عصر یخبندان- ظهور دایناسورها

10 بخش

1بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

دارم بابا ميشم م م م…

بچه ها بمونيد…

بچه داره به دنيا مياد…

بچه داره به دنيا مياد! مراقب باش!

وضعيت قرمز، وضعيت قرمز! اگه دختر باشه، وضعيت صورتيه!!

دارم بابا ميشم! دارم بابا ميشم! اِلي دارم ميام!

مي گيريمش!

اِلي، اِلي کوشي؟

اِلي، من کوشم؟ مَني!

بهت که گفتم، بچه لگد زد، چيزي نبود!

بابايي رو بد جور ترسونديااا! بابايي ضايع شد!

بابايي تالاپُ تولوپ از صخره افتاد پايين! اوف شد!

شرمنده رفقا! مثه اينکه اشتب شد! چيزي نبود، بچه لگد زد!

شيطونه ميگه جفت پا برم تو فکشا!

اين هفته اين سومين باره ما رو مچل مي کنيا!

خيلي خوب، تيارت تموم شد، نخود نخود، هر که رَوَد خانه ي خود! تجمع نکنيد، متفرق بشيد!

واي، اينجا رو! مي بينم که يه نفر ديگه هم شيکمش جلو اومده! حيا کن، من حامله نيستم!

چه بد، ولي اگه مامان ميشدي، از اون ماماناي خوب ميشدياااا!

مَني، مي دونم هيجان زده اي، منم مثه تو اَم.

اما تو يه نمه زيادي داري جَـو گير ميشي!

باشه بابا، باشه، قبول! ميگم کم کم داري مثه ديگـُو ميشيا!

واستا بينم، ديگو کجاس؟

رقص پا رو داشته باش! رقص پا رو داري رفيق؟!

اينجارو! ببين چه جوري سر پنجه راه ميرم! ديگو، پوزتو به خاک مالوندم!

حالا چي؟ الان مي تونم نيگاه کنم؟

خونسرد باش! بچه رو مضطرب نکن، هول مي خوره!

بچه حالش خوبه! من بيشتر نگران باباي بچه م که حالش اصلاً خوب نيس!

جِر زَني موقوف! يواشکي نيگاه نکن ديگه!

بفرما! زمين بازي برا پسر قند عسلمون!

واي، معرکه س!

واي، مني! خودم تنهايي درستش کردم…

من و تو و پسرمون!

ميگما، من پس چرا بينتون نيستم؟

تو مي توني به خونواده ي ما بپيوندي! يه جا خالي هس که فقط برا تو اِ.

بابا مَرام!

البته، هنوز کار داره… لبه هاي يخا تيزه! صاف کاري مي خواد.

باورم نميشه! تو مي خواي طبيعتُ هم مثه خونه برا بچه يه محيط اَمن کني!

کي گفته مي خوام طبيعتُ مثه خونه امن کنم! برو بابا… مسخره س!

مَني، بچه ي ما قراره همينجا بزرگ شه.

تو نمي توني اينجا رو عوض کني کي گفته نمي تونم!

من گـُنده ترين موجود روي کره ي زمينم! باشه بابايي گـُنده!

فقط دوست دارم ببينم وقتي بچه مون به دوره ي بلوغ رسيد چه جوري مي خواي از پسش بر مياي!

يالا سيد، به اونا دست زدي، نزديا! اينجا برا بچه هاس!

نکنه تو هم بچه اي؟! زحمت نکش، نمي خواد جواب بدي!

ديگو، اومدي؟ نبودي چي شد! نصف عمرت فنا شد!

باشه، باشه! بعداً بهم بگو چي شد. باشه، فعلاً.

ميگم به نظرم ديگو از يه چيزي ناراحته.

نه بابا، مطمئنم چيزي نيس. بهتره باشه حرف بزني.

مردا با مردا راجع به مشکلات مردونه صحبت نمي کنن!

فقط يه دونه اينجوري مي زنن به شونه ي هم! مسخره س!

از نظر زنا آره. اما از نظر مردا مثه شيش ماه دوره ي درمون ميمونه.

باشه بابا، باشه! رفتم!

چرا ميزني؟ خودمم نمي دونم!

ميگم…اِلي خيال مي کنه تو از يه چيزي ناراحتي!

راستشُ بخواي، چند وقته ذهنم درگير اين قضيه س که ديگه دير يا زود بايد از اينجا برم…

باشه، پس ميرم بهش ميگم حالت خوبه! چيزي نيس!

مني ببين، بهتره رو راست باشيم! من ديگه مثه قديما سريع و ماهر نيستم! لـَله بودن و مراقبت از بچه ها به گروه خون من نمي خوره!

راجع به چي حرف ميزني؟ داشتن عـَهد و عيال! واقعاً عاليه…

منم خيلي خوشحالم تو صاحب يه خونواده شدي، اما اين راهيه که تو انتخاب کردي، نه من!

خوب، پس نمي خواي بچه مو ببيني؟ نه، نه، نه، منظورم… منظورمو بد متوجه شدي!

نه، برو! برو دنبال ماجراجويي، آقاي ماجرا جو!

نذار زندگي کسل کننده ي من جلوي ماجرا جوييتُ بگيره!

