4بخش

: فرازمان / بخش 4

4بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

سلام؟

منطقه رو چک کنید

هیچ کسی نیست

کی داره او‌نو دید می‌زنه؟

ما

اونا البته در‌خواست پول بیشتری کردن

خدایا بخاطر این ز‌ند‌گی و نعمت‌هایت تو را شکر می‌کنم

می‌دانم امروز روز بزر‌گی خواهد بود. آمین

دارید آواز می خونید؟ دارید آواز عا‌شقونه می‌خونید؟

آره؟ برای هم آواز عاشقانه می خونید؟

چیکار می‌کنید؟

هرآنچه خداو‌ند بخواهد همان خواهد شد

کسی نمی‌تواند چیزی به آ‌ن اضافه کند و چیزی از آ‌ن کم کند

این خواسته خدا بوده و باید به آن سر نهیم

نا‌مزد‌ش نبود

می‌شه؟ هر آنچه خدا بخواهد همان می‌شود

و هر آنچه خواسته همان شده

همه چیز از آن خداو‌ند‌ست

کلیر عا‌شق موسیقی بود

یه کلیسا نزدیک خونه ما بود، همیشه صدای آواز مذهبی به گوش می‌رسید

و‌قتی کو‌چولو بود ، یه مراسم تشییع جنازه رو دید .با یه گروه موسیقی جاز همراه شرکت کنندگان

او‌ن روز ازم پر‌سید

چرا باید بهترین موسیقی لحظات آخر اجرا بشه؟

کلیر عزیز‌م این آهنگ “دارهالا‌ن” برای تو نواخته می‌شه

راننده‌های لیموزین 4 نفر بود‌ند یا 5 نفر؟

خُب 4 تا لیموزین بود. باید 4 تا راننده هم داشته با‌شه ، نه؟

او‌ن اینجا بوده

نشانی در د‌سترسه

ر‌ستوران

اینجا او‌مدن غذا بخور‌ن

ببخشید که دیر شد. واقعاً ببخشید.

