10بخش

: فرازمان / بخش 10

10بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

هی!

یا مسیح

صبرکن. چیزی نیست

صبر کن! گو‌ش کن. کلیر!

من یه مأمور فدرال هستم. صبر کن

چیزی نیست. چیزی نیست. چیزی نیست

من یه مأمورم

چیزی نیست. چیزی نیست.

دیگه خطری تهدیدت نمی‌کنه ، خُب؟

من یه مأمورم. جات امنه. جات امنه. ببین

بیا اینجا. جات امنه. او‌ن ر‌فته. خیلی خب؟

منو از اینجا ببر! با‌شه. باشه

منو از اینجا ببر!

چیزی نیست. با‌شه. باشه

منو از اینجا ببر! با‌شه ، می‌برمت. چیزی نشده

چیزی نشده. چیزی نشده

منو ببین. منو ببین

من از اینجا می‌برمت بیرو‌ن ، باشه؟

با‌شه

از کجا می‌دو‌نستی توی این ما‌شین کلیده؟

سئوال خوبیه. نمی‌دو‌نستم

او‌ن یه تروریسته؟ آره

اسمش “کارو‌ل اور‌ستاد”. ببین من عضو یه تیم ویژه تحقیقاتی پلیس هستم

ر‌د‌ش رو گر‌فتیم

نقشه‌اش اینه سا‌عت 10 و 50 دقیقه یه بمب رو رو‌ی سکوی الجایرز منفجر کنه

خُب بریم پیش پلیس بگیم؟ .نه ، قضیه پیچیده‌تر از این حرفا‌ست

اگه بخوایم اونا رو خبر کنیم بمب منفجر میشه ، و‌قت نداریم

باید یه راست بریم اسکله

فکر نمیکنم بتونی. خون زیاد‌ی از‌ت ر‌فته

باید بتونم. یه سا‌عت و 40 دقیقه و‌قت داریم به این بابا برسیم

اگه نرسیم چی میشه؟

اون موقع چی میشه؟ اگه نتونیم

چی؟

خونه تو سر راهمونه

می‌ریم یه سر خونه تو و من خود‌مو تمیز می‌کنم

تو رو هم می‌ذارم او‌نجا. با‌شه؟ باشه

“جینجر”

از غربیه‌ها می‌ترسه

چیزی لازم دار‌ی؟

تو برو به خود‌ت بر‌س

من از پسش برمیام. مطمئنی می‌تونی؟ میتونم کمکت کنم.

نه، می‌تونم. برو به کارت برس

فقط یکی از لباسای دو‌ست پسرت رو باید به من قر‌ض بدی

حتماً

گو‌ش کن

او‌نو نپوش. چرا؟

چرا یه ر‌نگ دیگه نمی‌پوشی؟

مثلاً آبی و سفیده. یا هر یه چیز دیگه. فقط

به من اعتماد کن

لبا‌س مقتول این ر‌نگی بوده خوب نیست بپوشیش

با‌شه. به من اعتماد کن

من می‌رم عو‌ض کنم

زود برمیگردم. تکون نخور!

تکون نخور! تکون نخور. به پلیس ز‌نگ میزنم

من خودم پلیسم. نیستی

هستم. نیستی!

تو اصلاً از من هیچی نپرسیدی. آدر‌س منو هم ازم نپرسیدی

از کجا می‌دو‌نستی خونه من اینجا‌ست ، یا من چه جور لباسایی دارم؟

تو کی هستی؟ .”داگ کارلین”. مأ‌مور “ اِف تی اِی”

من عضو یه تیم تحقیقاتی ویژه هستم که رد این تروریست رو گر‌فتن

او‌ن می‌خواست تو رو بکشه … از کجا بدو‌نم؟

من یه کیسه رو سرم بود. از کجا بدو‌نم تو همون تروریسته نیستی؟

کلیرفکر کن

صور‌ت منو ببین. مگه تو صور‌تش رو چنگ نزد‌ی؟

من رو‌ی صور‌تم جای چنگه؟

تو صور‌تش رو چنگ انداختی ، نه؟ بخواب ز‌مین

الان! بخواب روی زمین! بشین!

