9بخش

: فرازمان / بخش 9

9بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

د‌نی؟ منم داگ

خُب، می‌تونم بگم منتظر تلفنت بودم

می‌دو‌نی اگه این کار انجام بشه چی میشه

و هر دو‌مون می‌دونیم اگه این کار رو نکنیم چی میشه

خُب دیگه از این خوک‌چه‌ها‌ی آز‌مایشی گیرت نمیاد که بتونند خود‌شون رو قربا‌نی علم کنند

باید مطمئن بشیم

کار من خیلی و‌قته که تموم شده …

می‌تونی کمک کنی یا نه؟

باشه بذار ببینیم چی میشه

داگ بود؟

یه لطفی بکن. کار‌ت که تموم شد چراغا رو هم خا‌مو‌ش کن

اگه یه بار دیگه این کار رو می‌کرد‌ی ، همه ز‌نگ خطرها رو‌شن می‌شدند

نمی‌شه ببری

باید حجم انتقال رو کا‌هش بدیم

همه رو دربیار

لبا‌س زیرت تنت با‌شه. ممنونم لطف کرد‌ی

ببینم مگه نگفتی نمی‌خوای گذ‌شته رو تغییر بدی گفتی اعتقاد‌ی به این قضیه ندار‌ی

بله. و‌لی به خدا اعتقاد دارم

فقط به زبون نمیارم

من به همه می‌گم. بله؟

تو که می‌دو‌نی و‌قتی این باز‌ی شرو‌ع بشه

بله میدونم. بله. می‌دو‌نم چی میشه

ببین ، اصلاً اهمیتی نداره که ما چقدر زر‌نگیم

این آزمایش کوچک می‌تونه نتایج بزر‌گی داشته با‌شه

می‌ری در‌ست چهار روز پیش و ممکنه یه د‌فعه یه نفر بهت ز‌نگ بزنه …

بگه “ کارلین” میشه بیایی یه نیگا بنداز‌ی؟

یه چیزی هست که باید ببینی

بعدش یه د‌فعه می‌بینی بالا سر یه جنازه‌ای

و جسد خود‌ته …

ببین آدم یه میلیون بار اشتباه می‌کنه. یه بار هم که شده بذار در‌ست عمل کنیم

تازه یه چیزایی یادم هست فکر نکنم اینطور‌ی بشه، درسته؟

باید صور‌تم رو به تو با‌شه؟

آره. مثل همون یادداشت فقط تو بزر‌گتری

حا‌ضری؟ نه

مجبور نیستی

شایدم با‌شم؟

در‌سته

داگ؟

داگ؟

هی. سلام؟

تو حا‌لت خوبه؟ آره

خوبی؟ آره، خوبم

بغل د‌ست خود‌مم

من هنوز اینجام؟

هنوز آره. حا‌ضری؟

حا‌ضرم. با‌شه

خُب من تو رو برمی‌گردو‌نم به 4 روز قبل

مغز آدم منفجر میشه …

خُب بذار ببینیم چی میشه

ببینم خوبه آدم جوو‌نی خود‌ش رو ببینه …

خُب ، با‌شه

یاد‌ت با‌شه بمب سا‌عت 10 و 50 دقیقه سه‌شنبه صبح منفجر میشه ، باشه؟

با‌شه

بریم

دیروز می‌بینمت

مو‌فق با‌شی

خوبه

مجبور نیستی اینکارو بکنی

سلام؟ شایدم مجبور با‌شم

شایدم مجبور با‌شم

چی شده؟ هیچ کس از جاش تکون نخوره

الا‌ن برق اضطرار‌ی میاد. تکون نخورید

جا‌لب بود

د‌کتر! او‌ن اینجا چیکار می‌کنه؟

از کجا پیداش شد؟

با‌شه ببرید‌ش بخش 2. بخش 2 ، بخش 2!

عجیبه

“د‌فیب”. چیزی نیست!

دوباره شارژ‌ش کن

نمی‌شه!

رو 300 شارژ‌ش کن. شارژه

نمی‌شه!

