ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی

10 بخش

بخش 09

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

هي تاكسي

تاكسي

تاكسي

من سس خردل بيشتري ميخوام

آه!

حق با من بود

چاي داغ؟

تو گفتي چاي داغ؟

“الانه كه يه ذرت بزرگ لهتون كنه”

بدويد

بنظر مياد طوفان غذايي الگوي نامشخصي داره كه اول بناهاي معروف دنيا رو خراب ميكرد و حالا داره در كل سياره پخش ميشه

چي چي شد؟

عجله كنيد بچه‌ها

بعد از اينكه تلفنم رو به فلدسمفر وصل كردم و نابودش كردم، من دوبار اينو تكون ميدم و تو منو بكش بالا، باشه؟

فكر كنم خوبه

اوه، نه

زخمي شدي نه؟

اه… فقط يه خراشه

برنت، تو بايد سم رو به هواپيما ببري و بهش ضدحساسيت بدي

فقط يه لحظه

چي؟ نه

برو، سم. نميذارم بري

فلينت، تو اونجا گير ميفتي

اين خيلي خوب نيست نه

با ما بيا. ما از اول شروع ميكنيم

ما زيرزمين زندگي ميكنيم.

با گوشت براي خودمون لباس درست ميكنيم

سم، اين فكر خوبي نيست

هست، بهتر از اينه كه تو رو از دست بدم

ببين، دوستت دارم خب؟

مثل… مثل دو دوست؟

نه

نه، مثل تو دوستت دارم

منم

اما درباره تو

خداحافظ سم

فلينت. نـــه

طاقت بيار سم

دكتر ماني براي تو دوا داره

ترشي

چغندر

موووووز

تووووت فرنگي

ماني ما تو راهيم. عجله كن طاقت بيار سم

من دارم دور حفره ميچرخم

ترسيدن

پاستيل خرسي

با ما بازي كن، با ما بازي كن

ما رو بخور، مارو بخور.

گرسنمه

گرسنمه

پاستيل خرسي

پاستيل خرسي

پاستیل خرسی

استيو گرسنست

گرسنه

استيو گرسنست. گرسنه. گرسنه. گرسنه.

ماني برنت. كجايي؟

اون به بادوم زميني چيزي دست زده اوه، پسر

ماشین ذرت

اه!

فلینت گرفتن

گره زدن

پرتاب كردن

صبر كردن

تاب خوردن

متاسفم رفيق قديمي آشپزخونه تعطيله

بابا

نه

وقتي كه بارون ميباره، روپوشت رو ميپوشي كفش افشانه‌اي

آره

سم فقط…

جوجه بودن…

فلينت كجاست؟

نـــــه!

ميدونم كوچولو

ميدونم

معركست

آره. خیلی خب.

فلينت؟

متاسفم

پسر شما مرد بزرگي بود

متن انگلیسی بخش

MAN 1 Hey, taxi.

MAN 2 Taxi. MAN 3 Taxi.

I asked for extra mustard. Ah!

I was right.

Hot tea?

MAN Did he say hot tea?

WOMAN You are about to be crushed by a giant corn.

Run!

It looks like the food storm is following an unusual pattern of hitting the world’s famous landmarks first, and is now spreading to the rest of the globe.

What the what?

Hurry up, guys.

FLINT After I plug my phone into the FLDSMDFR and destroy it, I’ll tug on the licorice twice and you’ll pull me back up, okay?

Sounds great.

SAM Oh, no.

You… You got cut, didn’t you?

Uh… It’s just a scratch.

Brent, you need to take Sam back to the plane to get her an allergy shot.

Just a second.

What?

No.

Let go, Sam. I’m not gonna let you go.

Flint, you’ll be stuck down there.

It’s not ideal, no.

Come with us. We’ll start over.

We’ll live underground.

Use bacon for clothes.

Sam, that’s not a very good plan.

It is if it means I don’t have to lose you.

Look, I like you, okay?

Like… Like, as a friend?

No.

Like, like you like you.

Me too.

But about you.

Goodbye, Sam.

Flint. No!

BRENT Hang on, Sam.

Dr. Manny’s got the medicine for your face.

MACHINE Pickles.

Beets.

Banana.

Strawberry.

SAM Manny, we’re on our way. Hurry. MANNY Hang on, Sam.

I’m circling the blowhole.

Scared.

Gummi Bears.

GUMMI BEAR Play with us, play with us. Eat us, eat us.

STEVE Hungry!

Hungry. Gummi Bears. Gummi Bears. Gummi Bears. Steve hungry. Hungry.

Steve starving. Hungry. Hungry. Starving.

BRENT Manny. Where are you?

She touched a peanut or something. Oh, boy.

MACHINE Corn. Yikes!

FLINT WHISPERING Grabbing.

Tying. Throwing.

Waiting.

Swinging.

Sorry, old friend. The kitchen’s closed.

Dad.

No.

When it rains, you put on a coat of Spray On Shoes.

Yeah.

SAM Just…

There were chickens…

Where’s Flint?

No!

I know, kid.

I know.

CAL Cool.

EARL Yeah. All right.

Flint?

I’m sorry.

Your son was a great man.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.