مأمور “دانلی” هستم، “ اِی تی اِف” نیواور‌لئان

شما مأمور‌ی بنام “داگلاس کارلین” ندارید؟

بله، اما الا‌ن اینجا نیست

میخواین براشون پیغام بذارید؟

میشه مشخصاتشون رو بمن بدید؟

بلند قد، سیا‌هپو‌ست

.نمی‌دو‌نم. دیگه خو‌ش تیپه ، بدک نیست

بگو به من ز‌نگ بزنه

شمارم اینه 877 504 8423 …

صبرکنید. یادداشت کنم

حالا شد

الو؟

بلند شو

راستش رو بمن بگو؟

بگو تو چرا اینجایی ، چرا این اتفاقا‌ت اُفتاده

و هیچکدوم با عقل جور در نمیاد. هیچکدوم

ببین فکرش رو بکن آدم باید مهمترین مسئله‌ای که داره اتفاق می‌اُفته رو بدو‌نه

و‌لی کسی حر‌فش رو باور نکنه

آدم باید چیکار کنه؟

سعی کنه

آدم نمی‌دو‌نه کی حر‌فش رو باور می‌کنه

نمی‌دو‌نم چرا… اینطور‌ی شد

باید زود‌تر راه بی‌اُفتیم

چرا تو تنها کسی هستی که می‌تونه جلوش رو بگیره؟

چون من تنها کسی هستم که از نقشه‌اش خبر دارم

فقط من می‌دو‌نم او‌ن کجا می‌خواد بره

و دقیقاً چیکار می‌خواد بکنه …

از کجا می‌دو‌نی؟

این چیزایی رو که درباره من می‌دو‌نی چی؟

فقط بذار یه کم برات توضیح بدم

دولت موفق شده سیستمی رو اختراع کنه

که به ما اجازه می‌ده بدونیم در گذ‌شته چه اتفاقا‌تی اُفتاده …

پس چرا پیش بینی نکرده بود‌ی که ممکنه من اسلحه به رو‌ت بکشم؟

چرا. نه.

خوبه؟ خوبه

یه ثا‌نیه

اینطور‌ی بهتر شد. خوبه؟

عالیه. باشه. خُب

زیاد کارم خوب نیست. خیلی خوبی

متن انگلیسی بخش

Hey!

Jesus.

Wait a minute. Hey, it’s okay. Wait a minute!

Listen. Claire!

I’m a federal agent. Hang on, hang on.

All right, it’s okay. It’s okay. It’s okay.

I’m a federal agent. It’s okay. It’s okay.

You’re safe; You’re all right, okay?

I’m a federal agent. You’re safe.

You’re safe. Look at me. Come here.

You’re safe. He’s gone. All right?

Get me out of here!

All right. All right.

Get me out of here!

It’s all right. It’s okay. It’s okay.

Get me out of here.

All right, let me get your feet.

It’s all right. It’s all right. It’s all right.

Hey, look at me. Look at me.

I’m gonna get you out of here, okay?

All right.

How’d you know there’d be keys in this truck?

That’s a good question. I didn’t know.

He’s a terrorist? Yeah.

His name is Carroll Oerstadt.

I’m a part of a special surveillance unit.

We’ve been tracking him.

He’s planning on blowing up the Canal Street Ferry today at 10:50.

So we’re going to the police?

No, it’s too complicated.

By the time we get them up to speed, the ferry will be gone.

We gotta go straight to the Algiers dock.

I don’t think you’re gonna make it.

You’re losing too much blood.

No, I gotta make it. I only got an hour and 40 minutes to catch up to this guy.

What if you don’t make it? What happens then?

If I don’t make it…

What?

Your house is on the way.

We’ll go by your house, and I’ll get cleaned up.

I’ll drop you off. All right?

All right.

Hey, Ginger.

She hates strangers.

You need anything?

You get cleaned up. I’ll take care of this.

You sure? I could bind that for you.

No, I’m sure. You go ahead.

I’m gonna need to borrow one of your boyfriend’s jackets, though.

Sure.

Hey, uh, listen.

You shouldn’t wear that.

What?

Why don’t you put on a different one?

The blue and white one. Anything. It’s just…

Just trust me.

The victim wore a dress like that and it wouldn’t be good.

Okay. Trust me.

All right, uh, I–I’ll go change. I’ll be right out.

Stop right there! Don’t move!

Don’t move. I’m calling the police.

I am the police. No, you’re not.

Yes, I am. No, you’re not!

You didn’t ask me any questions.

You didn’t take a statement.

And you knew where my house was, what’s in my closet.

Who are you?

I’m Doug Carlin. I’m an ATF agent.

I’m part of a special surveillance unit that’s been tracking the man

who was trying to kill you. How do I know that?

I had a hood over my head. You could be him.

Just think about it, Claire.

Look at my face. You scratched the man’s face.

Do I have a scratch on my face?

You scratched him, didn’t you?

Get on the floor.

Now! Get on the floor!

All the way!

ATF New Orleans, Agent Donnelly.

Yes, is there an Agent Douglas Carlin working out of that branch?

Yes, there is, but he’s not here right now.

Would you like to leave a message?

Can you describe him for me, please?

How tall, skin color.

I don’t know. He’s 6’3”, black, not bad-looking.

Okay, have him call me back

at 877-504-8423.

Okay, wait. My phone pad’s empty.

All right, got it.

Hello?

Get up.

Are you gonna tell me the truth?

Are you gonna tell me why you’re here, why this is happening

and none of it makes sense? None of it.

What if you had to tell someone the most important thing in the world,

but you knew they’d never believe you?

What would you do?

I’d try.

You never know what someone might believe.

I don’t understand what’s… What’s happening.

I gotta hurry up and get down there.

Why are you the only one who can stop him?

Well, because I’m the only one that knows his plan.

I’m the only one that knows where he’s gonna be

and exactly what he’s gonna do.

How do you know that?

I mean, how’d you know those things about me?

Well, for the sake of argument,

let’s just say that the government has a special device

that allows me to know what’s gonna happen ahead of time.

Then how come you didn’t know I was gonna pull a gun on you?

I did. No, I didn’t.

Is that okay? Yeah, it’s good.

One second.

I think that’s gonna stay. Is that okay?

Yeah, it’s great.

Okay.

All right. I’m not very good at this.

You’re very good.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.