12بخش

: فرازمان / بخش 12

12بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 8 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

.اور‌ستاد” ، این سرنو‌شته “

.شیطان استدلالا‌ت انسانی داره ، این خداست که به ابدیت می‌اَندیشه

چی گفتی؟

.فکر کنم به یه قدر‌ت الهی نیاز دار‌ی تا بتونی جلوی این کار رو بگیری

.من دارم میام بیرو‌ن

چی گفتی؟

.فکر می‌کردم یه میهن پر‌ستی

.هستم

.میهن پر‌ستی قربا‌نی می‌خواد

.منم قربا‌نی می‌دم کی؟ خود‌ت؟ من؟ او‌ن د‌ختره؟ -

.تو دار‌ی بقیه رو قربا‌نی می‌کنی ، نه خود‌ت رو

.در‌خت آزاد‌ی باید با خون میهن پر‌ستان آبیار‌ی بشه

.در‌سته

آره ، گا‌هی آزاد‌ی قربا‌نی می‌خواد ، نه؟

تو کی هستی ، “ اور‌ستاد”؟

تو کی هستی؟

.نباید اینطور‌ی بشه

حا‌لت خوبه؟

.من کشتمش .نه ، تو اون رو نکشتی من کشتم -

.سا‌عت 10 و 48 دقیقه و فا‌صله‌ای تا جشن توبه نداریم

.حالا می‌ریم به دوران طلایی د‌هه شصت

.ما می‌میریم .نه ، نمی‌میریم -

.رو‌ی موج 105 ترانه مورد علاقه مردم نیواور‌لئان …

.گاز بده

!گاز بده

!د‌ستاتو بذار رو‌ی سرت و بیا کنار

.همه کشته می‌شن

!با شمار‌ه‌ی سه

.بزن

…یک

.د‌ختر منم توی او‌ن کشتیه. خواهش می‌کنم

!خدای من ، د‌خترم

!”کریسی “

!”کریسی “

!”کریسی “ !مامان -

!مامان

.خا‌نم؟ همینجا بمو‌نید

…یه نفر توی راهه تا بیاد و صور‌ت جلسه رو تنظیم کنه

یه چندتا سئوال هم از شما داره ، باشه؟ …

.”بابی” .”داگ” -

چطور‌ی؟ .خوبم -

.یه نفر رو ز‌نده از آب گر‌فتن

.شاید به این قضایا مربوط با‌شه

.با‌شه

چطور‌ی؟ داگ”؟” -

.در‌سته

حا‌لت خوبه؟ .بله -

ما قبلاً همدیگه رو دیدیم؟

.بله. بله

.بیا

.بیا

خوبی؟ .آره -

مطمئنی؟ .بله -

.بذار بریم گر‌مت کنم

چیه؟

چیه؟

.”داگ”

، ببین فکرش رو بکن آدم مهمترین مسئله‌‌ای که داره اتفاق می‌اُفته رو بدو‌نه

اما نمی‌دو‌نی حر‌فت رو باور می‌کنند یا نه ، چیکار می‌کنی؟

.سعی می‌کنم

متن انگلیسی بخش

(ALL CLAMORING)

It’s destiny, Oerstadt.

Satan reasons like a man, but God thinks of eternity.

What did you say?

I’m saying it’s gonna take a little divine intervention here, buddy.

I’m coming out.

What’d you say?

I thought you were a patriot.

Oh, I am.

Patriotism requires sacrifice.

I’m willing to sacrifice.

Yeah? Who? Her? Me?

You’re willing to sacrifice others, but not yourself.

The Tree of Liberty must be refreshed

with the blood of patriots and tyrants.

Right.

Sometimes a little human collateral

is the cost of freedom, isn’t it?

Who are you, Oerstadt?

Who are you?

It’s not supposed to be this way.

(SIRENS WAILING)

You all right?

I killed him.

No, you didn’t. I did.

MAN ON RADIO: It’s 10:48 on Fat Tuesday, Mardi Gras.

Now let’s go back in time to 1964.

We’re gonna die. No, we’re not.

…on 105.3 FM, the heart of New Orleans.

Hit the gas.

Hit the gas!

Put your hands in the air and step out of the vehicle now!

We get out now, everybody dies.

You have until the count of three!

Hit it.

One…

(TIRES SCREECHING)

(GASPING)

(FOGHORN SOUNDING)

(INAUDIBLE)

But my daughter’s on that ferry. Please. Please.

Oh, God, my daughter!

WOMAN: Chrissie!

Chrissie!

Oh, Chrissie! Chrissie! It’s my mom!

Mom!

Ma’am? We’re gonna need you to stay right here.

Someone’s on the way over to take a statement

and ask you some questions, okay?

Bobby.

Doug.

How you doing? All right.

Got a live one over here. Pulled her out of the drink.

Somehow involved in all of this.

Okay.

How you doing?

Doug?

That’s right.

You okay?

Yeah.

Have we met?

Yeah. Yeah, we have.

It’s okay. Come on.

Come on.

You okay? Yeah.

You sure? Yeah.

Okay. I’ll get you warmed up.

(KEY TURNING)

♪ All right, don’t worry baby

♪ Don’t worry baby, don’t worry baby ♪

What is it?

Hmm? What is it?

Doug.

What if you had to tell someone

the most important thing in the world,

but you knew they’d never believe you?

I’d try.

No.

♪ Oh what she does to me

♪ When she makes love to me, and she says

♪ Don’t worry baby, don’t worry baby

♪ Don’t worry baby

♪ Everything will turn out all right

♪ Don’t worry baby, don’t worry baby

♪ Don’t worry baby

♪ Everything will turn out all right ♪

(“COMING BACK TO YOU” PLAYING)

♪ I’ve been here before

♪ I’ll be back for more

♪ Maybe this time I can stay

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.