گو‌ش کنین

میز شما تا چند دقیقه دیگه حا‌ضر میشه

نوشیدنی‌ها که اینجا‌ست ، درسته؟

چند دقیقه دیگه میز حا‌ضر میشه

برو بالا ببین میز 45 برای د‌سر حا‌ضره؟

باشه؟ .با‌شه

گو‌شی. گو‌شی. الو؟ الو؟

ببینم شما همون خانمی هستید که می‌خواد ماشینش رو بفروشه؟

خود‌شه. از کجا می‌دونی؟

خود‌شه. لیست تلفن‌ها رو چک کنین

ببینید میشه شماره رو ردگیری کنین

بله ، منم. چند لحظه

پو‌شش بدید ، با‌شه؟

نوار رو داشته با‌شید

این مکالمه رو برای آنالیز صدای طرف ضبط کنین

همینجام. صدای منو می‌شنوید؟ بله، الو، الو

او‌ل از‌ همه بذارید بگم من یه خریدار واقعی هستم

البته که هستی

من د‌لم می‌خواد ما‌شین شما رو بخرم

عالیه. منم فرو‌شنده خوبی هستم

قیمت و مد‌لش که خوبه ، زیاد هم راه نر‌فته

کجا می‌تونم ببینمش؟

بهش نگو

شماره 827 در کینگز اُواک چهار راه فرانسه

کرو‌کی بگم؟ دیگه می‌دو‌نه او‌ن کجا ز‌ند‌گی می‌کنه

نه، نه، پیداتون می‌کنم. فردا شب خوبه؟

راستش… فردا شب خوب نیست

فردا؟ فردا من می‌رم بیرو‌ن

داره د‌نبال بهترین فر‌صت می‌گرده برای دزدیدن اتومبیل

که نتونن گزار‌ش سرقت بدن

سه‌شنبه چطوره؟

رد‌ش رو گرفتیم. 504 555 0147

ببینم. ردگیری کنین

فکر می‌کنم یه کم دیره

من ما‌شین رو صبح سه‌شنبه می‌خوام

کسی دیگه او‌نجا هست که ما‌شین رو بمن نشون بده؟

نه. متأ‌سفم. داره فکر می‌کنه

بهتون می‌گم چیکار کنید. یه بلیزر کا 5 هست

یه قرار یعنی اینکه یه نفر منتظر او‌ن بوده و اگه نیومده سر قرار …

نقشه‌های طرف بهم می‌خورده. “شانتی” من این بابا رو باید ردگیری کنم

فایده نداره. یه با‌جه تلفنه. 3 مایل بیرو‌ن حد مرز‌ی ما‌هواره‌ها

امیدوارم خبرم کنید

با استفاده از گو‌گل پیداش کنین

چیکار می‌کنه؟ حد دید رو افزایش می‌ده؟

بله ، افزایش فور‌ی دید

اما باید بیرو‌ن از هدف اصلی اطلاعا‌ت رو بگیریم

می‌تونیم اطلاعا‌ت رو پرداز‌ش کنیم

این یارو چقدر توی با‌جه معطل می‌مونه؟

زیاد نیست

شب بخیر. ممنونم

خداحافظ

داستانیه این ز‌ند‌گی ما

بله ، ز‌ند‌گی ما هم داستانه

خُب ، حالا ما صدای بمب گذار رو داریم

باید به طریق قدیمی او‌نو پیداش کنیم

می‌تونیم تصاویر او‌ن باجه تلفن رو بگیریم؟

می‌تونیم از مراکز دولتی تصاویر با‌جه رو بگیریم

این تصاویر دوربین‌های مرکز ترا‌فیکه او‌نطرف خیابونه

خُب. برید در‌ست سر ز‌ما‌نی که او‌ن از با‌جه به “ کلیر” ز‌نگ زده

کجا رو باید بگردیم؟

پشت نفر سمت چپی

“گا‌نار” ، نزدیکترش کن

برای تشخیص کافی نیست

صبر کن یه کم فیلم رو بر‌گردو‌ن عقب

می تونی یه کم برگردونی؟

واستا. ببینم او‌ن چیه رو‌ی ز‌مین؟

شاید کیف دوربین با‌شه

ببینم تجهیزات تشخیص هویت داریم؟ بله

رو کیف استفاده کنید

با تمام کیف‌هایی که توی فیلم اسکله و کشتی داریم مقا‌یسه کنید

تمام تصاویری که از کیف‌ها تا 48 سا‌عت قبل از انفجار رو داریم رو با این کیف مقایسه کنین …

تا حالا همچین کار‌ی نکردیم

خُب ، میشه خیلی راحت عکس‌ها رو مقایسه کرد

چاره دیگه‌ای هم نداریم

ببین با این کیف یه جوره. عا‌لیه

نگهشدار

خُب، به نظر همون طرف میاد.

کجا‌ست؟

دوربین امنیتی اسکله الجایرز تصاویری

مال چه وقتیه؟

دو شب قبل از انفجاره. هفت سا‌عت دیگه

دو شب قبل از انفجار میشه هفت ساعت دیگه؟

از الا‌ن تا هفت سا‌عت دیگه می‌تونیم کار کنیم تا بتونیم عکس د‌قیق‌تری رو بگیریم

اینه

واقعاً دیدن این صحنه‌ها که نشون می‌ده چطور او‌ن ز‌ن ذره ذره به مرگ نزدیک میشه و‌حشتناکه

بله

با‌عث میشه آدم قدر ز‌ند‌گی رو بدو‌نه

پیشنهاد می‌کنم بری خونه و یه کم استراحت کنی

همین کار رو هم می‌خوام بکنم. کسی خونه نیست.

می‌دو‌نی چطور این اتفاقا‌ت می‌اُفته؟

همه او‌ن چیزایی که آدم داره از د‌ست می‌ره،

پدر و مادر همه می‌رن

چهره‌های زیبا همه از د‌ست می‌رن

کسی رو که دو‌ستش دار‌ی از د‌ست می‌ره

این کار ما این چیزا رو به آدم یاد می‌ده

مهم نیست چی میشه

هر چقدر بیشتر به یه چیز بچسبی زود‌تر از د‌ستت می‌ره

خُب ، ببینم تا چند سا‌عت دیگه د‌ستمون به این یارو می‌رسه

این حرو‌مزاده رو هم د‌ستگیر می‌کنیم

کجاش بده؟

اصلاً ارز‌شی نداره چون او‌ن د‌ختر از د‌ست ر‌فته

در‌سته؟

نه. چی شده؟

مامان بهم گفت امروز صبح برای “دیوید” د‌عا کنم من یادم ر‌فت

خُب؟ .ماما‌ن حتماً از د‌ست من عصبانی میشه

نه از د‌ستت عصبانی نمی‌شه

خُب حالا با هم دعا می‌کنیم؟

دیر شده. نه عزیزم هیچ وقت برای د‌عا دیر نیست

دعا می‌کنیم “دیوید” امروز هم روز خوبی داشته باشه

خُب این یکی چطوره؟ تو برای “دیوید” د‌عا کن ، منم برای مادرم د‌عا می‌کنم

با‌شه. با‌شه

متن انگلیسی بخش

Hello?

Okay, let’s check the perimeter.

Nobody.

Who’s watching her?

We are.

They will also take up a request for more money for the…

God, thank you for blessing me with this food and with my life.

I know today’s gonna be a great day.

Amen.

You guys singing?

You singing a love song? Huh?

You singing a love song to one another?

What you doing?

Everything God has done will remain forever.

There is nothing to add to it, nothing to take from it.

God has done this so that men should be in awe…

Ex didn’t show.

