11بخش

: جعبه پرنده / بخش 11

جعبه پرنده

12 بخش

11بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

دختر، پسر

دختر، پسر

دختر، پسر پسر؟

دختر

مالوری

پسر

صدام بزنین - کمک -

مالوری - صدام بزنین -

مالوری

اومدم - مالوری -

دارم میام، کجایین، - مالوری -

دختر کجاست، دختر، دختر؟

زنگ بزن، صداتو میشنوم، زنگ بزن

زنگ بزن دختر، زنگ بزن

زنگ بزن، زنگ بزن

دختر خوب

خیله‌خب، کارتون خوب بود پاشین، بلند بشین

آه، خوبه، خوبه، خوبه، خوبه

دختر خوب، خیله‌خب صدای پرنده‌ها رو میشنوین؟

قراره اونجا بریم میریم دنبال اون صدا

پشتم بمونین

خنگول، هی خنگول

چشماتو باز کن، مالوری خنگول، من اینجام

نه، نه، نه، نه، نه

نه، نیستی

نه، نه، نه، نه

مالوری، منو نگاه کن

منو ببین، منو ببین، مالوری

مالوری، منو ببین - واقعی نیست، واقعی نیست -

واقعی نیست، واقعی نیست واقعی نیست

مالوری، - مالوری، -

مالوری؟

مالوری؟

مالوری، مالوری

منو ببین، مالوری

پسر، دختر - مالوری -

تکون نخورین، سرجاتون بمونین

چشماتو وا کن

چشماتو وا کن

مالوری، چشماتو باز کن

پسر، دختر، کجایین؟

با من بیاین، منو نگاه کنین

ازتون میخوام، فقط منو ببینین

واقعا میتونم چشم‌بندم رو بردارم؟

پسر - امنه، -

نه، اون من نیستم

نه، نه، نه، چشم‌بندتون رو نگه دارین

پسر، اون واقعی نیست

چشم‌بندتون رو نگه دارین، بهم گوش بدین

به صدای من گوش بدین، این صدای منه

دختر، با من بیا، منو ببین

چشم‌بند رو بردار میتونی منو ببینی

خطرناک نیست اگه نگاه کنم؟

نه، من اینجام، چشم‌بندتون رو برندارین

لطفا بهم گوش کنین

مالوری - چی، نه -

لطفا چشماتون رو باز کنین - نه، دختر، منو صدا کن -

خیلی زیباست - منو صدا کنین، لطفا، کجایین، -

پسر، دختر کجایین، بچه‌های منو نبر

بچه‌های منو نبر

آه، عزیزم، زنگ بزن، زنگ بزن

زنگ بزن، عزیزم دارم میام، زنگ بزن

یالا، زنگ بزن، زنگ بزن

آه خدای من، گرفتمت

گرفتمت، همه‌چی روبراهه، دختر کجاست، دختر کجاست، دختر کجاست؟

دختر، دختر، دختر

دختر کجاست؟

ازت میترسه

چی؟

ازت میترسه

چیزی نیست

خیلی متاسفم

خیلی متاسفم دختر شیرینم خیلی متاسفم

اشتباه میکردم نباید اینقدر سختگیر میبودم

نباید جلوی بازی کردنتون رو میگرفتم

،نباید قصه‌ی تام رو تموم میکردم چون تموم نشده بود

،وقتی از درخت بزرگ بلوط بالا رفت

زیباترین چیزها رو دید

دید صدها بچه دارن بازی میکنن

صدها

پرنده‌ها رو دید

پرنده‌های رنگارنگ

و، ما رو دید

ما رو دید از اون بالا

،ما رو دید که کنار همیم و باید کنار هم باشیم

و این فقط یه قصه نیست

نیست، چونکه کلی چیزا هست که میخوام نشونتون بدم

کلی چیز دارم تا نشونتون بدم، باشه؟

ولی باید کنار هم انجامش بدیم، باشه؟

پس ازت میخوام که بیای پیشم، باشه، خواهش میکنم

فقط بیا پیشم

عزیزم بیا پیشم، باشه؟

خیلی دوستت دارم خیلی دوستت دارم، خیلی دوستت دارم

خیلی دوستت دارم

باید پرنده‌ها رو پیدا کنیم، باشه، پرنده‌ها رو پیدا کنیم

میخوام به صدای پرنده‌ها گوش بدین، باشه؟

به پرنده‌ها گوش بدین

خیله‌خب، به پرنده‌ها گوش بدین

به پرنده‌ها گوش بدین فقط به پرنده‌ها گوش بدین

مالوری

مالوری

ساکت باشین، ساکت، ساکت، ساکت

مالوری، میدونم ترسیدی، ولی منم

لطفا، کجایی مالوری، کمک میخوام

یه نگاه بنداز و پیدام کن

بیاین

یالا

برین پیش پرنده‌ها، پرنده‌ها کجان؟

پرنده‌ها کجان، پرنده‌ها، پرنده‌ها کجان؟

اونطرف

نمیتونم صدای پرنده‌ها رو بشنوم نمیتونم صدای پرنده‌ها رو بشنوم

خیلی سر و صداست، خیلی صداست

مالوری، خیلی صدا بلنده

اینطرف

پله، پله

سلام، سلام سلام

در رو باز کنین، لطفا در رو باز کنین

من مالوری هستم مالوری هستم، دوتا بچه دارم

لطفا ریک رو پیدا کنین و به ریک بگین از رودخونه گذشتیم و دنبال صدای پرنده‌ها اومدیم

