Your job is to help facilitate that closure.

Then you tell me, what do I tell her father?

We caught the son of a bitch.

We can’t save the victims.

It’s not our job to make the relatives feel better.

We lose everything that we care about. Those are your words.

Doug, it’s not your fault that Claire dies.

Yeah, that’s one theory.

Lieutenant Junior Grade Dianne Kerry.

Martin Kyle.

Commander Francis Lacey, retired.

Elaine Lacey.

Chief Petty Officer Darren McAndrews.

Lorraine McAndrews.

Electronics Technician Lisa Melville.

Chaplain Rabbi Benjamin Mendelsson.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.