3بخش

: عصر یخبندان- ذوب / بخش 3

عصر یخبندان- ذوب

10 بخش

3بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

خفه شو سيد.

باشه.

نخون سيد

سيد ،مجبورم دوباره بهت حمله کنم و اين بار مي کشمت

بسيار خوب،کسي موزيک کلاسيک دوست نداره

چي مي شه اگه تو درست بگي؟

چي مي شه اگه من آخرين ماموت باشم؟

ولي مندي،به سمت روشن داستان نگاه کن تو مارو داري

استدلال تو قانع کننده نيست ، سيد

ماموتها؟مي دونستم که آخرين اونها نيستم

احساس مي کردم که طاقتش رو دارم

انقراض؟بيايد

اون داره با 5 جفت و يک عاج بالا مي ره

و بر ديگو غلبه مي کنه و ديگو کنار رينگ به هوش مي ياد

متاسفم.

معدم حالمو بهم مي زنه

خوب،اون بد در معرض انقراض قرار نگرفته؟

نا مطبوعه

مندي

ميخوام يه خورده تنها باشم

شماادامه بديد.

من خودمو مي رسونم

يک حقيقتاً تنهاترين عدد است

اين کار عاليه

عاليه

دلت برام تنگ شده،تو حالا مي خواي منو ببوسي

من ميگيرمش

نوبت کدام پايانه؟

بايد چهرش رو مخفي کنم

هي ،بيريخت.

من بايد رو اون بشينم

گرفتمت

خوب منم دارم ميام

سيد.

چيه؟

سوتي قشنگي

کنارت رو پوشش بده

من يه نسيم احساس کردم.

لبخند

از سر راهم برو کنار.

سلام

اينجا

صرف نظر کردي؟

هرگز

عاليه

سياهشون کن

اگه کسي پرسيد بگو اونا 50 تا مار زنگي بودن

اينجا،پيشي،پيشي

اشتباه بزرگيه،تو بي وجداني

بي وجدان؟

ديگو،اونا صاريغ هستن

عقب نشيني

حدس مي زنم که فقط تو هستي و من

مي دنستم.

مي دونستم که من تنها نيستم

منم همينطور حالا و بعداًهر کسي که از درخت مي افته.

اونها موافقت نمي کنند

صبر کن.

چي؟

بعضي از ما دوران سختي براي گرفتن شاخه ها داشتيم

منظورن اينه که ما شبيه به خفاش يا چيز ديگه اي نيستيم.

ما بال نداريم که خودمون رو اون بالا نگه داريم

و تو به خاطر اين بالاي درخت بودي که..

اوه،من دنبال برادرام مي گشتم.

اونا هميشه تو دردسر ميفتن

برادرات؟منظورت اينه که ماموتهاي ديگه اي هم هستن؟

مطمئن باش

تعداد زيادي هستن

کجا؟

همه جا

زير صخره ها.

زير حفره هاي زمين

معمولا ما شبها بيرون مي آئيم بنابراين پرنده ها نمي تونن مارواز بين ببرن

کمک!

کمک!

کمک!

بسيار خوب،موهام روکوتاه کن و اسمم رو بگذار موش کور.

تو ماموت ديگه اي پيدا کردي

کجا؟

يه دقيقه صبرکن.

فکر مي کردم که ماموتها منقرض شدن

کجا دنبال ما مي گشتي؟

نمي دونم.

شايد به خاطر اين که تو يه ماموت هستي

من؟

مسخره بازي در نيار.

من ماموت نيستم.

من صاريغ هستم

بسيار خوب.

من سوسمار آبي هستم.

اينم دوستم گورکنه

و دوست ديگم پلاتي پوسه

چرا من بايد پلاتيپوس باشم؟ اونو پلاتيپوس کن

اين ياورها اذيتت مي کنن خواهر؟خواهر؟-

درسته.

اينها برادرام هستن.

صاريغ،صاريغ،صاريغ

فکر نمي کنم شجره نامش شاخه هاي بالاتري داشته باشه

مندي،دمدماي منقرض شدنتون زمان بدي براي طعنه زدنه

هي،اون بهتره با ما بياد

تو ديوانه اي؟به هيچ وجه

باشه

مندي خواست که ازت بپرسم اگه دوست داشته باشي براي فرار کردن مي توني با ما بياي

دوست دارم مسير کشنده اي باشه.

مي تونه سازماندهي شده باشه.

مضحکه.

بذار با برادرم يه صحبت کوتاهي داشته باشم

الي،تو ديونه اي؟ ما باهاشون نميريم

نگاه کن،ما اگه فقط شبها حرکت کنيم هرگز موفق نمي شيم

اينها مي تونن ازما در مقابل خطرات محافظت کنن.

