دوره تافل iBT

در رابطه با این دوره:

اگر می‌خواهید که با آزمون تافل بیشتر آشنا بشوید این دوره را بخوانید. این دوره تقریبا تمامی اطلاعاتی که شما در رابطه با این آزمون مهم احتیاج دارید را پوشش می‌دهد.

این دوره شامل 9 فصل زیر است:

 درباره آزمون تافل
فصل 1 : درباره آزمون تافل

از جزئیات آزمون تافل اینترنتی مطلع شوید. این درسهای ویدیویی، ساختار و بخشهای آزمون را به شیوه ای ساده و جذاب به شما آموزش می دهد.

درس 1. تافل چیست؟

درس 2. ساختار و نمره دهی آزمون تافل

درس 3. ثبت نام آزمون تافل و لوازمی که باید به همراه داشت

درس 4. چگونه برای روز آزمون آماده شویم

درس 5. چگونه در آزمون تافل موفق شویم

 بخش خواندن تافل - سطح پیشرفته
فصل 3 : بخش خواندن تافل - سطح پیشرفته

روشهای به کار رفته برای درک یک متن و تعبیر متن را مرور کنید. این درسهای ویدیویی، تمامی روشهای پیشرفته خواندن و درک مفاهیم و تعبیر لازم برای آزمون را به شیوه ای شفاف و ساده ارائه می دهد.

درس 1. راهگشایی در متن با حروف ربط

درس 2. تفاوت بین موضوع و استدلال در یک متن

درس 3. شناخت لحن، و حس و حال در متن

درس 4. ساختار نوشته چیست و چگونه بر معنا اثر می گذارد؟

درس 5. نحوه استفاده از متن برای جهت دهی به تعبیر شما از آن

 TOEFL Writing - Grammar and Usage
فصل 6 : TOEFL Writing - Grammar and Usage

Review the rules and methods for proper grammar and usage. Video lessons and quizzes teach you all of the methods for writing essays with appropriate grammar and sentence structure in a concise and clear manner.

درس 1. How to Write Well- What Makes Writing Good?

درس 2. Verb Tense & Subject-Verb Agreement

درس 3. What Are Personal Pronouns?

درس 4. Commas- Correct Usage & Basic Rules

درس 5. Punctuation- Using Colons, Semicolons & Periods

درس 6. How to Write with Idioms or Phrasal Verbs

درس 7. Sentence Clarity- How to Write Clear Sentences

درس 8. How to Write With Good Diction to Develop Style, Tone & Point-of-View

درس 9. How to Identify the Subject of a Sentence

درس 10. What Is Brainstorming?

درس 11. Techniques for Brainstorming Great Ideas

درس 12. Parallelism- How to Write and Identify Parallel Sentences

درس 13. Sentence Fragments, Comma Splices and Run-on Sentences

درس 14. Subject-Verb Agreement- Using Uncommon Singular and Plural Nouns and Pronouns

درس 15. Comma Usage- Avoid Confusion in Clauses & Contrasting Sentence Parts

درس 16. Sentence Agreement- Avoiding Faulty Collective Ownership

درس 17. Sentence Structure- Identify and Avoid 'Mixed Structure' Sentences

درس 18. Independent & Dependent Clauses- Subordination & Coordination

درس 19. Pronouns- Relative, Reflexive, Interrogative & Possessive

درس 20. How to Write Logical Sentences and Avoid Faulty Comparisons

درس 21. What Are Misplaced Modifiers and Dangling Modifiers?

درس 22. Active and Passive Voice

درس 23. How to Write and Use Transition Sentences

درس 24. Complete Sentence- Examples & Definition

 TOEFL Writing - About the Test
فصل 8 : TOEFL Writing - About the Test

This chapter includes an overview of the writing portion of the TOEFL test. Prepare for test day through the informative video lessons and practice questions in this chapter.

درس 1. Structure of the TOEFL Writing Section

درس 2. TOEFL Writing Section- Independent Task Strategies

درس 3. TOEFL Writing Section- Independent Task Practice

درس 4. TOEFL Independent Writing- Argument vs Description

درس 5. TOEFL Writing Section- Integrated Task Strategies

درس 6. TOEFL Writing Section- Integrated Task Practice

 TOEFL Vocabulary - Words & Practice
فصل 9 : TOEFL Vocabulary - Words & Practice

The TOEFL vocabulary practice questions in this chapter have been created to help you study a wide variety of words in the context of sentences and passages. You can use the quiz questions and answer explanations to help you learn, remember and recall important words.

درس 1. TOEFL Word List- Beginner

درس 2. TOEFL Word List- Intermediate

درس 3. TOEFL Word List- Advanced

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.