3بخش

: تلقین / بخش 3

3بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

.هليكوپتر روي پشت بومه .بسيار خب -

حالت خوبه؟ آره، خوبم؟ -

چطور؟ .خب توي خواب “مال” يهو پيداش شد -

،بابت پات متأسفم .ديگه تكرار نميشه

داره بدتر ميشه، مگه نه؟

“فقط يه عذرخواهي گيرت مياد “آرتور

نش” كجاست؟” هنوز پيداش نشده، ميخواي منتظر بمونيم؟ -

نه، ما قرار بود 2 ساعت نقشه هاي اضافيمون رو ،براي “سايتو” توي شرکت “کوبول” مرور کنيم

.ولي الان اونا مي دونن شکست خورديم .وقتشه ناپديد بشيم

كجا ميخواي بري؟ “بوينس آيرس” -

شايد يه مدت دست از كار بكشم .تا اوضاع آرومتر بشه

تو چي؟ !امريكا، قربان -

.سلام منم به اونجا برسون

!اون شما رو فروختش .اومد به شركتم و براي زندگيش التماس كرد

.خب، منم رضايت و خرسندي رو بهتون پيشنهاد ميدم

.من اينطوري به چيزي رسيدگي نمي کنم

ميخواي باهاش چيكار كني؟ .هيچي -

.اما نميتونم براي شركت “كوبول” صحبت كنم

از ما چي ميخواي؟ “آغاز” -

امکان داره؟ .البته كه نه -

،اگه شما ميتونين يه فكر رو از ذهن کسي بدزدين چرا نمي تونين يک فکر رو بجاش قرار بدين؟

،باشه، من اينطوري يه ايده رو در ذهنت قرار ميدم …بهت ميگم که

“به فيل ‌ها فكر نكن”

تو به چي فكري ميكني؟ فيل؟ -

،درسته، ولي اين فكر تو نيستش .چون ميدوني كه من اين فكر رو بهت دادم

.ذهن هرکس هميشه مي تونه رد پيدايش افکار رو بگيره

.الهام واقعي قابل جعل کردن نيستش .اين حقيقت نداره -

ميتوني اين كار رو بكني؟ داري يه انتخاب رو بهم پيشنهاد مي کني؟ -

چون خودم ميتونم يه راهي براي .كنار اومدن با “كوبول” پيدا كنم

.احتياجي نيست که انتخابي انجام بدي .پس تصميم مي گيرم برم، قربان -

.به خدمه هواپيما بگين كجا ميخواين برين

“هي آقاي “كاب

نظرت در مورد برگشتن به خونه‌ چيه؟ …به امريكا

پيش بچه ‌هات؟ .نمي توني اين مشکل رو حل کني -

!هيچكس نميتونه “درست مثل “آغاز -

!كاب”، بيا”

اين ايده اي كه ميگي چقدر پيچيدست؟

.خيلي سادست …هيچ ايده اي وجود نداره -

.وقتي بخواي اونو توي ذهن يه آدم ديگه قرار بدي

.رقيب اصليم يه پيرمرد که مريضه و حال خوبي نداره

پسرش به زودي، كنترل تمام .شركتش رو به ارث ميبره

ميخوام که اون تصميم بگيره .امپراطوري پدرش رو منحل كنه

.كاب”، ما بايد خودمون رو از اين قضيه بکشيم کنار” .صبر كن -

،اگه اينكارو بكنم … اگه حتي بتونم اينكارو كنم .من به ضمانت احتياج دارم

از كجا بدونم كه مي توني اينکارو انجام بدي؟

،تو نميدوني

!ولي ميتونم پس ميخواي چشم بسته بهم اعتماد کني؟

يا ميخواي تبديل به پيرمردي بشي که تمام وجودش پيشمونيه و منتظره که در تنهايي بميره؟

