جمله کامل- مثال و تعریف

دوره: تافل iBT / فصل: بخش نوشتاری تافل- گرامر و کاربرد / درس 24

تافل iBT

9 فصل | 96 درس

جمله کامل- مثال و تعریف

توضیح مختصر

اگرچه نوشتن جمله‌ی کامل آسان به نظر می‌رسد، اما ضرورتی است که حتی نویسندگان ورزیده را نیز به اشتباه می‌اندازد. در این درس نحوه‌ی نوشتن جمله‌ای کامل و دلیل اهمیت فراوان آن را بررسی می‌کنیم.

  • زمان مطالعه 4 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

تعریف یک جمله‌ی کامل

یک جمله‌ی کامل دارای یک نهاد (فاعل) و یک گزاره است. ابتدا بگذارید برخی از این اصطلاحات را توضیح دهم. فاعل ، اسم یا ضمیر اصلی است که جمله درباره‌ی او است. گزاره شامل فعل اصلی است که یا عمل فاعل را نشان می‌دهد یا فاعل را به اسم یا صفت دیگری در گزاره مرتبط می‌کند (کاری که فعل ربطی می‌کند). گزاره نه تنها شامل فعل است، بلکه دارای مسند (هر نوع کلمه‌ای که فعل را تعریف یا همراهی می‌کند) نیز هست. جمله برای کامل بودن باید یک فاعل و یک گزاره داشته باشد. اسم دیگر یک جمله کامل، شبه‌جمله‌‌ی مستقل است.

یک جمله‌ی ناقص یا تکه‌جمله برعکسِ یک جمله‌ی کامل است. معمولاً یک تکه‌جمله فاقد یکی از این اجزای ضروری (فاعل یا فعل) است و مفهومی مستقل یا کامل ندارد. به طور کلی معنایی ندارد. علاوه بر این یکی دیگر از مخالفهای جمله‌ی کامل جمله‌ی به هم چسبیده است. جملات به هم چسبیده بر خلاف تکه‌جمله‌ها، هم فاعل دارند و هم فعل؛ با این حال معمولاً از چندین جمله‌ی متصل به هم تشکیل شده‌اند. این جملات بدون نشانه‌گذاری صحیح یا حرف ربطی که به پیوند مفاهیم کمک کند، ادامه می‌یابند.

چند مثال از جملات کامل

I love writing in complete sentences.

من عاشق نوشتن جملات کامل هستم

فاعل I است.

گزاره love writing in complete sentences است.

فعل اصلی love است.

بگذارید به یکی دیگر نگاهی بیاندازیم.

Complete sentences are important in writing.

جملات کامل در نوشتار اهمیت دارند .

فاعل complete sentences است.

گزاره are important in writing است.

فعل اصلیare است.

حالا بگذارید نگاهی به جملات ناقص بیاندازیم.

چند مثال از جملات ناقص

Writing in complete sentences.

نوشتن در جملات کامل

این یک تکه‌جمله است زیرا فاقد فاعل یا گزاره است. این تکه‌جمله باید بخشی از گزاره باشد (مانند این: I am writing in complete sentences) یا فاعل جمله ( مانند Writing in complete sentences is important).

Important in writing.

در نوشتار اهمیت .

این یک جمله نیست. علاوه بر این حقیقت که هیچ فعلی ندارد، هیچ معنایی هم ندارد. در نوشتار چه چیزی اهمیت دارد؟ چرا؟ به این دلیل معنا ندارد که چیزی کم دارد و آن گزاره یا فعل است.

Complete sentences are.

جملات کامل هستند .

جملات کامل چه هستند؟ این جمله از لحاظ فنی یک اسم اصلی (sentences) و یک فعل (are) دارد اما بقیه‌ی گزاره را کم دارد. از آنجا که are یک فعل ربطی است که فاعل را به یک اسم یا صفت در گزاره ربط می‌دهد، لازم است آن کلمه بعد از are بیاید تا جمله کامل شود. جمله به یک مسند نیاز دارد.

چند مثال از جملات به هم چسبیده

جملات به هم چسبیده برعکس تکه‌جمله، فاعل و گزاره دارند اما اغلب تعداد زیادی از آنها بدون نشانه‌گذاری صحیح یا کلمه‌ی ربط به هم متصل شده‌اند. در این جمله دو جمله وجود دارد.

Complete sentences are a necessary part of writing they are very important.

جملات کامل جزء ضروری نوشتار هستند آنها بسیارا همیت دارند.

جمله ی اول complete sentences are a necessary part of writing است.

فاعل آن complete sentences است.

گزاره‌ی آن are a necessary part of writing است.

جمله‌ی دوم they are very important است.

فاعل آن they است.

گزاره‌ی آن are very important است.

برای اصلاح این جمله و تبدیل آن به یک جمله‌ی کامل یا درست، باید حرف ربطی مانند and یا because برای پیوند جملات به کار ببرید.

Complete sentences are a necessary part of writing, and they are very important.

جملات کامل جزء ضروری نوشتار هستند و بسیار اهمیت دارند.

Complete sentences are a necessary part of writing because they are very important.