مالوری

کمک - منو ببین، مالوری -

خواهش میکنم - منو ببین، مالوری -

مالوری

باشه، فقط بچه‌ها رو ببرین فقط بچه‌ها رو ببرین

بچه‌ها رو ببرین، اونا فقط بچه هستن لطفا بچه‌ها رو راه بدین

خواهش میکنم، در رو باز کنین - منو ببین -

بذار چشماتونو ببینیم بذار چشماتونو ببینیم

باشه

اون مشکلی نداره

اون مشکلی نداره، همشون خوبن

ریک رو بیار

چیزی نیست

مالوری؟

بله

من ریک هستم، با من بیا

باشه

از اینطرف

شما داخل هستین و در امنیت هستین

میتونین چشم‌بنداتون رو بردارین

متن انگلیسی بخش

Girl, Boy!

Girl, Boy!

Girl, Boy, Boy?

Girl!

Malorie.

Boy!

Keep calling me, - Help!

Malorie, - Keep calling me.

Malorie!

I’m right here, -Malorie!

I’m coming, Where are you, -Malorie.

Where’s Girl, Girl, Girl?

Keep ringing, I hear you, Keep ringing.

Keep ringing, Girl.

Keep ringing, Keep ringing.

Good girl.

Okay, Good job, Get up, Stand up.

Oh, good, Good, good, good.

Good girl, Okay, Do you guys hear those birds?

That’s where we’re headed, We just follow that sound.

Stay behind me.

Dumb-dumb, Hey, dumb-dumb.

Open your eyes, Malorie, Dummy, I’m right here.

No, no, no, no, no.

No, you’re not.

No, no, no, No, no, no.

Malorie, look at me.

Look at me, Malorie, look at me.

Malorie, look at me, -It’s not real, It’s not real.

It’s not real, It’s not real, it’s not real.

Malorie, - Malorie?

Malorie?

Malorie?

Malorie, Malorie.

Look at me, Malorie.

Boy, Girl, - Malorie.

Don’t move, Stay right where you are!

Open your eyes.

Open your eyes.

Malorie, open your eyes.

Boy, Girl, Where are you?

Come with me, Look at me.

I need you, Just look at me.

Can I really take off my blindfold?

Boy, - It’s safe?

No, that’s not me.

No, no, no, Keep your blindfold on.

Boy, that’s not real.

Keep your blindfold on, Listen to me.

Listen to my voice, This is my voice!

Girl, come with me, Look at me.

Take the blindfold off, You can look at me.

Isn’t it dangerous if I look?

No, No, I’m right here, I’m right here, Do not take off your blindfold!

Please listen to me!

Malorie, - What, No.

Please open your eyes, -No, Girl, call out to me.

It’s just beautiful, -Call out to me, please, Where are you?

Boy, Girl, Where are you, Don’t take my children.

Do not take my children!

Oh, baby, keep ringing, Keep ringing.

Keep ringing, baby, I’m coming, Keep ringing.

Come on, keep ringing, Keep ringing.

Oh, my God, I’ve got you.

I’ve got you, We’re good, Where’s Girl, Where’s Girl, Where’s Girl?

Girl, Girl, Girl!

Where’s Girl?

She’s scared of you.

What?

She’s scared of you.

It’s okay.

Uh Oh, I’m so sorry.

I’m so sorry, sweet girl, I’m so sorry.

I was wrong, I shouldn’t have been so harsh.

I shouldn’t have stopped you from playing.

I shouldn’t have ended Tom’s story because it wasn’t finished.

When he climbed to the very top of that giant oak tree,

he saw the most beautiful things.

He saw hundreds of children playing games.

Hundreds.

And he saw birds

all different colored birds,

and, and he saw us.

He saw us from the very top.

He saw us together, and we have to be together.

And it’s not just a story.

It’s not, because I have so much I want to show you.

I have so much I want you to see, Okay?

But we have to do it together, okay?

So I just need you to come to me right now, okay, Please?

Just come to me.

Baby, come to me, okay?

Oh, Ah, I love you so much, I love you so much, I love you so much.

I love you so much.

We need to find the birds, okay, Find the birds.

I want you to listen for the birds, okay?

Listen for the birds.

Okay, listen for the birds.

Listen for the birds, Just listen for the birds.

Malorie.

Malorie.

Be quiet, Quiet, Quiet, Quiet.

Malorie, I know you’re scared, but it’s me.

Please, Where are you, Mal, I need help!

Just take a peek and find me.

Come on.

Come on.

Go to the birds, Where are the birds?

Where are the birds, The birds, Where are the birds?

That way.

I can’t hear the birds, I can’t hear the birds!

It’s too loud, It’s too noisy!

Malorie, It’s too loud!

This way!

Step, Step.

Hello, Hello, Hello!

Open the door, Please open the door!

My name is Malorie, I’m Malorie, I have children.

Please find Rick and tell Rick we followed the river and we followed the birds.

Malorie!

Help, -Look at me, Malorie!

Please, -Look at me, Malorie!

Malorie.

Okay, Just take the children, Just take the children.

Take the children, They’re just children, Please let my children in!

Please, Open the door, -Look at me!

Let me see your eyes, Let me see your eyes!

Okay.

She’s okay.

She’s okay, They’re all okay.

Get Rick.

It’s okay.

Malorie?

Yes.

I’m Rick, Come with me.

Okay.

Right this way.

You’re inside and you’re safe.

You can take your blindfolds off.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.