“افرادت رو جمع كن آقاي “كاب .و اين دفعه افرادت رو با دقت بيشتري انتخاب كن

ببين، مي دونم که چقدر .دوست داري به خونه برگردي

.ولي انجام اينکار امکان نداره .چرا، امکان داره -

.فقط بايد به اندازه كافي در ذهنش نفوذ کنيم .تو كه اينو نميدوني -

.قبلاً اين كارو انجام دادم

با كي اين كارو انجام دادي؟

چرا داريم به پاريس ميريم؟

.به يه طراح جديد احتياج داريم

تو هيچوقت از دفترت خوشت نميومد، درسته؟

.توي اون اتاق جايي براي فكر كردن وجود نداره

برات خطري نداره که اينجا اومدي؟

استرداد مجرمين بين فرانسه و امريكا مثل يه .كابوس كاغذبازي مي مونه، خودت كه ميدوني

.فکر کنم در مورد پرونده تو شايد بتونن يه راهي پيدا بکنن

ببين، اينو برات آوردم كه وقتي فرصت .کردي پيش بچه ‌هام رفتي، بهشون بدي

به چيزي بيشتر از حيووناي …اسباب بازي گاه و بيگاه نيازه

.تا اون بچه‌ هارو متقاعد بکني كه هنوز پدر دارن

…من فقط دارم کاري رو انجام ميدم که مي دونم

.خودت بهم ياد دادي .من هيچوقت بهت ياد ندادم كه يه دزد باشي -

نه، تو به من ياد دادي كه ذهن مردم رو هدايت كنم …ولي بعد از اتفاقي که افتاد

اونا ميخواستن جلوي راههاي قانونيم .رو بگيرن تا از اون مهارت استفاده کنن

اينجا چيكار ميكني، “دام”؟

فكر كنم يه راهي براي برگشتن .به خونه پيدا كردم

اين يه كار براي يه سري افراد ،خيلي خيلي قدرتمنده

افرادي كه اعتقاد دارم ميتونن .اتهاماتم رو بطور دائمي از بين ببرن

.ولي به كمكت احتياج دارم تو اينجا اومدي تا يكي از بهترين و باهوشترين .شاگردام رو از راه بدر کني

،خودت مي دوني که پيشنهادم چيه .تو بايد بهشون اجازه بدي خودشون تصميم بگيرن

پول؟ …فقط پول نيستش، خودت يادته. اين -

اين براشون يه فرصتيه تا مدينه فاضله اي .که هيچوقت وجود نداشته رو بسازن

چيزهايي كه نمي تونست .در دنياي واقعي وجود داشته باشه

پس ازم ميخواي بهت اجازه بدم يه نفر ديگه توي اين خيال پردازي‌ به دنبالت بياد؟

،اونها در واقع وارد خواب نميشن … اونها فقط مراحل خواب رو طراحي مي کنن

.و اونارو به كسي كه خواب ميبينه، ياد ميدن .فقط همين

.خب خودت اونو طراحي كن

.مال” بهم اجازه نميده”

“برگرد به واقعيت “دام .خواهش ميكنم

واقعيت؟

اون بچه ها… نوه‌هاي خودت، منتظره .پدرشون هستن که به خونه برگرده

براي اونا واقعيت اينه، و اين كار، اين آخرين كار .منو پيش اونا برمي گردونه

،اگه هر راه ديگه‌ اي بلد بودم .الان اينجا نايستاده بودم

من يه طراح خواب به همون خوبي .که خودم بودم ميخوام

.من يه آدم بهتر برات دارم

آريادني”؟”

.ميخوام که با آقاي “كاب” آشنا بشي

.از ملاقات با شما خوشبختم … اگه يه لحظه وقت داري -

آقاي “كاب” يه پيشنهاد کار برات داره .كه ميخواد دربارش باهات صحبت كنه

يه جور مصاحبه براي کار هستش؟ .دقيقاً نه -

.يه آزمايش برات دارم نميخواي اول درباره کار باهام صحبت کني؟ -

،قبل از اينكه کار رو برات توضيح بدم .بايد بدونم که از عهدش برمياي

چرا؟ .چون اين كار كاملاً قانوني نيست -

تو 2 دقيقه وقت داري كه يه پازل مارپيچ طراحي .كني كه حل کردنش 1 دقيقه طول بکشه

.وايسا

.دوباره

.وايسا

.بايد بهتر از اينا انجام بدي

.اين يکي بهتر بود

متن انگلیسی بخش

Our ride’s on the roof. Right.

Hey, are you okay?

Yeah. Yeah, I’m fine. Why?

