12بخش

: تلقین / بخش 12

12بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

اون چي بود؟ .”ضربه” -

كاب”، ما اونو از دست داديم؟” .آره، از دست داديمش -

نميتونستي به جاي اين، خواب يه ساحل لعنتي رو مي ديدي؟

حالا بايد چيكار بكنيم؟

.قبل از “ضربه” بعدي، كار رو تموم ميكنيم

کدوم “ضربه” بعدي؟ .وقتي كه وَن به سطح آب برخورد كنه -

اگر ميخواين يه تماس بگيرين .لطفاً گوشي رو قطع کرده و مجدد تماس بگيرين

… اگر به كمك نياز دارين

چطور شما رو بدون جاذبه بندازم؟

،آرتور” حدود چند دقيقه وقت داره” .ما هم حدود 20 دقيقه

حالت خوبه؟

!تکون بخورين !برگردين به سمت پايگاه

يه جاي کار ايراد داره، اونا دارن ميان .به سمت شما، انگار يه چيزي فهميدن

فقط يکمي زمان برامون جور کن، باشه؟ !زودباش

.دارم ميام

،اونجا يه اتاق نشيمنه .و يکمي محکمتره

اگر هيچ پنجره اي نداشت، به نظرت محکمتر نميشد؟

نه، منظورم اين بود اگر پنجره داره !پس خيلي محکم نيستش

فقط اميدوار باشيم “فيشر” از چيزي که .اون تو پيدا مي کنه خوشش بياد

آيا اون تصاوير هم قسمتي از ضمير ناخودآگاهش هستن؟

.آره

يعني داري اون قسمت از ذهنش رو نابود مي کني؟

نه، نه .اونا فقط تصاوير ذهنيش هستن

.ما رسيديم

،کسي اونجا نيستش ولي عجله کنين .يه ارتش كامل هستش که داره به سمتتون مياد

.ما داخل شديم

.يه نفر ديگه هم اينجاست !فيشر”، اين يه دامه، از اونجا خارج شو” -

…زودباش، يکمي پايين تر

!کاب” نه، اون واقعي نيست” از کجا اينو مي دوني؟ -

،اون فقط يه تصوير ذهنيه !فيشر”… “فيشر” واقعيه”

.سلام

!”ايمز”! “ايمز” !زود خودت رو به اونجا برسون

چه اتفاقي افتادش؟ .مال”، “فيشر” رو كشت” -

.من نتونستم بزنمش

…ولي ديگه احيا کردنش هيچ فايده اي نداره

،ذهنش تا الان اون پايين به دام افتاده .ديگه تموم شدش

پس همين؟ يعني ما شکست خورديم؟

،كارمون تموم شد .متأسفم

خب، اون من نيستم که ميخوام پيش خونوادم برگردم، درسته؟

خيلي حيف شد! واقعاً دلم ميخواست .بدونم اون تو چه اتفاقي ميوفته

…قسم ميخورم که موفق ميشديم .پس بيا بريم بمب ها رو کار بذاريم -

.نه، هنوزم يه راه ديگه وجود داره

.ما فقط بايد اون پايين به دنبال “فيشر” بريم

.وقتشو نداريم

.نه، ولي اون پايين وقت به اندازه کافي هستش

.و ما اونو پيدا خواهيم کرد

باشه، به محض اينکه “آرتور” برات موسيقي رو گذاشت .از دستگاه شوک براي به هوش آوردنش استفاده کن

.ما ميتونيم از اون پايين “ضربه” رو بهش بزنيم

.ببين، تو هم اونو وارد اونجا بکن

،به محض اينکه موسيقي تموم شد .بيمارستان رو منفجر كن

.و همه مون با “ضربه” به مراحل بالاتر برمي گرديم

.ارزش امتحانش رو داره

سايتو” هم مي تونه تا زماني که” .بمب هارو کار ميذارم جلوي نگهبانها رو بگيره

سايتو” نمي تونه زنده بمونه، مي تونه؟”

!کاب”، زودباش” .ما بايد سعيمون رو بکنيم

!بريم

،ببين، اگر تا زمان “ضربه” شما برنگشتين (من با شما يا بدون شما برمي گردم (منتظرتون نمي مونم

،درست ميگه .درست ميگه

،مي تونم در اتفاقي که قراره اونجا بيوفته بهت اعتماد کنم؟

.منظورم اينه كه “مال” هم اون پايين خواهد بود

،مي دونم کجا بايد پيداش کنم .فيشر” هم پيش اونه”

از كجا مي دوني؟

،اون ازم ميخواد که برم دنبالش .ازم ميخواد که باهاش به اون پايين برگردم

متن انگلیسی بخش

What was that? The kick.

Cobb! Cobb, did we miss it?

Yeah, we missed it.

Man.

Couldn’t someone have dreamt up a goddamn beach? Huh?

Well, what the hell do we do now?

We finish the job before the next kick.

What next kick? When the van hits the water.

If you’d like to make a call, please hang up and try again.

If you need help, hang up…

How do I drop you without gravity?

Arthur has a couple minutes, and we have about 20.

You okay?

Run! Turn around! Move to base! Move to base!

Go, go, go!

There’s something wrong.

They’re heading your way, like they know something.

Just buy us more time, all right?

Come on! On my way.

Come on! Move!

All right.

Okay. That’s the antechamber outside the strong room.

Does the strong room have windows? It wouldn’t be very strong if it did.

Let’s hope Fischer likes what he finds in there.

Are those projections his subconscious? Yes.

Are you destroying parts of his mind? No. They’re just projections.

We’re here. You’re clear, but hurry.

There’s an entire army headed your way.

I’m in.

There he is.

There’s someone in there. Fischer, it’s a trap. Get out.

Come on. Come on, a little lower.

Cobb.

No, she is not real.

How do you know that?

She is just a projection. Fischer. Fischer is real.

Hello.

Eames! Eames, get to the antechamber now!

What happened? Mal killed Fischer.

I couldn’t shoot her.

There’s no use in reviving him. His mind’s already trapped down there.

It’s all over.

So that’s it, then? We failed?

We’re done. I’m sorry.

It’s not me that doesn’t get back to my family, is it?

Shame. I wanted to know what was gonna happen in there. I swear we had this.

Let’s set the charges.

No, there’s still another way.

We have to follow Fischer down there. Not enough time.

No, but there will be enough time down there.

And we will find him.

Okay, as soon as Arthur’s music kicks in, just use the defibrillator to revive him.

We can give him his own kick down below.

Look, you get him in there.

As soon as the music ends, you blow up the hospital…

…and we all ride the kick back up the layers.

It’s worth a shot, if Saito can hold the guards off while I set the charges.

Saito will never make it, will he?

Cobb, come on. We’ve gotta try this. Go for it.

If you are not back before the kick, I am gone with or without you.

She’s right. She’s right. Come on. Let’s go.

Can I trust you to do what needs to happen here?

Mal’s gonna be down there.

I know where to find her. She’ll have Fischer.

How do you know? Because she wants me to come after him.

She wants me back down there with her.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.