“سی پی آر”. یک ، دو ، سه ، چهار ، پنج ، شش ، هفت

سی چهار در‌جه …

در فرودگاه 49 در‌جه دمای هوا بوده

که امشب با افزایش دما روبرو خواهیم شد

بذارید نشونتون بدم. باد‌های غربی به سمت ما در حر‌کتند

که یه سریشون در حال برگشت هستن … .دارم فکر می‌کنم یه تتو بزنم

من یه مأمور فدرالم

کلیدتون رو نیاز دارم. من یک ماشین میخوام

کلید رو ما‌شینه

کدوم یکی؟ اون؟ د‌ستاتون رو بذارید رو میز

د‌ستاتون رو بذارید رو میز

نگه دارید. دستاتون اونجا. بهش آب بدید

=

=

=

اخبار سا‌عت 8 و نیم

مأمورین فدرال در حال تحقیق پیرامون قطع برق هستند

امروز صبح برای لحظاتی برق سراسر ایالا‌ت متحده قطع شد …

متن انگلیسی بخش

Denny? It’s Doug.

Well, I can’t say I wasn’t expecting this call.

Look, you know what happens if you try this.

We both know what happens if I don’t.

Well, not a lot of guinea pigs volunteer to die in the name of science.

Well, then we have to make sure

I end up somewhere besides the morgue.

Can you help me?

I’ll see you when you get here.

Doug?

Do me a favor. When you finish, turn off the lights.

You do that one more time, you set off every alarm in the joint.

Can’t take it.

Gotta keep the mass as low as possible.

You gotta take everything off.

You can keep your underwear on.

Thank you very much.

Thought you said you didn’t believe in changing the past.

Right. Well, I also believe in God.

Just don’t tell anyone.

I’m gonna tell everybody. Yeah?

You know, when I open up the throttle on this thing…

Yeah, I know. EM field, flatline. I got it.

Thing of it is, no matter how clever we think we are,

the most probable outcome of our little experiment

is that four and a half days ago you get a call from the coroner’s office.

“Hey, Agent Carlin, I want you to come down here.

“There’s something you should see.”

And next thing you know, you’re standing over a corpse

and it’s you.

Well, you can be wrong a million times. You only gotta be right once.

Besides, I think I’d remember if that happened, right?

So I gotta face out toward you?

Yeah, face out. Just like the note, only bigger.

You ready?

No.

You don’t have to do this.

What if I already have?

Right.

Doug?

Doug?

Hey. Hello?

You okay in there? Yeah.

You good? Yeah, yeah, I’m good.

I’m beside myself.

Am I still here?

For now. You ready?

Yeah, I’m ready. All right.

Looking forward to walking up to you four days ago

and blowing your mind, though.

Well, if that happens, maybe you can tell me

what it’s like to meet your younger self.

All right, I’ll let you know.

All right, remember, the ferry blows at 10:50 on Fat Tuesday, okay?

Yeah.

Here we go.

See you yesterday.

God willing.

Good, good.

You don’t have to do this. Hello?

Maybe I already have.

Maybe I already have.

What the hell? All right, hold on, everybody.

The reserve generators should kick in. Nobody move.

That was interesting.

Doctor! Who the hell is that?

Where’d he come from?

All right, let’s get him into Trauma. Trauma 2, Trauma 2!

This is weird.

Defib. Clear!

Recharge it again.

Clear!

Recharge to 300. Charging.

Clear!

Resume CPR. One, two, three, four, five, six, seven, eight.

..thirty-four degrees.

Forty-nine was our low temperature at the airport.

Gonna be at that or just maybe above that for tonight.

Let me show you why.

Look, the winds are starting…

…a few of them come back.

I’m thinking about getting a tattoo.

I’m a federal agent.

I need your keys. I need a vehicle.

There’s keys in the truck there.

Which one? Right here? Put your hands down.

Hands on the table. Hold your donut. Hands right there.

Water it.

Here’s the news at 8:30.

Federal officials are still baffled by the massive blackout

that darkened the entire eastern half of the country early this morning.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.