Well, down in the dream, Mal showing up.

Look, I’m, uh, sorry about your leg. Won’t happen again.

It’s getting worse, isn’t it? One apology’s all you’re getting, all right?

Where’s Nash? He hasn’t shown. You wanna wait?

We were supposed to deliver Saito’s expansion plans…

…to Cobol Engineering two hours ago.

By now, they know we failed. It’s time we disappear.

Where you gonna go? Buenos Aires.

I can lie low there, maybe sniff out a job when things quiet down. You?

Stateside.

Send my regards.

He sold you out. Thought to come to me and bargain for his life.

So I offer you the satisfaction.

It’s not the way I deal with things.

What will you do with him? Nothing.

But I can’t speak for Cobol Engineering.

What do you want from us? Inception.

Is it possible? Of course not.

If you can steal an idea from someone’s mind…

…why can’t you plant one there instead?

Okay, here’s me planting an idea in your head.

I say, “Don’t think about elephants.” What are you thinking about?

Elephants.

Right. But it’s not your idea, because you know I gave it to you.

The subject’s mind can always trace the genesis of the idea.

True inspiration’s impossible to fake. That’s not true.

Can you do it? Are you offering me a choice?

Because I can find my own way to square things with Cobol.

Then you do have a choice.

Then I choose to leave, sir.

Tell the crew where you want to go.

Hey, Mr. Cobb.

How would you like to go home?

To America. To your children.

You can’t fix that. No one can.

Just like inception. Cobb, come on.

How complex is the idea? Simple enough.

No idea is simple when you need to plant it in somebody else’s mind.

My main competitor is an old man in poor health.

His son will soon inherit control of the corporation.

I need him to decide to break up his father’s empire.

Cobb, we should walk away from this. Hold on.

If I were to do this, if I even could do it…

…l’d need a guarantee.

How do I know you can deliver? You don’t.

But I can.

So do you want to take a leap of faith…

…or become an old man, filled with regret…

…waiting to die alone?

Assemble your team, Mr. Cobb. And choose your people more wisely.

Look, I know how much you wanna go home.

This can’t be done.

Yes, it can. Just have to go deep enough.

You don’t know that.

I’ve done it before.

Who’d you do it to?

Why are we going to Paris?

We’re gonna need a new architect.

You never did like your office, did you?

No space to think in that broom cupboard.

Is it safe for you to be here?

Extradition between France and the United States…

…is a bureaucratic nightmare, you know that.

I think they might find a way to make it work in your case.

Look, I, uh, brought these for you to give to the kids when you have a chance.

It’ll take more than the occasional stuffed animal…

…to convince those children they still have a father.

I’m just doing what I know. I’m doing what you taught me.

I never taught you to be a thief.

No, you taught me to navigate people’s minds.

But after what happened…

…there weren’t a whole lot of legitimate ways for me to use that skill.

What are you doing here, Dom?

I think I found a way home.

It’s a job for some very, very powerful people.

People who I believe can fix my charges permanently.

But I need your help.

You’re here to corrupt one of my brightest and best.

You know what I’m offering. Let them decide for themselves.

Money. Not just money.

You remember.

It’s the chance to build cathedrals, entire cities…

…things that never existed…

…things that couldn’t exist in the real world.

So you want me to let someone else follow you into your fantasy?

They don’t actually come into the dream.

They just design the levels and teach them to the dreamers. That’s all.

Design it yourself.

Mal won’t let me.

Come back to reality, Dom.

Please. Reality.

Those kids, your grandchildren…

…they’re waiting for their father to come back home. That’s their reality.

And this job, this last job, that’s how I get there.

I would not be standing here if I knew any other way.

I need an architect who’s as good as I was.

I’ve got somebody better.

Ariadne?

I’d like you to meet Mr. Cobb.

Pleased to meet you.

If you have a few moments, Mr. Cobb has a job offer he’d like to discuss with you.

A work placement?

Not exactly.

I have a test for you.

You’re not gonna tell me anything first?

Before I describe the job, I have to know you can do it.

Why? It’s not, strictly speaking, legal.

You have two minutes to design a maze that it takes one minute to solve.

Stop.

Again.

Stop.

You’re gonna have to do better than that.

That’s more like it.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.