چرا مثه دختراي 14 ساله زود بهت بر مي خوره؟!

مني واستا! کجا ميري؟ نرو!

خوب، چي شد؟ واسه همين مي گفتم مردا با مردا صحبت نمي کنن!

چرا؟ مگه چي شد؟ ديگو مي خواد از اينجا بره!

اي بابا! عجب بساطيه ها! بابا ناسلامتي همه بايد الان خوشحال باشيم! داريم بچه دار ميشم!

نه سيد! اونا دارن بچه دار ميشن.

آره، اما ما هممون اعضاي يه گله هستيم! ما يه خونواده ايم…

ببين، همه چي تغيير کرده… اُلـويت هاي مني تو زندگيش عوض شده…

سيد، بايد قبول کني… سفر ما، سفر عالي اي بود، اما ديگه وقتش رسيده که سفر تازه اي رو شروع کنيم!

خوب، پس از اين به بعد دو نفري بايد سفر کنيم… نه سيد، دو نفري سفر نمي کنيم!

کراش و اِدي هم باهامون ميان؟

فقط کراش مياد؟

نکنه فقط اِدي مياد؟!

خداحافظ سيد!

خيلي خوب، آروم باش! خونسرد باش! دوست جديد پيدا کردن برا من سه سوته!

خودم يه گله راه ميندازم! آره، اي وَل خودم!

سلام دوستاي من! حالتون چطوره؟

خوب، لااقل هنوز بـَر و رو دارم!!

همينُ کم داشتم! کسي اينجا نيس؟ هيشکي نبود؟

متن انگلیسی بخش

Its happening!

Wait up guys!

The baby is coming! The baby is coming! Im having a baby.

Code blue, code blue, Or pink if its a girl

Coming up baby! Coming up baby! Im coming, Ellie!

We got it.

Ellie, Ellie, Where are you, Where am I ? Manny!

I told you! It was just a kick.

Ohh right! Right, oh wow.

Ohh you really gave daddy a scare! Daddy got silly.

Daddy fall down cliff and go, boom, boom, boom. Silly daddy.

Sorry, folks. False alarm. It was just a kick.

Do you know who I want to kick? Thats the third false alarm this week.

Allright shows over… break it up, break it up!

Oh I see someone else who has a bun in the oven? Im not pregnant!

Too bad, youd make a wonderful mother.

Manny I know your excited, I am too, but your getting a little carried away.

Okay, okay, Boy, your starting to sound like Diego.

Wait a second… Where is Diego?

My hooves are burning, baby! They are burning!

Oh, look at this, I got to tip-Toe! I got to tip-Toe! Eat my dust, dingo!

Huh, can I look now? Easy, dont freak out the baby.

The baby is fine. Its the freaked out daddy Im worried about.

Ah-Uh-Uh, No peeking.

Voila! Playground for junior… Ohh wow!

Its amazing.

Ohh Manny… I made it myself, our family.

Hey why arent I up there?

You can be on ours. Youd fit right in.

Of course its still work in progress. Few rough edges, here and there.

I dont believe it, your trying to baby proof nature. Baby proof nature? Get outta here.

Thats ridiculous.

Manny, this is the world our babys gonna grow up in. You cant change that.

Of course I can, Im the biggest thing on earth.

Okay big daddy, I cant wait to see, how you handle the teen years.

Come on, Sid. I dont want you touching anything. This place is for kids.

Are you a kid? Dont answer that.

Diego, there you are. You missed the big surprise.

Ill check it out later. Okay, See ya.

You know, I think theres something bothering, Diego. No, Im sure everythings fine.

You should talk to him. Guys dont talk to guys, about guy problems.

We just punch each other on the shoulders. Thats stupid!

To a girl, but for a guy, thats like six months of therapy.

Okay, Okay Im going.

Hey. Oww!

Whyd you do that? I dont know.

So listen, Ellie thinks theres something bothering you…

Actually, Ive been thinking, that soon, it might be time for me to head out.

Okay, so Ill just tell her that your fine. It was nothing.

Look, who are we kidding, Manny? Im losing my edge. Im not really built for chaperoning play-Dates.

What do you talking about?

Having a family, thats huge. And Im happy for you, but…

Its your adventure, not mine. So you dont want to be around my kid?

No, no, no, t-Thats… your taking this the wrong way.

No go, go find some adventure. Mr. Adventure guy!

Dont let my boring domestic life hit you on the bottom, on your way out.

Isnt Ellie supposed to be the one with the hormonal imbalance?

Manny, wait! No one has to leave.

So? Thats why guys dont talk to guys.

Why what happened. Diegos leaving.

Whoa, whoa, this should be the best time of our lives. Were having a baby.

No, Sid. Theyre havin a baby Yeah but, were a herd. Were a family

Look things have changed. Manny has other prioritys now.

Face it, Sid. We had a great run, but… now its time to move on.

So its just the two of us. No, Sid. Its not the two of us.

Crash and Eddie, are coming with us?

Just, Crash? Just, Eddie?

Goodbye, Sid.

Okay, calm down. Calm down. Im good at making friends.

Ill make my own herd. Thats what Ill do!

Hey! Me amigos. Que pasa?

Well, at least you still got your looks.

Ohh great!!

Anybody here?

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.