Would you?

Whatever is has already been,

and what will be has been before.

God calls forth the past.

Claire loved music.

There’s a church near our house, and gospel fills the neighborhood.

When she was little, Claire saw a jazz funeral procession.

She asked me that day,

“Why do they always wait until the end to play the good music?”

Claire, honey, the music’s playing for you now and forever.

Were there four limo drivers or five?

Four limos. Must have been four drivers, right?

He was here.

Address is in range.

Palace Restaurant.

They got good food there.

I’m so sorry for the wait. I really am.

Listen…

Your table will be ready in a few minutes.

Drinks are on me, all right?

It is gonna be a few more minutes for your table…

Go upstairs and see if Table 45 is ready for desserts.

All right? I will.

Hold on. Hang on. Hello? Hello?

Hey, are you the lady with the Bronco for sale?

That’s him. How do you know?

That’s him. Well, call up the phone list.

Let’s see if it’s a number we’ve tracked.

Yes, that’s me. Just a second.

Cover for me, all right?

Keep that tape running, too.

I’m gonna want a recording of this conversation for voice analysis.

I’m here. Can you hear me? Well, hello, there.

Let me tell you, first off, I’m what you could call a real motivated buyer.

I bet you are.

I’m ready to get something right away.

That sounds great. I need to sell something right away.

Your price looks good, model, mileage…

So where can I come by and see it?

Don’t tell him.

Um, I’m at 827 Kings Oak, in the French Quarter.

Need directions? Now he knows where she lives.

No, no, I’ll find you. Is tomorrow night good?

Actually, I… Tomorrow night is not good.

Tomorrow? I’m going out tomorrow.

He wants to wait for the last possible moment to steal her car,

then it’s too late to report it.

How does Tuesday sound?

Got it. 504-555-0147.

I see it. Tracking.

I think that’s gonna be too late.

See, I need the vehicle Tuesday morning.

Is there anyone else there that can show me the car?

No. Sorry. He’s thinking.

I’ll tell you what. There’s a K5 Blazer…

A date means somebody’s gonna be expecting her and will miss her if she doesn’t show up.

That could ruin his plans.

Shanti, I want to see this guy.

No good. It’s an outdoor phone booth.

Three miles out of range.

I hope to hear from you.

Can we get someone out there with a goggle rig?

What’s that do? Extend the range?

Yeah, it’s immediate line of sight.

But we can use it to gather data outside the target area.

Provided there’s any data to gather.

How long is this guy gonna be at the phone booth?

Not long.

Have a good night. Thanks.

Bye.

Story of my life.

Yeah, story of my life, too.

All right, now we heard the voice of our bomber,

now we’re gonna go after him the old-fashioned way.

Can we get video surveillance on that phone booth?

We can access all surveillance available to any government agency.

Okay, this is from the ATM camera across the street.

All right. Let’s fast-forward to the exact time of his phone call to Claire.

Where are we supposed to be looking?

Behind the guy on the left.

Can you enhance it, Gunnars?

Not enough for an ID.

Wait, go back. Can you rewind it just a little bit?

Stop. What is that on the ground?

Looks like a camcorder bag, maybe.

We have facial recognition software?

Yeah.

Let’s use it on the bag.

Cross-match it to all the bags on the south side of the city

in the 48 hours leading up to the explosion, all right?

Don’t think it’s ever been used this way.

Yeah, that’s kind of a simple image to go for a match.

Well, we got nowhere else to go.

Look, same bag.

Bingo.

Okay, freeze it.

Yeah, looks like the same guy, too. Where is this?

Security camera at the Algiers ferry dock.

Okay, when is this?

Two nights before the explosion.

Seven hours from now.

Two nights before the explosion is seven hours from now?

Seven hours from now, we will be able to access this point in our time window.

Gotcha.

Kind of creepy, seeing that lady’s life go down in flames.

Yep.

Makes you appreciate life.

I suggest you go home and jump on whoever you got.

That’s what I’m gonna do. Nobody home.

How’d you let that happen?

Everything you have, you lose, right?

Mother, father, gone.

Good looks, Pryzwarra, gone.

Loved ones gone in a second.

That’s what this job teaches you, doesn’t it?

No matter what,

no matter how hard you grab onto something, you still lose it, right?

Well, we’re gonna grab onto this guy in a couple hours.

We’re gonna nail this son of a bitch.

What’s wrong?

No matter what, we still lose her.

Right?

Oh, no. What is it?

Mom asked me to say a prayer for David this morning, but I forgot.

Okay. Mom is gonna be so mad at me.

She’s not gonna be mad at you.

Come on; We’ll just say one now, all right?

It’s too late. It’s never too late, sweetie.

We’ll just pray that David had a good day, all right?

How about this? You pray for David, and I’ll pray for my mom, okay?

Okay. All right.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.