جملات کامل جزء ضروری نوشتار هستند زیرا بسیار اهمیت دارند.

یا اینکه فقط بین آنها نقطه بگذارید و آنها را تبدیل به دو جمله‌ی مجزا نمائید.

Complete sentences are a necessary part of writing. They are very important.

جملات کامل جزء ضروری نوشتار هستند. آنها بسیار اهمیت دارند.

خلاصه درس

جملات کامل دارای فاعل و گزاره هستند. آنها مفهوم کاملی را بیان می‌کنند. درک نوشته‌های شما بدون جملات کامل دشوار شده و هیچکس نمی‌تواند بفهمد سعی دارید چه بگوئید. اگر نوشتار شما به حدی نامفهوم باشد که هیچکس آن را نفهمد، چرا زحمت نوشتن آن را به خود بدهید؟

شاید برخی بگویند نویسندگان معروفی مانند کورت وانه گات همیشه جملات کامل نمی‌نویسند! فقط یادتان باشد نویسندگانی مانند او سطح مهارت خود به عنوان نویسنده را اثبات کرده و این حق را دارند که با دستورزبان بازی کنند. به علاوه در داستان، تا جایی که به ساختار مربوط است، جا برای خلاقیت هست. اگر سعی دارید مقاله بنویسید، جایی برای فوت و فن‌های جملات خلاقانه نیست. برای این جملات کامل می‌نویسید که مخاطب شما حتماً از مطلب سردربیاورد. در غیراینصورت شاید شما را جدی نگیرند.

متن انگلیسی درس

Definition of a Complete Sentence

A complete sentence contains a subject and a predicate. First, let me clarify some of these terms. A subject is the main noun or pronoun that the sentence is about. The predicate contains the main verb that either demonstrates the subject’s action or is linking the subject to another noun or adjective in the predicate (as in a linking verb). Not only does the predicate contain the verb, but it also contains complements , which are any words that modify or accompany the verb. In order for a sentence to be complete, it must have at least one subject and one predicate. Another word for a complete sentence is an independent clause.

The opposite of a complete sentence would be an incomplete sentence, or a fragment. Usually, a fragment is missing one of these necessary components (a subject or a verb) and is not an independent or complete thought. It generally doesn’t make any sense. In addition, another opponent to the complete sentence is the run-on sentence. Unlike the fragment, the run-on contains both a subject and a verb; however, it usually consists of multiple sentences crammed together. It goes on and on and on without proper punctuation or conjunctions to help join ideas.

Examples of Complete Sentences

I love writing in complete sentences.

The subject is ‘I. ‘

The predicate is ‘love writing in complete sentences.’

The main verb is ‘love.’

Let’s look at another one.

Complete sentences are important in writing.

The subject is ‘complete sentences.’

The predicate is ‘are important in writing.’

The main verb is ‘are.’

Now, let’s looks at some incomplete sentences.

Examples of Fragments

Writing in complete sentences.

This sentence is a fragment because it is missing a subject or a predicate. This fragment could work as part of the predicate (as in ‘I am writing in complete sentences’) or as the subject (‘Writing in complete sentences is important’).

Important in writing.

This is not a sentence. Besides the fact that there is no verb, it just doesn’t make any sense. What is important in writing? Why? It doesn’t make sense because it is missing ‘something,’ which is the predicate or verb.

Complete sentences are.

Are what? This sentence technically has a main noun (‘sentences’) and a verb (‘are’), but it is lacking the rest of its predicate. Since ‘are’ is a linking verb that links the subject to a noun or adjective in the predicate, it needs that word to follow ‘are’ in order to be a complete sentence. It needs a complement.

Examples of Run-on Sentences

Unlike the fragment, a run-on sentence has a subject and a predicate, but it often has too many joined together without proper punctuation or conjunctions. There are two sentences in this one sentence.

Complete sentences are a necessary part of writing they are very important.

The first sentence is ‘complete sentences are a necessary part of writing.’

The subject is ‘complete sentences.’

The predicate is ‘are a necessary part of writing.’

The second sentence is ‘they are very important.’

The subject is ‘they.’

The predicate is ‘are very important.’

To correct this sentence and make it ‘complete’ or correct, you could add a conjunction like ‘and’ or ‘because’ in order to join the sentences.

Complete sentences are a necessary part of writing, and they are very important.

Complete sentences are a necessary part of writing because they are very important.

Or, you could just place a period between them and make them two separate sentences.

Complete sentences are a necessary part of writing. They are very important.

Lesson Summary

Complete sentences have subjects and predicates. They express a complete thought. Without complete sentences, your writing would be very hard to understand, and no one would have a clue what you were trying to say. If your writing is so unclear that no one gets it, why bother writing at all?

Some might argue that famous writers like Kurt Vonnegut don’t always write in complete sentences! Just remember that writers like him have already proven their level of sophistication as writers and have earned the right to play with grammar. Additionally, in fiction, there’s a lot more room for creativity when it comes to sentence structure. If you are trying to write an essay, there’s no time for creative sentence mechanics. You’ll want to write in complete sentences to ensure to your audience that you know your stuff. Otherwise, they might not take you seriously.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.