چي ميگي؟

چرا اونا رودعوت کردي؟

براي اينکه ممکنه شما دو تا ماموت فقط برروي زمين باقي مونده باشيد

اون يه امتياز داره

متاسفم کي من به اين بنگاه دوست يابي ملحق شدم؟

من و برادران دوست داريم که با شما بيايم

اگر شمابه خوبي با ما رفتار کنيد

نگاش کن!اون در کل مخالف زيبائيه

شايد قبل از اينکه راه بيفتيم خوراک مختصري داشته باشيم

يه تکه از ما رومي خواي؟ برو پي کارت

حمله

مي گيرمش

برگرد عقب

عقب

بهترين قسمت بدنم رو مي شناسي؟ ما ناقل بيماري هستيم

باشه،ممنون سيد حالا ما باهم سفر مي کنيم

و دوست داشته باشيد يا نباشيد ما مي خواهيم به يه خانوداه بزرگ تبديل بشيم

من ميشم پدر و الي مي شه مادر

و ديگو مي شه عمو و کسي هم که بچه ها رو بخوره به شدت منو عصباني مي کنه

حالا قبل از اينکه زمين زير پامون خالي بشه راه بيفتيد

من فکر مي کردم که افراد چاق بذله گو هستن

من چاق نيستم.

اين خزي که رو تنم هست منو چاق نشون مي ده

اون پوفيه

بسيار خوب

اون چاقه.

متن انگلیسی بخش

Shut up, Sid. OK.

Stop singing, Sid.

Sid, Im going to fall on you again and this time I will kill you.

OK, someone doesnt like the classics.

What if youre right?

What if I am the last mammoth?

But Manny, look at the bright side, you have us.

Not your most persuasive argument, Sid.

Mammoths? I knew I couldnt be the last one.

I felt it in my gut.

Extinct? Come on.

Hes up by a couple of fifths, ahead by a tusk.

And hes beating Diego as Diegos coming round the corner.

Sorry. My stomach hates me.

Well, dont that put the stink in extinction?

Nasty.

Manny.

I need to be alone for a while.

You go on ahead. Ill catch up.

One truly is the loneliest number.

These work great.

Cool.

Missed me, now you gotta kiss me. Ill get em.

Which end is up? Id hide that face too.

Hey, ugly. I gotta sit on that.

Gotcha.

OK, Im going in.

Sid. What?

Nice miss. Cover your side.

I felt some breeze in that one. Smile.

Out of my way. Hello.

Over here.

Surrender? Never.

Cool.

Smoke them.

If anyone asks, there were 50 of em and they were rattlesnakes.

Here, kitty, kitty. Big mistake, you miscreants.

Miscreants?

Diego, theyre possums.

Retreat.

I guess its just you and me now.

I knew it. I knew I wasnt the only one.

Everyone falls out of the tree now and then. They just dont admit it.

Wait. What?

Some of us have a tough time holding on to branches.

Its not like were bats or something. We dont have wings to keep us up.

And you were in the tree because…?

I was looking for my brothers. They are always in trouble.

Brothers? You mean theres more?

Sure.

Theres lots of us. Where?

Everywhere. Under rocks. In holes in the ground.

Usually we come out at night so birds dont carry us off.

Help! Help!

Help!

Well, shave me down and call me a mole rat. You found another mammoth.

Where? Wait a minute. I thought mammoths were extinct.

What are you looking at me for? I dont know. Because youre a mammoth.

Me? Dont be ridiculous. Im not a mammoth. Im a possum.

Right. Im a newt. This is my friend, the badger.

And my other friend, the platypus.

Why do I gotta be the platypus? Make him the platypus.

This guy giving you trouble, sis? Sis?

Thats right. These are my brothers. Possum, possum, possum.

I dont think her tree goes all the way to the top branch.

Manny, brink of extinctions a bad time to be picky.

Hey, she should come with us.

Are you insane? No way.

OK.

Manny wants me to ask you if youd like to escape the flood with us.

Id rather be road kill. That can be arranged.

Funny. Let me have a little word with my brothers.

Ellie, are you crazy? Were not going with them.

Look, well never make it in time if we only travel at night.

These guys can protect us out in the open. What do you say?

Why did you invite them?

Cos you might be the only two mammoths left on Earth.

He has a point.

Sorry, when did I join this dating service?

My brothers and I would be delighted to come with you.

If you treat us nicely.

See that? Thats the total opposite of nice.

Maybe well have a snack before we hit the road.

You want a piece of us? Lets go.

Banzai!

I got em. Back! Back!

You know the best part? Were carrying diseases.

OK, thanks to Sid, were now travelling together.

And like it or not, were going to be one big, happy family.

Ill be the daddy, Ellie will be the mommy.

And Diego will be the uncle who eats the kids who get on my nerves.

Now, lets move it before the ground falls out from under our feet.

I thought fat guys were supposed to be jolly.

Im not fat. Its this fur, it makes me look big.

Its poofy. OK.

Hes fat.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.